Wniosek dowodowy (19082101)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: a) pisma zawartego w w odrzuconym przez prokuraturę wniosku dowodowym z dnia 30 lipca 2015 r. do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście (sygn akt 2 Ds 359/14 – 29 stron), b) pisma do ZARR S.A. wzywającego do negocjacji oraz wycofania się z bzdurnych zarzutów celem wznowienia przez ZARR realizacji umowy o dofinansowanie i uniknięcia upadłości Zagozda sp. z o.o.

na okoliczność: potwierdzenia iż wysokość domniemanej szkody wynikająca z aktu oskarżenia zawiniona jest zaniedbaniem ZARR w zakresie realizacji umowy, przed czym ostrzegałem pisemnie wskazując iż: zaniedbania w zakresie realizacji umowy doprowadzą do powstania szkody w postaci wypowiedzenia umowy o dofinansowanie na skutek celowego działania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pełniącej rolę pełnomocnika Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu – polegającego m.in. na odmowie wykonywania umowy o dofinansowanie w zakresie obowiązku wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do prawidłowości wykonywania umowy w drodze negocjacji, do czego zobowiązuje wprost treść zawartej umowy o dofinansowanie.

poprzez: zwrócenie się do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wydanie kopii wszystkich pism kierowanych do agencji w przedmiocie wezwania do realizowania umowy w postaci negocjacji w sprawie wydatków uznanych za rzekomo niekwalifikowane, zgłaszanego przez beneficjenta zagrożenia umowy wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie.

Uzasadnienie

W projektach Innowacyjna Gospodarka, w tym w przedmiotowej umowie, strony: Zagozda sp. z o.o. oraz ZARR S.A. obowiązek negocjacji wiąże się ze zwrotem lub przesunięciem środków jakie mogą być pobrane nieprawidłowo. W tym projekcie, w odniesieniu do tej umowy w trakcie jej realizacji do 2014 r. włącznie strony prowadziły negocjacje dotyczące nieprawidłowości powstałych w projekcie, m.in. dotyczących rzekomego zawyżenia cen za usługę instalacji serwera.

Umowa o dofinansowanie przewiduje w takim przypadku przeprowadzenie negocjacji efektem których jest bądź uznanie kosztów za wydatkowane prawidłowo, bądź zwrot kosztów uznanych za pobrane nieprawidłowo, bądź przesunięcie kosztów między etapami, bądź pomniejszenie płatności na rzecz beneficjenta. W przypadku tego projektu, tej umowy, i tego wydatku, w trakcie negocjacji uznano sposób zwrotu środków w drodze przeprowadzonych negocjacji w procedurze określonej umową o dofinansowanie. Beneficjent na skutek pism jakie otrzymywał w 2015 r. w trakcie wyjaśniania nieprawidłowości od ZARR S.A. na wczesnym etapie wyjaśniania postępowania zaproponował przeprowadzenie negocjacji i wielokrotnie wzywał do ich przeprowadzenia dopuszczając możliwość zwrotu lub częściowego zwrotu środków z dotacji potencjalnie uznanych za wydatkowane nieprawidłowo.

Uwzględniając jednak że prokuratura w tym czasie już postawiła zarzuty, choć przedstawiciele ZARR S.A. zapewniali organy ścigania iż „nie przesądzają o istnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości” i „nadal prowadzą wyjaśnienia z beneficjentem” czy do jakiś nieprawidłowości doszło, beneficjent wielokrotnie pisemnie wzywał ZARR S.A. w 2015 r. do podjęcia analogicznych negocjacji, jakie w tym projekcie prowadził już prowadził zresztą wcześniej, czego efektem było zawarcie porozumienia co do częściowego zwrotu dotacji w wysokości kilku tysięcy złotych, których zasadność była podważana wcześniej. Jednakże z uwagi podniesienie cen za usługę oraz konflikt na tle dopuszczalności podniesienia cen za usługę TaskBeat przez Zagozda sp. z o.o. spowodował iż ZARR S.A., na polecenie PARP, zaprzestał realizacji umowy. Faktycznie zerwanie umowy przez ZARR nastąpiło poprzez odmowę przeprowadzenia negocjacji celem zwrotu środków w zakresie kwalifikowalności kosztów poniesionych z udziałem podmiotu Taskscape Ltd.

W każdym projekcie, również i w tym projekcie, część wydatków poniesiona w związku z jego realizacją jest zawsze kwestionowana. Zagozda sp. z o.o, wielokrotnie pisemnie wzywała ZARR S.A. do wykonywania umowy celem wynegocjowania sposobu lub wysokości zwrotu środków w przypadku rzekomych nieprawidłowości odkrytych w 2015 r., albowiem zarząd beneficjenta zmierzał w każdym przypadku do uczciwej realizacji umowy, wyjaśnienia wątpliwości i zwrotu nienależnie pobranych środków – w procedurze negocjacji wynikającej wprost z umowy o dofinansowanie. Dla określenia przestępstwa jest zatem istotną okolicznością aby wykazać że beneficjent dążył do zwrotu środków, bo przecież jeśli chciałby oszukać ZARR lub PARP to nie dążyłby do takich negocjacji, jakie miały na celu zwrot środków, a jakie już wcześniej nawet w tym projekcie realizował, efektem czego inne kwestionowane środki zwrócił.

Efektem odmowy przeprowadzenia negocjacji ZARR S.A. doprowadził do rozwiązania umowy przez PARP, przed czym ostrzegałem w piśmie z dnia 30 lipca 2015 r. do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście – przesłanym do wiadomości ZARR S.A. Zagadka odmowy przeprowadzenia negocjacji została wyjaśniona dopiero w postępowaniu p-ko Magdalenie Kotnis, w którym przyznała ona przed sądem do protokołu iż złamanie postanowień umowy w zakresie obowiązku przeprowadzenia negocjacji skutkujące szkodą wynikało z jej indywidualnej decyzji, konkretnie „braku takiego zwyczaju”, co stanowi zresztą przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych, albowiem prezes Kotnis w zakresie złamania umowy o dofinansowanie pełniła funkcję publiczną, podczas gdy obowiązek przeprowadzenia negocjacji z beneficjentem stanowi procedurę wydatkowania środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych.

Ja zwracałem uwagę w zeznaniach w prokuraturze oraz pismach do ZARR na to, że jedynym efektem zaniedbania obowiązku negocjowania postępowania w sprawie wydatków uznanych za rzekomo niekwalifikowane będzie upadłość spółki Zagozda sp. z o.o., czego efektem będzie brak możliwości naprawienia szkody z majątku spółki. Powstała szkoda wynika tylko zaniedbania urzędników ZARR, którzy bez uzasadnienia odmówili realizacji umowy, oraz prokuratorów, którzy bez uzasadnienia zawiesili postępowanie przed zabezpieczeniem dowodów, w tym wniosku dowodowego polegającego na ustaleniu przyczyn braku możliwości zwrotu części środków z dotacji w drodze przewidzianej umową o dofinansowanie. Niniejszy wniosek potraktować należy zatem również jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania karnego przez urzędników realizujących zadania publiczne na rzecz PARP oraz prokuratorów zaangażowanych w postępowanie przygotowawcze.