Wniosek dowodowy (19090801)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów:
a) Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności? – Dostępny publicznie na stronie Fundusze Europejskie*
b) „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (na lata 2014-2020)”,

na okoliczność potwierdzenia, iż wydatki ponoszone z udziałem podmiotów powiązanych nie generują tzw. kosztów nie-kwalifikowanych, albowiem koszty kwalifikowane to takie, które spełniają kryteria określone w dokumencie: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (na lata 2014-2020)”,

poprzez uwzględnienie załączników do wniosku

Uzasadnienie

Prokuratura myli się podnosząc w akcie oskarżenia iż w wyniku działań beneficjenta w projekcie powstały koszty niekwalifikowane. Choć same powstanie takich kosztów jest rzeczą normalną i dotyczy wszystkich umów o dofinansowanie w których uczestniczyłem (a których kwota już od wielu lat przekroczyłą barierę 100 mln zł), to w tym przypadku istnienie powiązań osobowo kapitałowych wcale nie generowało kosztów niekwalifikowanych, albowiem jak przyjmuje orzecznictwo, umowa o dofinansowanie, jak i treść samych wytycznych (wydawanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego dla każdego programu – w tym Innowacyjna Gospodarka) – kwalifikowalność wydaktów wynika ze spełnienia kryteriów kwalifikowalnośći określonych w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności” – w naszym przypadku chodzi o dokument wytycznych w wersji na lata 2014-2020.

Ta specyficzna wersja tego dokumentu nie nakłada na beneficjenta obowiązku wykluczania podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo, chociażby z tego względu że ministrowi nie były znane wówczas żadne przepisy prawa, które takich powiązań by zabraniały. Choć późniejsze wersje tych wytycznych zostały zaktualizowane o odpowiednie obostrzenia wynikające ze zmiany ustaw, to wersje te nie obowiązywały beneficjenta w trakcie realizacji już rozpoczętej umowy o dofinansowanie. Bezsprzecznie beneficjenta obowiązywała tylko ta wersja wytycznych, która obowiązywała w momencie podpisania umowy, a którą to przesłała Magdalena Ornat Strutyńska do Magdaleny Swebodzinskiej w odpowiedzi na wątpliwości dotyczące ponoszenia wydatków z podmiotem Taskscape Ltd.

Skoro przesłana przez pełnomocnika PARP wersja wytycznych uznana była jako dokument wedle którego beneficjent powinien rozliczać wydatki z podmiotem Taskscape Ltd, to ten dokument powinien być uwzględniony przez sąd. Dokument ten wylicza jasne kryteria wedle których dany wydatek uznaje się za kwalifikowany, tj. taki co do którego beneficjentowi przysługuje dofinansowanie, to jedynie poniesienie wydatków sprzecznych z tymi wytycznymi daje prawo do zakwestionowania dofinansowania dla określonych pozycji. Prokuratura w tym zakresie powinna zatem jasno wskazać, wyliczyć, a następnie udowodnić to, że każdy pojedynczy wydatek składający się na kwotę wskazaną przez prokuraturę w akcie oskarżenia był niekwalifikowany na gruncie właśnie tych wytycznych – wliczając kwoty wynikające z opłat wynajmu, wynagrodzenia, podatków i innych, które składały się na kwotę całości dofinansowania wskazaną przez prokuraturę.

Załączniki:

  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 MRR/POIG/1(4)/04/2010 – Warszawa, 1 kwietnia 2010 r.
  2.  „Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności”? https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-zrealizowac-projekt-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci/