instagram

Fałszowanie protokołów kontroli

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z fałszowaniem dokumentów. Właściciele spółki podważają rzetelność zaświadczeń przedstawionych zarządowi w projekcie przez pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., tj. przestępstwo Art. 297. kk.

W trakcie realizacji projektu na miejscu powstały protokoły, które stanowiły zaświadczenie iż sposób realizacji projektu przez beneficjenta spełnia zasady konkurencyjności. Decyzje o uznaniu sytuacji beneficjenta za zgodną z zasadą konkurencyjności zostały zatwierdzone w poprzednich latach kolejno przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, jak i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pięciu latach realizacji projektu, w ostatnich dniach utrzymywania projektu w trwałości, ZARR na pisemne polecenie PARP zmienił zdanie w zakresie uznania sytuacji beneficjenta i przeprowadził dodatkową kontrolę, w której jednostronnie pisemnie uznał sytuację beneficjenta za niezgodną z zasadą konkurencyjności – przecząc tym samym treści protokołów kontroli, które zaświadczały iż projekt realizowany jest zgodnie ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w umowie. W szczególności PARP zmienił zdanie w zakresie interpretacji zasady konkurencyjności wydając w 2016 r. decyzję administracyjną zmieniającą decyzje, jakie wydawał w tym samym przedmiocie w latach 2012 i 2014 – w których opiekun projektu Anna Płusa zaświadczała iż sytuacja beneficjenta jest zgodną z zasadą konkurencyjności. Spółka odwołała się od tej decyzji administracyjnej do Ministra Rozwoju, który tą decyzję podtrzymał bez odniesienia się do argumentów podniesionych w odwołaniu. Efektem różnych decyzji w latach 2015 – 2017 praktycznie wszystkie instytucje zmieniały już wydane i prawomocne decyzje administracyjne z lat 2010 – 2014, a także zmieniały pisemne intepretacje zasady konkurencyjności, jakie były wydawane odpowiednio w 2010 r. i latach kolejnych. W tej sytuacji spółka zgłosiła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu protokołów z kontroli prowadzonej przez Annę Płusę, pracującą jako opiekun projektu w ZARR na zlecenie PARP.

Beneficjent nie zgadza się z ciągłymi zmianami intepretacji i wydawaniu sprzecznych decyzji administracyjnych w stosunku do tej samej sytuacji beneficjenta, ale dopuszcza możliwość iż najzwyczajniej został oszukany zaświadczeniami, jakie otrzymał w trakcie poszczególnych kontroli i w związku z realizacją projektu. W związku z tym odwołania od decyzji administracyjnej z 2015 r. złożyli niezależnie tak zarząd spółki, jak syndyk upadłości, a sprawa znajduje się obecnie w gestii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście. W tej sytuacji nie można zgodzić się z samym faktem, iż w jednych latach beneficjent był zapewniany pisemnie przez tych samych urzędników o dochowaniu zasady konkurencyjności, a drugi raz przekonywany przez innych urzędników – iż ta sama sytuacja zaistniała w projekcie świadczy o niedochowaniu zasady konkurencyjności. Biorąc pod uwagę iż sama treść zasady konkurencyjności nigdy nie została doprecyzowana ani w umowie o dofinansowanie, ani w żadnym innym dokumencie, jaki ma zastosowanie do tej umowy, celowe było żlożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa poświadczenia nieprawdy pod zaświadczeniami iż spółka spełnia zasady konkurencyjnośći, jakie wystawiała spółce Anna Płusa w trakcie poszczególnych kontroli. Zawiadomienie wskazuje iż beneficjent został oszukany przez urzędników, którzy wydawali pisemne protokoły z kontroli zapewniające beneficjenta o zachowaniu zasady konkurencyjności. Protokoły te miały istotne znaczenie prawne – zaświadczając o prawidłowości realizacji projektu uzasadniały wypłacenie środków z dotacji, które stanowiły przychód beneficjenta. W sytuacji gdy rzetelność pisemnych wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych została podważona przez tych samych urzędników w latach kolejnych w decyzjach administracyjnych, to mamy do czynienia z posłużeniem się nierzetelnym dokumentem – co stanowi przestępstwo ścigane w trybie karnym.

Zawiadomienie skierowano do prokuratury w Szczecinie, jendak do dzisiaj pismo pozostaje bez odpowiedzi. Dwa miesiące na udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi na zawiadomienie to zdecydowanie za długo. Ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w które prokuratura szczecińska po prostu próbuje wyciszyć sprawę. W związku z tym przesłano również zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Poznaniu, która nadała sprawie bieg. W sprawie istotne znaczenie ma fakt iż prokuratura w Szczecinie w pisemnym uzasadnieniu domaga się od beneficjenta zwrotu środków na rzecz ZARR, która zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nie jest i nigdy nie była uprawniona do podejmowania jakichkolwiek zwrotów jakichkolwiek środków z dotacji. Prokuratura nadal domaga bezprawnie się wpłat pieniędzy na rzecz nieuprawnionej ZARR i z tego powodu do dnia dziejszego nie wszczęła postępowania, ani nie odmówiła wszczęcia postępowania dotyczącego poświadczenia nieprawdy w protokołach kontroli przez urzędników ZARR. Prokuratura w Szczecinie pozostaje w dziennym kontakcie telefonicznym z urzędnikami agencji i działa na polecenie tych urzędników, choć domaganie się zwrotu środków bezpośrednio do ZARR jest bezprawne. W tej sytuacji, kierując się interesem społecznym, zdecydowałem się na opublikowanie zawiadomienia.

Aktualizacja
1. Odpowiedzialna za poświadczenie protokołów urzędnik Anna Płusa straciła zajmowane stanowisko w ZARR na skutek zarzucenia nieprawidłowości przy prowadzeniu, nadzorowaniu i pozyskiwaniu dokumentacji spółki.

2. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ostatecznie wszczęła postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy pod zaświadczeniem o prawidłowej realizacji zasad w projekcie

3. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie oddelegowała sprawę specjalnemu prokuratorowi z