instagram

Pozytywny wynik kontroli trwałości

Informacja o pozytywnym wyniku kontroli trwałości. W nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli trwałości projektu nr UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 w dniu 11.09.2014 r. oraz uzupełnień z dn. 17.10.2014 r. oraz 20.10.2014 r. uprzejmie informuję iż zrealizowane przez Państwa działania pokontrolne zostały zaakceptowane.

„Raport z przeprowadzonej kontroli został zaakceptowany z wynikiem pozytywnym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (ZARR) w Szczecinie oraz zostanie przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)”.

Podczas kontroli trwałości stało się jednak coś nietypowego, co wówczas wydawało nam się zupełnie niewinne. W czasie poprzedzającym kontrolę Zagozda sp. z o.o. prowadziła dość publiczne starania o pozyskanie inwestora. Trudno przypomnieć sobie dokładnie, ale najwyraźniej ciekawość któregoś z urzędników dosięgła informacji iż spółka zakończyła realizację umowy z PARP i poszukuje inwestora. Podczas kontroli padło pytanie, byćmoże potraktowane przyjacielsko lub niewinnie wówczas. Zapytano nas o dalsze losy projektu, na które odpowiedzieliśmy iż po zakończeniu okresu trwałości będziemy starali się pozyskać inwestora z Holandii lub Malty w zamian za udziały w projekcie. Spółka wiedziała iż zgodnie bowiem z zawartą umową, po jej zrealizowaniu projekt pozostaje własnością prywatną.

Jak się później okazało była to niefortunna kwestia do poruszenia. Umowa o dofinansowanie zakłada wprawdzie iż po trzech latach od zrealizowania projektu, wszelkie przekształcenia (w tym sprzedaż udziałów) są jak najbardziej dopuszczalne. Najpewniejszą drogą pozyskania inwestora byłoby w naszym przypadku pozyskanie takiego spoza kraju. Jak wskazuje oficjalna dokumentacja jaka powstała kilka tygodni po pozytywnym zatwierdzeniu kontroli, urzędnicy dołączyli do akt notatkę, w której zapisano (dokładne cytaty) iż Pan Zagozda zamierza „spieniężyć projekt” oraz „wyjechać z kraju”. Początkowo myśleliśmy że notatkę spreparował ktoś spośród osób które zgłaszały się do nas „w imieniu” różnych osób oferując „pomoc” przy poszukiwaniu inwestora, ale po latach znaleźliśmy autorkę donosu w samej komisji kontrolującej nasz projekt.

PARP faktycznie został poinformowany o pozytywnym wyniku kontroli trwałości, jednak nigdy nie pogodził się wnioskami płynącymi z dodatkowej notatki, jaka została dołączona do akt i przesłana do PARP już po zatwierdzeniu kontroli zarówno przez ZARR. Różne rozmowy jakie wówczas prowadziliśmy sugerowały, że PARP nie jest zadowolony z tego że projekt zrealizowany ze środków publicznych zostanie najpewniej sprzedany „obcemu” inwestorowi spoza kraju. Nie jest winą ani beneficjenta, ani PARPu to, że projekt wymaga rozwoju i nakładów, których w Polsce byćmoże w ogóle nie uda się znaleźć. Z uwagi na załączenie urzędowej notatki o takiej treści sprawa jednak stała się dla PARP niewygodna politycznie. Kwestia „sprzedaży projektu za polskie pieniądze” szybko przerodziła się w trochę niemerytoryczny konflikt pomiędzy PARP, a spółką.

PARP zorientował się, że po ostatecznej kontroli trwałości projekt faktycznie zostanie sprzedany, a nie da się tego projektu odkręcić żadną konwencjonalną metodą. Z tego powodu PARP po otrzymaniu kopii notatki zarządził przeprowadzenie dodatkowej kolejnej kontroli w projekcie celem wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości i zablokowania sprzedaży projektu za granicę. Rozmowy z urzędnikami ZARR, z którymi rozmawialiśmy wskazując iż PARP obwiniał kierownictwo ZARR za ryzyko polityczne i nakazał działania korygujące. PARP uważał, że jeśli projekt zostanie sprzedany, a sprawa sprzedaży będzie medialna, będzie musiał odpowiedzieć na niewygodne pytania dziennikarzy zainteresowanych emblematami PARP, jakie można znaleźć na stronach każdego projektu 8.1 dofinansowanego ze środków unijnych.

Obecnie spółka sprzedała system wspomagający zarządzanie projektami oraz rodzinę oprogramowania do zarządzania finansami inwestorowi zagranicznemu gwarantującemu nieprzerwany rozwój systemów dla nowych i obecnych klientów spółki.

Na czym polega kontrola projektu?

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości. Twój projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

– Weryfikacja wniosków o płatność – każdy złożony przez Ciebie wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;

– Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;

– Kontrola krzyżowa – realizowana będzie w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-13. Sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki; w kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i jesteś proszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;

– Kontrola na zakończenie – w ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;

– Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje.

Innym kontrolom – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli. Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.