Wniosek dowodowy (19090901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności? Dostępny publicznie na stronie Fundusze Europejskie*

na okoliczność potwierdzenia iż wydatki ponoszone z udziałem podmiotów powiązanych nie generują kosztów kwalifikowanych, albowiem koszty kwalifikowane to takie, które spełniają kryteria określone w dokumencie: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (na lata 2014-2020)” (przesłane przez Od: Magdalena Ornat-Strutyńska <m.ornat@zarr.com.pl> Do: ‚Magdalena Swebodzinska’ <magdalena.swebodzinska@googlemail.com>)**