Wprowadzenie

Niewłaściwe postrzeganie spółki jako ograniczającej wolną konkurencję (jako monopolisty) spowodowało nasiloną kampanię przeciwko spółce i działania łącznie z angażowaniem służb państwowych. Zarówno reputacja, jak i nawet działalność operacyjna spółki uległa załamaniu. W sytuacji wprowadzenia bardziej opresyjnych instrumentów: zamykanie stron produktów prowadzonych przez spółkę, zabezpieczenie infrastruktury technicznej majątku, a finalnie również poprzez decyzje procesowe nakierowane na… Read more

Przetwarzanie danych osobowych

Wezwanie do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, która tworzy zbiory danych osobowych o wątpliwej strukturze prawnej, gromadzące z naruszeniem prawa donosy na beneficjentów środków unijnych

Fabrykowanie donosów przez urzędników

W kazdym normalnym urzedzie i w kazdej normalnej sytuacji fabrykowanie donosow na obywateli przez urzednikow, ktore posluzyly nastepnie do wszczecia postepowania przeciwko obywatelowi koncza sie oczywiscie zwolnieniami urzednikow, a takze zmianami w strukturze zarzadu urzedu. Wyjatkiem od tej sytuacji moze byc jedynie przestepcze przyzwolenie na takie postepowanie, efektem ktorego jest nie tylko zaniechanie postepowan dyscyplinarnych,… Read more

Fałszowanie protokołów kontroli

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z fałszowaniem dokumentów. Właściciele spółki podważają rzetelność zaświadczeń przedstawionych zarządowi w projekcie przez pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., tj. przestępstwo Art. 297. kk. W trakcie realizacji projektu na miejscu powstały protokoły, które stanowiły zaświadczenie iż sposób realizacji projektu przez beneficjenta spełnia zasady konkurencyjności. Decyzje o uznaniu sytuacji… Read more

Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta nr 49701

Udziałowcy Zagozda sp. z o.o. zwrócili się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o ponowne zbadanie sprawy w związku z podejrzeniem iż w trakcie realizacji projektu prowadzono bezprawne działania kontrolne zakończone negatywnymi wnioskami dla beneficjenta. Prowadzenie kontroli pod nieobecność, i bez zawiadomienia, a także bez przekazania protokołów kontrolnych beneficjentowi uniemożliwiło wykazanie dokumentów na potwierdzenie realizacji prac… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Decyzja administracyjna Ministra Rozwoju

Decyzja administracyjna Ministra Rozwoju, wydana na syndyk Zagozda sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, wraz z uzasadnieniem odwołania od tej decyzji. Istota sporu W sierpniu 2017, czyli rok po ogłoszeniu wniosku o upadłość likwidacyjną Zagozda sp. z o.o., Minister Rozwoju wydał decyzję administracyjną. W decyzji administracyjnej Minister Rozwoju uznał iż Zagozda sp. z o.o. naruszyła… Read more

Fałszowanie dokumentacji projektu

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi dochodzenie celem wyjaśnienia jak mogło dojść do pogubienia i podmienienia dokumentacji zdjęciowej sprzętów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku podmiany dokumentacji przez urzędników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pogubiona została oryginalna dokumentacja zdjęciowa. Postępowanie prowadzone jest pod numerem PO II Ds 48 2016

Zarzut prowadzenia kilkudziesięciu biznesów

W okolicach polowy 2016r. Inspektorzy OLAF wpadli na genialny pomysł, aby zarządowi spółki stawiać zarzut prowadzenia nie jednego ale kilkudziesięciu (!) biznesów „w imieniu innych osób”. W ciągu kilku miesięcy zarząd spółki wielokrotnie wnioskował o włączenie do postępowania mającego przygotować dowody na twierdzenia inspektorów OLAF. Zarząd wnioskował o przedstawienie dowodów na rzekome prowadzenie kilkudziesięciu spółek… Read more

Umorzenie odwołania od decyzji PARP

Dnia 12 maja 2016 r. Minister Rozwoju uznał iż stwierdzenie ewentualnych naruszeń w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie może odbyć się bez udziału i dowodów przedstawianych przez były zarząd Zagozda sp. z o.o. i umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zastanów się: jakie miałbyś szanse w procesie jeżeli nie… Read more

Zarzut wklejania dokumentacji

Ze wszystkich możliwych oskarżeń, zarzucono rzetelność skanów, które przesyłano jako strony wklejone do pism przesyłanych do PARP na żądanie ponownego przedstawienia dokumentów. Ponieważ PARP wielokrotnie prosił o przedłożenie dokumentów już wcześniej okazywanych podczas wielu kontroli, skany złożonych dokumentów wklejane były do dokumentów. Następnie tak przygotowywane dokumenty uzupełniane były o wyjaśnienia, jakich się domagano, a następnie… Read more

Brak możliwości odwołania

Większość polksich firm funkcjonuje jedynie jako oddziały firm zagranicznych. Dotyczy to tak firm o pochodzeniu krajowym, jak i zagraniczny. Wynika to z faktu iż w sytuacji upartyjnienia ministerstw połączonych z brakiem możliwości odwoławczych system prawa w Polsce ma charakter czysto teoretyczny. Zagozda sp. z o.o. zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na decyzję z… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more

Decyzja administracyjna PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zarzuciła beneficjentowi naruszenie zasad wolnej konkurencji (konkurencyjności) z pominięciem zapisów w umowie które mówią jasno iż w tej specyficznej umowie beneficjent zobowiązał się jedynie do „dołożenia wszelkich starań” w celu uniknięcia konfliktu interesów (co nastąpiło poprzez próby pozyskania wielu ofert z rynku od podmiotów bezstronnych), a także zapisu umowy, który mówi… Read more

Zarzut łączenia asortymentu

– Zarzut nieprawidłowego łączenia tożsamych wydatków wynajmu i monitoringu serwera – Zaprzeczenie zarzutowi tożsamości przedmiotowej wynajmu i monitoringu z dnia 2015-06-22 – Zaprzeczenie zarzutowi tożsamości przedmiotowej wynajmu i monitoringu z dnia 2015-06-27

Zarzut powiązań osobowo-kapitałowych

Około czerwca 2015 ZARR sformułował zarzut iż spółka dokonała zakupu od Taskscape Ltd – podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo w myśl art ustawy o PARP, w którym dnia 5 stycznia 2011 dodano punkt C, który rzekomo doprecyzował wcześniej istniejące zapisy ustawy (nie istniejące). ZARR próbował celowo szkalować beneficjenta, chociaż miał wszystkie kopie umów i faktur,… Read more

Wezwanie do negocjacji

W trakcie realizacji projektu doszło do wyłudzenia środków z dotacji przez Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zawarła umowę w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Beneficjent zawierał umowę w przekonaniu iż intencją jest jej realizacja. Jednak w sytuacji odmowy realizacji umowy w zakresie punktu 17.1 doszło do naruszenia istotnego warunku realizacji umowy. Punkt 17.1 umowy mówi o… Read more

Uzasadnione wątpliwości

Dnia 26 maja ZARR zarzucił iż posiada rzekomo „uzasadnione wątpliwości” co do zachowania zasad „uczciwej konkurencji” i „przejrzystości w działaniu” z uwagi na absurdalny argument, iż w pewnym momencie ten sam pracownik beneficjenta był w tym samym okresie również pracownikiem dostawcy w projekcie. ZARR pominął przy tym iż informacja o fakcie zatrudnienia w spółce beneficjenta,… Read more

Zarzut braku przedstawienia dokumentacji

Po poprawnie zrealizowanych kontrolach etapów oraz po poprawnie zrealizowanej kontroli ZARR w lutym 2015 r. przeprowadził kolejną kontrolę w projekcie, której nie ogłosił beneficjentowi, a także nie prowadził wraz z beneficjentem, ostatecznie również nie przedstawił protokołu kontrolnego z dokonanej kontroli. Przeprowadzanie zorganizowanych kontroli w projekcie zostało opisane w umowie o dofinansowanie jako wymagające powiadomienia beneficjenta,… Read more

Zarzut fałszowania sprzedaży

Spolce zarzucono nie osiagniecie wskaznikow sprzedazy. Wskaznik ten mozna udowodnic przedstawiajac zestawienie faktur sprzedazy lub poprzez zestawienia z ksiag rachunkowych. Z niejasnego powodu urzednicy nie zawierzyli dokumentom przedstawianym przez spółkę, a poświadczonym przez ksiegowosc, podwazajac dokumenty przedlozone przez niezalezne biuro ksiegowe. Urzędnicy z kompletnie niejasnych powodów ZARR domagali się od spółki pelnego dostepu do wyciagow… Read more