Wniosek dowodowy (19083101)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: a) umowy Małgorzaty Malak i b) Dawida Grzegorza

Na okoliczność stwierdzenia: iż z umów tych jasno wynika że to Małgorzata Malak i Dawid Grzegorz, a nie Maciej Zagozda i Magdalena Swebodzińska przyjęli na siebie obowiązek i odpowiedzialność zapewnienia prawidłowego rozliczenia dotacji, a także wykonania umowy w sposób zgodny z zasadami.

Poprzez: zobowiązanie: Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do ujawnienia treści tych umów, a także Taskscape Ltd do wydania kopii tych umów.

Uzasadnienie

Prezez żadnej spółki, w której wyodrębniono strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa nie odpowiada za całość spraw spółki, ponieważ po to zatrudnia specjalistów od odpowiednich działów, aby przekazać odpowiedzialność za poszczególne fragmenty organizacji przedsiębiorstwa. W przypadku Zagozda sp. z o.o. ja zatwierdzałem wszystkie dokumenty osobistym podpisem celem ich zadekretowania w systemie obiegu dokumentów, natomiast w tej spółce inne osoby odpowiedzialne były za ich sporządzenie, zaksięgowanie, zatwierdzenie i rozliczenie. W przypadku dokumentów rozliczeniowych ja akceptowałem dokumenty jako zgodne z realizacją projektu, Anna Kisiel jako zgodne z zasadami księgowości, Dawid Grzegorz jako zgodne z zasadami umowy o dofinansowanie, Małgorzata Malak jako właściwe do przedłożenia do rozliczenia dotacji.

Przypisanie jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne, nie stwierdzone lub wykryte później nieprawidłowości dotyczące wszystkich obszary działalności spółki jest nieprawidłowe, albowiem w takiej strukturze organizacyjnej prokuratura musiałaby wskazać konkretne działanie przestępcze i przypisać je konkretnej osobie w kontekście obowiązków służbowych. Jak wynika jednak z akt postępowania prokuratorskiego w postępowaniu przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie ja nie interesowałem się innymi obszarami działalności spółki, jeśli obszary te zostały powierzone specjaliście w danej dziedzinie. W szczególności nie byłem odpowiedzialny za wystawianie faktur czy innych dokumentów rozliczeniowych, ich akceptowanie pod względem księgowym ani dotacyjnym, a w szczególności nie byłem odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy lub przedkładaniem dokumentów do rozliczeń innym podmiotom.