Wniosek dowodowy (19082801)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: odwołania do ministra rozwoju z dnia 10 września 2018

Celem: ujawnienia istotnych okolicznosci dotyczących realizacji umowy, w szczególności w zakresie zachowania zasad obowiązujących w projekcie,

Poprzez: zobowiązanie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do udostępnienia do akt postępowania odwołania do ministra rozwoju z dnia 10 września 2018 przesłanego przeze mnie osobiście*

Uzasadnienie

Dnia 10 września 2018 r. złożyłem odwołanie od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na podstawie interesu prawnego i faktycznego wynikającego z posiadanych udziałów w spółce Zagozda sp. z o.o. której dotyczyło postępowanie administracyjne, a także z postępowania karnego toczącego się w prokuraturze Szczecin – Śródmieście. Wojewódzki Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku odrzucił odwołanie. Idąc naprawdę daleko w celu uniemożliwienia wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy którą prowadził wykluczył możliwość wskazywania przeze mnie aspektów istotnych dla sprawy, choć ze wszystkich uczestników jedynie ja znałem dobrze sytuację beneficjenta i potrafiłem wskazać dowody na poparcie starań mających na celu dochowanie zasad obowiązujących w projekcie. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał jednoznacznie iż nawet toczące się postępowanie karne w przedmiocie prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dotacji nie uzasadnia interesu prawnego bądź faktycznego jaki zgłaszałem w postępowaniu, albowiem w ocenie sądu, żadne rozstrzygnięcie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków w żaden sposób nie może zmieniać mojej sytuacji w postępowaniu karnym, jakie obecnie się toczy, a stroną takiego postępowania może być jedynie Zagozda sp. z o.o.

Prawomocna decyzja sądu administracyjnego właściwie wyklucza potrzebę obrony w zakresie zarzucanych mi czynów polegających na łamaniu zasad obowiązujących w projekcie i w tym zakresie trzeba szanować prawomocny wyrok sądu, jaki stwierdził już jednoznacznie iż decyzja o zwrocie środków nie może zmieniać mojej sytuacji w innych trwających postępowaniach sądowych. Skoro sąd administracyjny stwierdził iż trwające postępowanie karne w przedmiocie rzekomego łamania zasad obowiązujących w projekcie nie narusza mojego interesu prawnego ani faktycznego, to przychylić należy się do uzasadnienia tego stanowiska iż możliwe stwierdzenie naruszenia tych zasad przez beneficjenta nie może obciążać mnie w postępowaniu karnym, nawet jeśli odwołanie zawiera szereg istotnych faktów mających wpływ na ustalenie dochowania zasad obowiązujących w projekcie, o naruszenie których jestem oskarżony. Akt oskarżenia jest w tym zakresie już bezpodstawny, że nie może oskarżać mnie o naruszenie zasad, skoro sąd prawomocnie zadecydował, że nie mam żadnego interesu prawnego ani faktycznego aby z dochowania tych zasad w jakimkolwiek postępowaniu się tłumaczyć.

Warto jednak wykorzystać wskazany dowód i przypomnieć argumenty wskazane w niedoszłym odwołaniu aby zapoznać się chociażby z szeregiem czynności, jakie beneficjent podjął w celu zapewnienia konkurencyjności, bezstronności i przejrzystości w realizacji umowy, nawet jeśli zapewnienie bezstronności nie było fakultatywne, a jedynie wymagane aby „dołożyć wszelkich starań” w celu jej zapewnienia, co beneficjent zresztą czynił poszukując innych wykonawców w projekcie.

* https://www.evernote.com/l/ABbR-NVW2LhATagWs6XkJx17doaMBE03-Hw/