Wniosek dowodowy (19082401)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: notatki służbowej z dnia 6 listopada 2014 sporządzonej w PARP w odniesieniu do projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 w postępowaniu administracyjnym DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) zarządzającą (ponowną) kontrolę „cennika / regulaminu pod kątem zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym”.

na potwierdzenie: iż sprawa karna ma ta tak naprawdę dotyczy okresu w którym klimat wokół projektu uległ pogorszeniu, a postępowanie zainicjowano już w trakcie skonfliktowania się stron (PARP oraz Zagozda sp. z o.o.) na tle zawartej umowy cywilnej, w związku z podniesieniem cen za usługę przez Zagozda sp. z o.o., co skutkowało zarządzeniem dodatkowej kontroli cennika i regulaminu przez PARP.

poprzez: zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575), wraz z przedmiotową notatką, korespondencją jaką PARP kierował do CBA, ABW oraz ZARR w przedmiocie lub związku z działalnością gospodarczą spółki, regulaminu usługi lub cennika usługi TaskBeat.

Uzasadnienie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dnia dzisiejszego pozostaje głównym płatnikiem za usługę TaskBeat finansując korzystanie z usługi od 2014 do dnia dzisiejszego w ramach projektów realizowanych wraz z beneficjentami dotacji. Zagozda sp. z o.o., a obecnie Taskscape Ltd – obecny operator usługi TaskBeat sukcesywnie podnosi ceny za świadczenie usługi TaskBeat, radykalnie zmieniając cennik wraz z zakończeniem realizacji projektu w 2014, co było przyczyną konfliktu między spółką Zagozda, a PARP – zakończonego zmianą decyzji akceptujących wcześniejszą wypłatę środków na rzecz spółki Zagozda, co miało miejsce na podstawie TYCH SAMYCH dokumentów, na podstawie w ostatnich miesiącach 2014 r. kwestionowano wypłatę dotacji i wcześniejszą akceptację wypłat na rzecz beneficjenta. Koronnym przykładem jest umowa o pracę prezesa spółki zawarta w formie aktu notarialnego. Do 2014 r. akt ten przedkładano jako podstawę akcepcji kosztów wynagrodzenia, a ZARR i PARP akceptowały ten akt notarialny. Po 2014 r. ten sam akt notarialny uznany został jako nierzetelny (choć autentyczny), a jego nierzetelność wskazano jako przyczynę rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę zależności komercyjne pomiędzy usługodawcą usługi TaskBeat polegające na KONIECZNOŚCI finansowania dostępu do usługi TaskBeat realizowanego przez innych beneficjentów PARP, albowiem usługa TaskBeat wskazywana jest przez beneficjentów jako jedyna w swoim rodzaju z racji patentów chronionych innowacyjne rozwiązania zastosowane w projektowaniu tej usługi. PARP jest jedną z dwóch instytucji, która w największym stopniu dotknięta jest podwyżkami za korzystanie z usługi, zatem najbardziej skorzysta finansowo w przypadku wyeliminowania usługodawcy z rynku (czego próbowano podczas dwóch poprzednich postępowań karnych), a obecnie wyeliminowaniu samej usługi TaskBeat poprzez zakwestionowanie samego jej powstania (sic!), co ma miejsce w ramach tego właśnie postępowania i znalazło swoje odzwierciedlenie w akcie oskarżenia. Tymczasem usługa TaskBeat funkcjonuje, a dostęp do usługi jest nadal finansowany ze środków PARP, nadto pozostaje świadczona przez podmiot prywatny na zasadach wyznaczonych przez ten podmiot, który realizuje uprawnienia własności prywatnej wynikające z faktu iż jest właścicielem usługi TaskBeat. Instytucje publiczne, które posługują się postępowaniem karnym aby kwestionować prawo właściciela do ustalania zasad korzystania z jego własności, w istocie podważają sam konstytucyjny ustrój gospodarki rynkowej.

Załącznik 1: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załącznik 1: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załącznik 2: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załącznik 2: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załącznik 3: zapytanie do PARP dotyczące m.in. notatki służbowej

Załącznik 4: odpowiedź PARP w sprawie m.in. notatki służbowej