Wniosek dowodowy (15061701)

Wnoszę o przeprowadzenie konfrontacji ze świadkiem: Panią Anną Płusą, reprezentującą Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR) reprezentującą Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w celu wyjaśnienia różnic w zeznaniach świadka oraz ustalenia rzeczywistego przebiegu danego zdarzenia lub danego stanu faktycznego.

Powyższy wniosek złożyłem w 2015 r. Jest on również konsekwencją pytania Przewodniczącego z dnia 4 lipca 2019: „dlaczego nie wygłosiłem oświadczenia w obecności świadka Anny Płusy”. Oświadczam wobec powyższego, iż chcę aby świadek ustosunkowała się do mojego oświadczenia.

Uzasadnienie:

Wskazuję, że choć świadek potwierdziła, iż nie ma wątpliwości co do wykonania projektu i faktycznego poniesienia wydatków z nim związanych, a prokuratura nie zarzuca mi już przedłożenia fałszywego oświadczenia, to świadek nie wyjaśniła w jaki sposób może podtrzymywać całkowicie sprzeczne zeznania, jakie złożyła przed prokurator Karwowską – raz zeznając w sposób oskarżający mnie o przedkładanie fałszywych oświadczeń w projekcie, a następnie twierdząc iż żadnych fałszywych dokumentów nie przedkładano („w świetle dopisku na dole oświadczenia” o braku powiązań osobowo kapitałowych).

W protokole przesłuchania czytamy, iż świadek zarzuca wprowadzenie w błąd ZARR poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia. Dokument ten w zeznaniach świadka w postępowaniu z 2015 r. przedstawiony jest, jako oświadczenie składane przy każdym wniosku o płatność, rzekomo stwierdzające, iż Beneficjent nie jest powiązany z kontrahentami występującymi w projekcie.

Świadek Anna Płusa w zeznaniach z dnia 14 stycznia 2015 r. zeznała, iż „Co istotne – przy każdym wniosku o płatność beneficjent przedkłada oświadczenie informujące, że beneficjent nie jest powiązany z kontrahentami występującymi w projekcie”, a na pytanie Prokuratora: oświadczyła, iż „Beneficjent poza wspomnianymi przez mnie oświadczeniami, iż nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z wykonawcami usług nie składał innych nierzetelnych dokumentów”.

Efektem tak sformułowanych zarzutów ani ZARR, ani Prokurator nie dał mi szansy wyjaśnienia czy dokumenty w ogóle były nierzetelne, a od razu postawiono mi zarzuty prokuratorskie. Podobnie bezrefleksyjnie przedstawiono zarzuty W postępowaniu przed organami Unii Europejskiej. Jak wynika ze zobowiązania dostarczenia dokumentów rozliczenia projektu, jakie świadek Płusa złożyła przed prokuratorem na zakończenie tego przesłuchania – prokurator nigdy nie zapoznała się z dokumentacją rozliczenia projektu i postawiła zarzut wierząc świadek Płusie na słowo. Świadek Płusa nigdy nie wywiązała się zresztą ze zobowiązania dostarczenia dokumentów prokuraturze. Prokurator zatem postawiła zarzut na podstawie dokumentów, którymi nie tylko nie dysponowała w trakcie stawiania zarzutów, ale także których nigdy nawet nie dostała…

Następnie w kolejnym przesłuchaniu w dniu 08 czerwca 2015r. świadek rozpoczęła przesłuchanie od kompletnego wycofania się z zarzutu złożonego we wcześniejszych zeznaniach. Najpewniej świadek Płusa połapała się w tym jak wielką gafę popełniła zarzucając mi przedkładanie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym. Odpowiadając na pytanie prokuratora zeznawała sprzecznie ze swoimi własnymi wcześniejszymi zeznaniami: „w świetle dopisku na dole druku oświadczenia beneficjenta o braku powiązań- to mogę powiedzieć, iż oświadczenie dotyczyło wykonawców wybranych po dniu 05 stycznia 2011 r., tj. daty zmiany ustawy o PARP. Z tego wynika, że oświadczenia Macieja Zagozdy o braku powiązań nie było fałszywe

Rozbieżność ta ma całkowicie kluczowe znaczenie dla istnienia lub nie istnienia przestępstwa, które zostało skonkretyzowane w postawionym mi zarzucie prokuratorskim. Konfrontacja ostatecznie potwierdzi iż zarzut prokuratora iż „osobiście zapewniałem o braku powiązań” jest bezpodstawny. Nie można podnosić zarzutu jakiegokolwiek osobistego zapewniania ZARR o braku tych powiązań, skoro poza oświadczeniem o braku powiązań osobowo-kapitałowych ja nigdy nie rozmawiałem z nikim na ten temat. Jedyne zapewnienie wynika z oświadczenia o braku powiązań osobowo kapitałowych, ale nie dotyczy ono tego postępowania, albowiem oświadczenia nie przedkładałem ja, ani nie składałem w swoim imieniu, ani nie twierdziłem w tym oświadczeniu iż jakichkolwiek powiązań nie ma.

Istotę konfrontacji stanowi przesłuchanie dwóch osób na tę samą okoliczność w celu wyjaśnienia sprzeczności zachodzących w ich wcześniej złożonych zeznaniach. Zakładam że świadek nie doczytała najzwyczajniej treści oświadczenia, o którego przedkładanie niezgodnie ze stanem faktycznym mnie oskarżyła. Ja wyjaśniłem do akt prokurator iż zarzut przedkładania nierzetelnego dokumentu wynika z tego że prokurator również nie przeczytała przedmiotowego oświadczenia.

W moich kolejnych wyjaśnieniach przed prokurator usłyszałem iż tak prokuratura, jak i urzędnicy ZARR zorientowali się że popełnili „wielki błąd” (słowa prok. Karwowskiej – zgodnie z zapisem dźwiękowym przesłuchania), albowiem NIE doczytali treści oświadczenia, a także BŁĘDNIE utożsamili mnie z osobą beneficjenta (którym to faktycznie „okazała” się spółka, a co od początku wynikało z dokumentów). Pomimo wyjaśnienia tych kwestii i porzucenia zarzutów przez prokuraturę, sprzeczne wersje świadek Płusy dotyczące widnieją jednak nadal w aktach i tego postępowania.

Zeznania świadka, w których w styczniu przedłożyła do prokuratury moje oświadczenie zeznając, iż jest fałszywe, a w czerwcu zeznała iż: „podtrzymuje zeznania, a jednocześnie zeznaje, że oświadczenie nie jest fałszywe” – są kompletnie sprzeczne! Takie zeznania sugerują wywieranie wpływu na zeznania świadka przez osoby trzecie, co faktycznie miało miejsce albowiem prokurator Karwowska między jednymi a drugimi zeznaniami świadka obiecała mi iż zadzwoni do świadka i wezwie ponownie. Mimo iż świadek Płusa wycofała się z oskarżeń o przedkładanie fałszywych oświadczeń lub wprowadzenie w błąd, to do dnia dzisiejszego nie usunęła sprzeczności w swoich zeznaniach.

Odpowiadając na pytanie przewodniczącego z dnia 4 lipca 2019: „dlaczego nie wygłosiłem oświadczenia w obecności świadka Anny Płusy” oświadczam, iż powodem, dla którego nie wniosłem oświadczenia w postępowaniu w obecności świadka Płusy była decyzja prokurator dotycząca odmowy przeprowadzenia wniosku dowodowego w tym postępowaniu w drodze konfrontacji ze świadkiem Anną Płusą.

Załączniki:

– wniosek dowodowy z dnia 17 czerwca 2015 r.