instagram

Nieprawidłowość kontroli

Udało się uzyskać odpowiedź iż PARP doskonale wiedział jaka jest natura powiązań i oczywiście to akceptował, ponieważ w każdym projekcie, tak również i w tym projekcie, każdego powiązanego wykonawcę zawsze akceptuje pod warunkiem dobrej współpracy z instytucją zarządzającą.

Trochę zajęło, ale w końcu przyznali, że co prawda jednak w tym przypadku nie akceptują, ale jest to jedynie po ich stronie zwykła „nieprawidłowość kontroli”. PARP przyznał się do błędu dopiero jak uznał, że mają coś większego na oku i błąd ten jest „bez znaczenia”. Tam gdzie było to „okolicznością decydującą” PARP wielokrotnie w pismach podkreślał iż rzekomo „nie wiedział” o powiązaniach, ale tam gdzie wiedza o powiązaniach była „bez znaczenia”, tam oczywiście PARP przyznaje że wiedział „i co z tego”.

Pojawiają się też ciekawsze pytania, bo oprócz małżonki była również kuzynka i siostra, które oczywiście również zostały zakomunikowane PARP jako wykonawcy powiązani, a natura tych powiązań uzasadniała dokonanie tych powiązań na odpowiednim formularzu. Oczywiście gdyby było tak jak pisze PARP to wydatki poniesione w związku z pracami obu pań (siostra i kuzynka) również uznane byłyby za niekwalifikowane, a nawet (o zgrozo) stanowiłyby podstawę wypowiedzenia umowy. Oczywiście nie stanowiły żadnej takiej podstawy, ponieważ wydatki związane z pracami obu pań, zatrudnionych w tym samym okresie na tym samym rodzaju umowy (cywilnoprawna) zostały zgłoszone (na tzw. „formularzu rozgrzeszenia”) wskazując je jako wykonawcy powiązani. W efekcie otrzymaliśmy zapewnienie iż nikt nie będzie kwestionował rozgrzeszonych wydatków, o wypowiadaniu umowy nie wspominając.

  • Wyjaśnienie stoi w jawnej sprzeczności z treścią pisma, które mówi że każde zgodnie z prawem i treścią umowy wydatki poniesione w związku z pracami każdego powiązanego wykonawcy są niekwalifikowane. Wyjaśnienie kompletnie nie wspomina iż zgodnie z umową wydatki rozgrzeszone są ponad prawem, a tym bardziej ponad umową. Oczywiście tylko w tej konkretnej umowie wszystkie wydatki wszystkich innych podmiotów zadeklarowanych jako powiązane – zostały uznane za wydatki kwalifikowane i nigdy do dnia dzisiejszego włącznie nie były podważane i nie zostały podważone.
  • Wyjaśnienie stoi również w jawnej sprzeczności z pismem Ministra Rozwoju, którego zapytaliśmy przy okazji realizacji innego projektu w tamtym okresie wprost o to czy ponoszenie wydatków z podmiotami powiązanymi stanowi naruszenie umowy, pytając czy musimy w związku z tym przechodzić przez procedurę rozgrzeszenia aby zachować pieniądze. W odpowiedzi minister informował jasno i wyraźnie, iż „wydatków poniesione w związku z pracami podmiotów powiązanych nie można automatycznie uznać za wydatki niekwalifikowane”, zatem w ogóle w takim przypadku spowiadanie się z tych wydatków, a także cała procedura rozgrzeszenia nie ma zastosowania.

Obie powyższe sprzeczności należy dalej wyjaśnić. Do tego efektu wysłano dwa pismo z zapytaniem do PARP. Pismo ma odpowiedzieć na pytanie: który z zapisów umowy wyłącza „kontrolę na dokumentach” spoza postanowień umowy o tym że kontrola realizowana przez zespół kontrolujący, zakończona sporządzeniem protokołu kontrolnego ma być niejawna dla beneficjenta? Obowiązujący tekst umowy mówi jedynie, że (każda) kontrola, nie tylko te na miejscu, a także nie tylko doraźna – zakończona protokołem kończy się przesłaniem protokołu do beneficjenta.

Powyższe pismo wysłane dnia 2018-11-18, do dnia dzisiejszego czeka na odpowiedź.