Wniosek dowodowy (19080902)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: notatki służbowej prok. Karwowskiej sporządzonej do akt postępowania w przedmiocie zainteresowania PARP postępowaniem prokuratorskim oraz dokumentu postanowienia sądu z dnia 14 lipca 2016 (sygn GUk 34/16/s) roku w postępowaniu upadłościowym XII GUp 81/15

Na okoliczność potwierdzenia iż PARP informował prokuraturę iż nie widzi w sprawie dowodów przestępstwa, a jedynie spóźniony wniosek o wpisanie PARP na listę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Zagozda sp. z o.o. doprowadził do zmiany zdania PARP, który w postępowaniu karnym próbuje odzyskać pieniądze, po które najzwyczajniej się spóźnił.

Poprzez: uwzględnienie dokumentów z w/w postępowań, a także zobowiązanie prezesa PARP do udzielenia informacji czy w latach 2010-2015 informował prezesa Najwyższej Izby Kontroli iż wszczynanie postępowań karnych jest standardowym elementem procedury odzyskiwania należności przez PARP.

Uzasadnienie

Na uwagę sądu zasługuje fakt iż sąd został okłamany przez pełnomocnika ZARR, gdy na pytanie sędziego pełnomocnik potwierdziła iż zmiana pokrzywdzonego wynika z faktu iż ZARR informował PARP o toczącym się postępowaniu karnym. Jak wynika z notatki prok. Karwowskiej to prokuratura informowała PARP już wiele lat wcześniej o toczącym się postępowaniu prokuratorskim, co było zresztą również moim argumentem za włączeniem mnie do postępowania administracyjnego. Nieprawdą jest zatem udzielona przewodniczącemu informacja w trakcie posiedzenia w tym postępowaniu, że ZARR S.A. jako spółka prywatna informowała PARP o toczącym się postępowaniu, w wyniku czego PARP wszedł w prawa pokrzywdzonego. Faktycznie PARP informowany był od lat o toczącym się postępowaniu, a jedyną zmianą jaka zaszła na przestrzeni tego postępowania karnego jest jedynie fakt iż PARP posługując się wekslem w postępowaniu upadłościowym, który reprezentował co prawda odzyskał prawa do wartości przekraczającej żądania PARP, ale jednak w momencie zatwierdzenia listy wierzycieli spółki posiadany weksel stał się bezużyteczny. PARP próbował odwlec zatwierdzenie listy wierzycieli sprzeciwiając się procedowaniu postępowania upadłościowego, jednak próby wpłynięcia na postępowanie upadłościowe skończyły się daleko po czasie w którym syndyk dysponowała majątkiem możliwym do odzyskania w postępowaniu wekslowym. W momencie zamknięcia listy wierzycieli syndyk upłynniła majątek spółki podlegający egzekucji z weksla, a dochodzenie wierzytelności przekraczającej stan kasy spółki stało się bezprzedmiotowe. Jednocześnie weksel stanowiący zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stał się tym samym bezwartościowy. Gdyby PARP wystąpił z wekslem do spółki w czerwcu 2015 r. na podstawie rzekomych nieprawidłowości w projekcie, ja reprezentując spółkę nie miałbym możliwości sprzeciwu i musiałbym wypłacić PARP wszystkie należne wówczas kwoty z kasy spółki, albowiem spółka posiadała takie środki w gotówce, a weksel zrealizowany byłby na żądanie. Jest jedynie zaniedbaniem i niedopełnieniem obowiązków służbowych urzędnika publicznego iż nie wystąpił o te środki, a dopiero ponad pół roku później PARP wdał się w bezprzedmiotową serię konfliktów z syndyk spółki zakończoną ostateczną utratą wartości weksla, czym działano na szkodę PARP. Obecne postępowanie PARP jest jedynie próbą naprawienia szkody z oczywistego przestępstwa popełnionego przez nieznanych sprawców z PARP.

Na marginesie zauważyć należy iż zgodnie z informacją udzieloną przez PARP najwyższej izbie kontroli, stosowanie represji wobec beneficjentów w postaci postępowań karnych wynika z procedury przyjętej w PARP, który chwalił się pisemnie w informacji jaką udzielił prezesowi NIK, iż w celu odzyskania kwot, jakie Polska musi zwracać do Unii Europejskiej PARP stosuje wszelkie metody, wliczając postępowanie administracyjne, postępowania cywilne przeciwko beneficjentom, postępowania cywilne przeciwko członkom zarządu beneficjentów, a TAKŻE postępowania karne. Toczące się postępowanie karne nie wynika z dowodów przestępstwa, a z wyczerpania innych dróg dochodzenia należności.