Oświadczenie (20191111) – w sprawie korzyści z oświadczenia

W odniesieniu do treści złożonego oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych oświadczyć należy iż złożenie takiego oświadczenia z którego wynikałoby iż spółki są powiązane byłoby sprzeczne z przekonaniem zarządu, jakiego zarząd nabrał po zasięgnięciu opinii prawnej, ale jednocześnie złożenie oświadczenia z którego wynikało by iż spółki są powiązane miałoby określone konsekwencje podatkowe.

Jak zeznałem wcześniej badaniem czy spółki Taskscape Ltd i Zagozda są powiązane zajmowały się kolejno – I US w Szczecinie i II US w Szczecinie w 2014/2015 roku. Warto zaznaczyć iż jak wynika z korespondencji prowadzonej z księgową Anną Kisiel to właśnie badanie tych powiązań leżało w szczególnym zainteresowaniu organów skarbowych. W przypadku tych kontroli w każdym przypadku kilku-osobowy skład kontrolerów badał czy spółki nie odnoszą nieuprawnionych korzyści podatkowych z racji powiązania osobowego.

Uznanie iż spółki są powiązane oznaczałoby że funkcjonują w ramach jednej grupy kapitałowej, co oznaczałoby iż istnieje możliwość przekazania praw, licencji oraz patentów z Zagozda sp. z o.o. do Taskscape Ltd bez konieczności uiszczenia podatku. Taki nakład sił i środków urzędu skarbowego uzasadniony był znaczną wartością systemu, którą urzędnicy oszacowali najwyraźniej bardzo wysoko. W przypadku sprzedaży systemu TaskBeat mogła istnieć konieczność zapłaty wielo milionowego podatku, jeżeli uznać iż podmioty sprzedającego i kupującego nie były powiązane, bądź też prawa zwrotu podatku jeśli okazałoby się że są powiązane.

W tym przypadku urząd skarbowy uznał oczywiście, iż podmioty te nie są powiązane, co miało wpływ na zobowiązanie podatkowe w postaci zapłaty tak podatku CIT, PIT, jak i VAT po stronie sprzedającego, który nie wchodził w skład jednej grupy kapitałowej z nabywcą, jeśli doszłoby do takowej sprzedaży. Oznacza to że dla spółki Zagozda sp. z o.o., a zatem i dla mojego osobistego majątku, na który składają się udziały w tej spółce – uznanie iż podmuioty są powiązane rodziłoby korzyść podatkową w skali znacznie przekraczającej nawet wszystkie zamówienia jakie Zagozda sp. z o.o. składała w Taskscape Ltd.

Innymi słowy było wielokrotnie (około 10 krotnie) bardziej opłacalne złożyć takie oświadczenie, z którego wynikałoby iż spółki są powiązane, a następnie próbować dowodzić tego powiązania przed PARP i US – nawet przeciwnie do własnego przekonania, funkcjonujących opinii prawnych, a także przeciwnie do stanu faktycznego. Licząc ostrożnie oznaczałoby to dla mnie, jako jedynego udziałowca Zagozda sp. z o.o., oszczędność miliona dwustu tysięcy podatku. Przyjmując za prokuraturą iż moim celem była sprzedaż TaskBeat z Zagozda sp. z o.o. do Taskscape Ltd wynika iż nie opłacało mi się zatem kompletnie składać oświadczenia o braku powiązań osobowo kapitałowych wbrew prawdzie, skoro przecież obok przekonania o braku takich powiązań, nie miałem z tego żadnej korzyści dla mojego majątku, a wręcz dodatkowe obciążenia finansowe mojego majątku.