Wniosek dowodowy (19082701)

Wnoszę o: przeprowadzenie dowodu z akt sprawy z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania protokołów kontroli realizowanej w Zagozda sp. z o.o. przez ZARR S.A., tj. postępowania o sygnaturze PR 2 Ds 198/17 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin-Śródmieście.

Celem: stwierdzenia iż zarząd beneficjenta wyjaśniał i uzasadniał szczegółowo to, że nie działał w celu wyłudzenia dotacji, a jedynie mógł paść ofiarą wprowadzenia w błąd przez inne osoby przedkładające nierzetelne dokumenty, na podstawie których beneficjent miał obowiązek rozliczać projekt z podmiotem Taskscape Ltd.

Poprzez: zobowiązanie prokuratury Rejonowej w Szczecinie do wydania akt sprawy z powyższego zawiadomienia.

Uzasadnienie

Zagozda sp. z o.o. zawiadamiała iż jest ofiarą przestępstwa polegającego na przedłożeniu fałszywego dokumentu w postaci protokołów z kontroli potwierdzających wykonywanie umowy dotacyjnej przez Zagozda sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami tej umowy, podczas gdy PARP (a także prokuratora) zarzuciły iż umowa nie była realizowana zgodnie z zasadami, co doprowadziło do wydania rekomendacji płatności na rzecz Zagozda sp. z o.o. przez ZARR S.A. i wypłaty środków na rzecz Zagozda sp. z o.o. przez PARP, następnie żądania zwrotu kierowanego przez PARP do syndyk Zagozda sp. z o.o. – czym działano na szkodę Zagozda sp. z o.o. której zarząd jedynie realizował umowę w przeświadczeniu iż wykonywana jest prawidłowo.

Skoro podpisana w dobrzej wierze umowa o dofinansowanie zobowiązywała beneficjenta do składania wniosków o płatność, a kontrolerzy, którzy już od pierwszej kontroli znali relacje osób zapewniali beneficjenta pisemnymi zaświadczeniami protokołów kontroli, iż projekt rozlicza prawidłowo, to w sytuacji, gdy PARP nie został poinformowany przez ZARR co do tych okoliczności realizacji projektu – istnieje poważna wątpliwość kto naprawdę padł w tej sytuacji ofiarą oszustwa polegającego na zatajeniu informacji przed beneficjentem i kto zatajał tą wiedzę przed PARP.

Jak wynika z zeznań Anny Płusy, reprezentując PARP jako opiekun projektu, którego dotyczy umowa o finansowanie miała wiedzę co najmniej na etapie którejś kontroli o związku Pani Magdaleny i Pana Macieja, którzy – zgodnie z publicznymi rejestrami – pełnili niezależnie funkcje w Taskscape Ltd i Zagozda sp. z o.o (odpowiednio). Sytuacja związku tych osób była akceptowalna dla pełnomocnika PARP, co znajduje odzwierciedlenie w POZYTYWNIE zakończonych protokołach kontroli w projekcie, które każdorazowo w latach 2010-2012 były AKCEPTOWANE przez PARP. Zgodnie z postanowieniami umowy beneficjent miał obowiązek składać wnioski o płatność zgodnie z rekomendacjami opiekuna projektu. Po zakończeniu realizacji projektu sytuacja akceptowana przez opiekun projektu stała się nieakceptowalna dla PARP, który dzisiaj podnosi iż w tej kwestii zmienił zdanie po latach – twierdząc iż nie był informowany o tej sytuacji przez swojego pełnomocnika i w związku z tym żąda zwrotu środków pochodzących z dotacji wraz z odsetkami od beneficjenta.

Prokuratura początkowo miała zająć się sprawą, jednak po zawiadomieniu przydzieliła tylko do tego postępowania specjalnie delegowanego prokuratora, który umorzył postępowanie bez sporządzenia jednej strony z innych czynności w tej sprawie, a następnie zakończył delegację jeszcze przed zaskarżeniem jego decyzji. Ja specjalnie wybrałem się do prokuratury żeby rozmawiać z tym prokuratorem przed podjęciem przez niego sprawy, jednak w prokuraturze otrzymałem od tego prokuratora KURIOZALNA odpowiedź, iż prokuratura otrzymała polecenie od ZARR S.A. aby prokuratura nie podejmowała żadnych czynności (!), w związku z czym prokuratura wykonała „polecenie” i umorzyła postępowanie bez podjęcia jakichkolwiek czynności…

W zawiadomieniu, które złożyłem na policji jasno wskazałem uzasadnienie przestępstwa, z którego wynikało iż jeśli w sprawie doszło do naruszenia zasad obowiązujących w projekcie to zarząd Zagozda sp. z o.o. był poszkodowany błędnymi instrukcjami pełnomocnika PARP, który w całym okresie realizacji projektu informował beneficjenta iż realizacja projektu w ten sposób, z tymi podmiotami, i w tych okolicznościach, tj. w szczególności realizacji wielu projektów w wąskim kręgu tych samych osób – jest oczywiście dopuszczalna i akceptowalna. Zawiadomienie, jak również moje zeznania oraz inne dokumenty w tym postępowaniu w szerszym stopniu wyjaśniają motywacje i okoliczności dotyczące realizacji projektu w kontekście zasad obowiązujących w projekcie. Ponieważ prokuratura zarzuca naruszenie ezoterycznych zasad w umowie cywilnej jako uzasadnienie aktu oskarżenia, zatem akta z postępowania wymienionego na wstępie powinny zostać uwzględnione w aktach tego postępowania.