instagram

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 18/2018 (5406) – Pozycja 3676

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Zagozda” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 81/15.

Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku lokalnym „Gazeta Wyborcza” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.