Oświadczenie (20191114) – w sprawie brakującego a nie fałszywego oświadczenia

Oświadczam iż Radosław Runowski, dyrektor wsparcia programu POIG zaprzeczył już oskarżeniom prokuratury jako bym składał fałszywe oświadczenie. W swoim stanowisku do sprawy IV K 596/15 (Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie) wyjaśnił pisemnie, iż nigdy nie zarzucał nikomu składanie fałszywego oświadczenia, a tym bardziej nie miał tego na myśli wyrażając swoje zdanie, które to można traktować jako treść wyrwaną z kontekstu, a nadto działając pod wpływem błędu. W stanowisku oskarżonego wskazał bowiem iż przyjmując że nie złożyłem oświadczenia o istnieniu powiązań między Zagozda sp. z o.o. a Taskscape Ltd gdyż „pomiędzy osobą Beneficjenta a osobą Wykonawcy – będącymi osobami prawnymi – nie istniały powiązania kapitałowo-osobowe w myśl oświadczenia i instrukcji wypełniania tego oświadczenia”. Radosław Runowski wyjaśnił ponadto iż nie zarzuca mi złożenie fałszywego oświadczenia, ale iż „z punktu widzenia RIF/PARP niezłożenie oświadczenia wskazywało na brak powiązań” (akta sprawy IV K 596/15 – revers karty 24). Trudno zgodzić się jednak również i z tym że co z punktu widzenia PARP oznaczało iż nie złożyłem oświadczenia, albowiem trudno mi było przewidzieć jak brak oświadczenia zinterpretuje PARP, a już na pewno nie spodziewałem się że przyjmie taki wniosek jaki wskazał Runowski w powyższym cytacie. Ja przecież codziennie nie składam bardzo wielu oświadczeń w bardzo wielu projektach lub nie składam ich wcale i trudno formułować pod moim adresem zarzut składania fałszywego oświadczenia za każdym razem jak do jakiegoś urzędu czegoś nie złożę. Co ważniejsze jednak w tym konkretnie przypadku Runowski myli się po trójkroć, tj. po pierwsze przyjmując iż PARP miał prawo tak sobie zinterpretować fakt braku złożenia oświadczenia, albowiem widniejąca w aktach sprawy instrukcja wypełniania oświadczeń instruuje iż w przypadku umów podpisanych przez beneficjenta z wykonawcami przed 2011 r. oświadczenia nie składa się w ogóle. Po drugie, Runowski nie odniósł się ani do faktu iż instrukcja przesłana przez PARP wskazuje iż nie złożenie oświadczenia wcale nie oznacza iż beneficjent oświadczył o braku powiązań, albowiem oznaczało to równie dobrze to że beneficjent nie jest powiązany, albo to że dokonał zakupu od podmiotu powiązanego przed 2011 r., co miało faktycznie miejsce w naszym projekcie. Po trzecie, Runowski nie odniósł się również wcale do faktu iż zakupu dokonano między osobami prawnymi, między którymi nie zachodziły żadne powiązania wymienione w ścisłym katalogu powiązań określonych w ustawie.