Wniosek dowodowy (19082501)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Zarządzania programami Konkurencyjności i Innowacyjności z dnia 28 października 2010 do BioInfoBank sp. z o.o. w sprawie wykładni dochowania zasady konkurencyjności w kontekście powiązań osobowo-kapitałowych między beneficjentem, a wykonawcą ( https://www.evernote.com/l/ABb54B3KhZtI8qA2Ob0WN31RU7N9ZLmBbcw/ )

celem: stwierdzenia iż prokurator myli się w swoim zarzucie wskazując iż występowanie powiązań osobowo-kapitałowych stanowiło naruszenie zasady konkurencyjności, albowiem instytucja nadrzędna względem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyraża jasny pogląd iż występowanie takich powiązań nie świadczy automatycznie o takim naruszeniu.

poprzez: zobowiązanie Ministra Rozwoju do wydania przedmiotowej opinii Ministra Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie

Przeciwnie do opinii prokuratury obowiązującą interpretacją Ministra Rozwoju Regionalnego – wymienionego w umowie o dofinansowanie jako Instytucja Zarządzająca w odniesieniu do Programu Innowacyjna Gospodarka – wskazał iż dopiero analiza procesu wyboru wykonawcy w projekcie którego dotyczy umowa może prowadzić do konkluzji iż doszło do naruszenia zasady konkurencyjności. Zgodnie z moimi zeznaniami beneficjent wprowadził system prowadzący do dochowania zasady konkurencyjności, przejrzystości, a także bezstronności (zgodnie z literą umowy – bezwzględne przestrzeganie bezstronności w przypadku tej umowy nie było fakultatywne).

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę iż umowa o dofinansowanie ma charakter umowy cywilnej, o czym świadczą ostatnie punkty tej umowy, a zatem zasady (konkurencyjności i inne) powinny być w niej opisane, aby uznać je w ogóle za obowiązujące. W drugiej kolejności zwrócić uwagę należy że w tamtym czasie nie istniał żaden zakaz wynikający z prawa czy umowy, jaki bezwzględnie wykluczał by podmioty powiązane z realizowania umowy o dofinansowanie, o czym właśnie zapewniał Minister Rozwoju Regionalnego.

Tymczasem w trakcie realizacji innych projektów w tym czasie zwracano uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych związanych z zakazem angażowania potencjalnie powiązanych lub potencjalnie stronniczych podmiotów. Zagrożenia te niwelowano wskazując w umowie iż beneficjent ma jedynie obowiązek dochować starań aby angażować podmioty bezstronne, a nadto obowiązując instytucje podległe ministrowi aby nie przyjmować automatycznie iż występowanie powiązań stanowi nieprawidłowość.

Jedynie podyktowana złą intencją nadgorliwość urzędników i prokuratorów dąży do tego aby w umowie cywilnej preferencje wynikające z indywidualnych empatii podnieść do rangi nieprawidłowości, a nieprawidłowości z kolei do rangi przestępstwa – jak ma to miejsce w przypadku tego postępowania.