Wniosek dowodowy (19082401)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: notatki służbowej z dnia 6 listopada 2014 sporządzonej w PARP w odniesieniu do projketu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 w postępowaniu administracyjnym DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) zarządzającą (ponowną) kontrolę „cennika / regulaminu pod kątem zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym”.

na potwierdzenie: iż sprawa karna ma ta tak naprawdę uzasadnienie w konflikcie dotyczącym interesów finansowych PARP oraz Zagozda sp. z o.o., w związku z podniesieniem cen za usługę przez Zagozda sp. z o.o., co godziło w interesy finansowe PARP będącego głównym płatnikiem opłat za korzystanie z usługi TaskBeat.

poprzez: zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575), wraz z przedmiotową notatką, korespondencją jaką PARP kierował do CBA, ABW oraz ZARR w przedmiocie lub związku z działalnością gospodarczą spółki, regulaminu usługi lub cennika usługi TaskBeat.

Uzasadnienie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dnia dzisiejszego pozostaje głównym płatnikiem za usługę TaskBeat finansując korzystanie z usługi od 2014 do dnia dzisiejszego w ramach projektów realizowanych wraz z beneficjentami dotacji. Zagozda sp. z o.o., a obecnie Taskscape Ltd – obecny operator usługi TaskBeat sukcesywnie podnosi ceny za świadczenie usługi TaskBeat, radykalnie zmieniając cennik wraz z zakończeniem realizacji projektu w 2014, co było przyczyną konfliktu między spółką Zagozda, a PARP – zakończonego zmianą decyzji akceptujących wypłatę środków na rzecz spółki Zagozda.

Załącznik 1: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Załącznik 2: odrzucony przez PARP wniosek o udostępnienie informacji publicznej