Wniosek dowodowy (19082701)

Wnoszę o: przeprowadzenie dowodu z akt sprawy z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania protokołów kontroli realizowanej w Zagozda sp. z o.o. przez ZARR S.A., tj. postępowania o sygnaturze PR 2 Ds 198/2017 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin-Śródmieście.

Celem: stwierdzenia iż zarząd beneficjenta nie działał w celu wyłudzenia dotacji

Poprzez: zobowiązanie prokuratury Rejonowej w Szczecinie do wydania akt sprawy z powyższego zawiadomienia

Uzasadnienie

Zagozda sp. z o.o. zawiadamiała iż jest ofiarą przestępstwa polegającego na przedłożeniu fałszywego dokumentu w postaci protokołów z kontroli potwierdzających wykonywanie umowy dotacyjnej przez Zagozda sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami tej umowy, podczas gdy PARP (a także prokuratora) zarzuciły iż umowa nie była realizowana zgodnie z zasadami, co doprowadziło do wydania rekomendacji płatności na rzecz Zagozda sp. z o.o. przez ZARR S.A. i wypłaty środków na rzecz Zagozda sp. z o.o. przez PARP, następnie żądania zwrotu kierowanego przez PARP do syndyk Zagozda sp. z o.o., czym działano na szkodę Zagozda sp. z o.o. której zarząd jedynie realizował umowę w przeświadczeniu iż wykonywana jest prawidłowo.

Jak wynika z zeznań Anny Płusy, reprezentując PARP jako koordynator projektu którego dotyczy umowa o finansowanie miała wiedzę co najmniej na etapie którejś kontroli o związku Pani Magdaleny i Pana Macieja, którzy zgodnie z publicznymi rejestrami pełnili niezależne funkcje w Taskscape Ltd i Zagozda sp. z o.o. Sytuacja związku tych osób była akceptowalna dla pełnomocnika PARP, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnie zakończonych protokołach kontroli w projekcie, ale nieakceptowalna dla PARP który po latach twierdząc iż nie posiadając wiedzy swojego pełnomocnika żądał zwrotu środków pochodzących z dotacji wraz z odsetkami.

Prokuratura początkowo miała zająć się sprawą, jednak po zawiadomieniu przydzieliła do tego postępowania delegowanego prokuratora, który umorzył postępowanie. Ja specjalnie wybrałem się do prokuratury żeby rozmawiać z tym prokuratorem przed podjęciem przez niego sprawy, jednak otrzymałem informację iż otrzymał on polecenie aby w sprawie ZARR S.A. prokuratura nie podejmowała żadnych czynności i w związku z tym prokuratura umorzyła postępowanie bez podjęcia jakichkolwiek czynności. W zawiadomieniu które złożyłem na policji jasno wskazałem uzasadnienie przestępstwa, z którego wynikało iż jeśli w sprawie doszło do naruszenia zasad obowiązujących w projekcie to zarząd Zagozda sp. z o.o. był poszkodowany błędnymi instrukcjami pełnomocnika PARP, który w całym okresie realizacji projektu informował beneficjenta iż realizacja projektu w ten sposób, z tymi podmiotami, i w tych okolicznościach, tj. w szczególności realizacji wielu projektów w wąskim kręgu tych samych osób – jest oczywiście dopuszczalna i akceptowalna.