Wniosek dowodowy (19082501)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Zarządzania programami Konkurencyjności i Innowacyjności z dnia 28 października 2010 w sprawie sposobu interpretacji dochowania zasady konkurencyjności w kontekście potencjalnych powiązań osobowo-kapitałowych między beneficjentem, a wykonawcą,

celem: stwierdzenia iż prokurator myli się w swoim zarzucie wskazując iż występowanie powiązań osobowo-kapitałowych stanowiło naruszenie zasady konkurencyjności, albowiem Minister Rozwoju Regionalnego, będący instytucją nadrzędną względem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wyraził w okresie realizacji naszego projektu bardzo jasny pogląd, z którego wynika jednoznacznie iż występowanie takich powiązań nie świadczy automatycznie jakimkolwiek naruszeniu zasad (w tym zasady konkurencyjności – wskazanej w akcie oskarżenia) obowiązujących podczas wydatkowania środków pochodzących z dotacji z funduszy europejskich.

poprzez: zobowiązanie Ministra Rozwoju do wydania przedmiotowej opinii Ministra Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie

Przeciwnie do opinii prokuratury obowiązującą interpretacją Ministra Rozwoju Regionalnego – wymienionego w umowie o dofinansowanie jako Instytucja Zarządzająca w odniesieniu do Programu Innowacyjna Gospodarka – wskazał iż dopiero analiza procesu wyboru wykonawcy w projekcie którego dotyczy umowa może prowadzić do konkluzji iż doszło do naruszenia zasady konkurencyjności, a nie samo występowanie powiązań osobowo-kapitałowych – jak niesłusznie przekonane są ZARR i PARP. Zgodnie z moimi zeznaniami beneficjent wprowadził system prowadzący do dochowania zasady konkurencyjności, przejrzystości, a także bezstronności. Zgodnie z zapisem umowy – bezwzględne przestrzeganie bezstronności w przypadku tej umowy nie było bezwzględnie fakultatywne, a beneficjent dołożył wszelkich starań aby pozyskać bezstronnego wykonawcę.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę iż umowa o dofinansowanie ma charakter umowy cywilnej, o czym świadczą ostatnie punkty tej umowy, a zatem zasady (konkurencyjności i inne) powinny być w niej opisane, aby uznać je w ogóle za obowiązujące, tj. jednoznacznie stwierdzić wypełnienie przez beneficjenta lub naruszenie określonej zasady. W drugiej kolejności zwrócić uwagę należy że w tamtym czasie nie istniał żaden zakaz wynikający z prawa czy umowy, jaki bezwzględnie wykluczał by podmioty powiązane z realizowania umowy o dofinansowanie, o czym właśnie Minister Rozwoju Regionalnego informował w piśmie stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

Tymczasem w trakcie realizacji innych projektów realizowanych przez beneficjenta w tym samym czasie, beneficjent wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych związanych z zakazem angażowania potencjalnie powiązanych lub potencjalnie stronniczych podmiotów. W przypadku tej umowy o dofinansowanie zagrożenia te zniwelowano dokonując stosownego zapisu akurat w tej w umowie o dofinansowanie wskazującego iż beneficjent ma jedynie obowiązek dochować starań aby angażować podmioty bezstronne (a nie obowiązek angażowania jedynie podmiotów bezstronnych), albowiem w ocenie stron umowy o dofinansowanie wyeliminowanie wykonawców nie dających rękojmi bezstronności – zagrażałoby prawidłowości, a przede wszystkim możliwości wydatkowania środków publicznych w ramach dotacji przyznanej na projekt innowacyjny.

Jedynie zła wola urzędników podyktowana konfliktem na tle cennika usługi TaskBeat spowodowała aby dzisiaj kwestionować postanowienia umowy cywilnej o przyznanie dotacji w taki sposób aby błędnie przekonywać sąd iż umowa o dofinansowanie bezwzględnie zabraniała angażowania podmiotów potencjalnie stronniczych. Tymczasem dowód wskazany w sprawie poddaje pod wątpliwość czy bez oceny innych okoliczności, jakąkolwiek nieprawidłowość można w ogóle stwierdzić (nie wspominając o przestępstwie), skoro żadne inne okoliczności – oprócz badania rzekomych powiązań – nie były przedmiotem niczyjej oceny. Zgodnie z nakazem Ministra Rozwoju Regionalnego, jeżeli nawet uznać Taskscape Ltd za podmiot powiązany (choć litera ustawy tego nie mówi), to należałoby w pierwszej kolejności zbadać sposób wyboru tego wykonawcy aby móc stwierdzić nieprawidłowość, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy cywilnej konsekwentnie rozważać badanie czy naruszenie mogło stanowić przestępstwo.

Załączniki:

– Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z do BioInfoBank sp. z o.o. z dnia 28 października 2010 r.[1]


[1] https://www.evernote.com/l/ABb54B3KhZtI8qA2Ob0WN31RU7N9ZLmBbcw/