Wniosek dowodowy (19082801)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: a) odwołania do ministra rozwoju z dnia 10 września 2016 od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz b) orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mawiającego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Celem: ujawnienia istotnych okoliczności dotyczących realizacji umowy, w szczególności w zakresie zachowania zasad obowiązujących w projekcie,

Poprzez: zobowiązanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do udostępnienia akt postępowania, w tym dokumentu odwołania od decyzji ministra rozwoju z dnia 10 września 2016 – przesłanego przeze mnie osobiście za pośrednictwem PARP* oraz zwrócenie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie odpisu orzeczenia odmawiającego mi udziału w postępowaniu na prawach strony.

Uzasadnienie

Dnia 10 września złożyłem odwołanie od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości[1] – wskazując interes prawny i faktyczny wynikającego z posiadanych udziałów w spółce Zagozda sp. z o.o. której dotyczyło postępowanie administracyjne, a także z postępowania karnego toczącego się w prokuraturze Szczecin – Śródmieście. Odwołanie zawiera szereg wyjaśnień i dowodów dotyczących zarzutów podniesionych przez prokuraturę w akcie oskarżenia, głównie dotyczących zachowania zasady konkurencyjności. Wyjaśnienia te mają zatem bezpośredni związek z aktem oskarżenia i powinny być włączone do akt tego postępowania celem wszechstronnego wyjaśnienia sytuacji w projekcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku odrzucił odwołanie. Sąd biorąc pod uwagę postępowanie karne, wykluczył możliwość wyjaśnienia przeze mnie aspektów istotnych dla sprawy, choć ze wszystkich uczestników jedynie ja znałem dobrze sytuację beneficjenta i potrafiłem wskazać dowody na poparcie starań mających na celu dochowanie zasad obowiązujących w projekcie. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał jednoznacznie iż toczące się postępowanie karne w przedmiocie prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dotacji nie uzasadnia posiadania interesu prawnego, bądź faktycznego jaki zgłaszałem w postępowaniu, albowiem w ocenie sądu – żadne rozstrzygnięcie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków w żaden sposób nie może zmieniać mojej sytuacji w postępowaniu karnym, jakie obecnie się toczy, a stroną takiego postępowania może być jedynie Zagozda sp. z o.o.

Prawomocna decyzja sądu administracyjnego właściwie wyklucza potrzebę obrony w zakresie zarzucanych mi czynów polegających na łamaniu zasad obowiązujących w projekcie, co było przedmiotem rozstrzygnięcia administracyjnego. Zgodnie z (prawomocnym!) wyrokiem sądu JAKIEKOLWIEK nieprawidłowości nie mają prawa rzutować na moją sytuację w JAKIMKOLWIEK postępowaniu karnym… W tym zakresie trzeba szanować prawomocny wyrok sądu, jaki stwierdził już jednoznacznie iż decyzja o zwrocie środków, w tym dotycząca nieprawidłowego wydatkowania środków, nie może zmieniać mojej sytuacji w innych trwających postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w toczącym się tutaj postępowaniu karnym – co sąd jasno uwzględnił w rozstrzygnięciu.

Skoro sąd administracyjny stwierdził iż trwające postępowanie karne w przedmiocie rzekomego łamania zasad obowiązujących w projekcie nie narusza mojego interesu prawnego ani faktycznego, to przychylić należy się do uzasadnienia tego stanowiska iż możliwe stwierdzenie naruszenia tych zasad przez beneficjenta nie może obciążać mnie w postępowaniu karnym, nawet jeśli odwołanie zawiera szereg istotnych faktów mających wpływ na ustalenie dochowania zasad obowiązujących w projekcie, o naruszenie których jestem oskarżony… Akt oskarżenia jest w tym zakresie już bezpodstawny, że nie może oskarżać mnie o naruszenie zasad, skoro sąd prawomocnie zadecydował, że nie mam żadnego interesu prawnego ani faktycznego aby z dochowania tych zasad w jakimkolwiek postępowaniu się tłumaczyć.

Warto jednak wykorzystać wskazany dowód i przypomnieć argumenty wskazane w niedoszłym odwołaniu aby wszechstronnie zapoznać się chociażby z szeregiem czynności oraz dowodów ich przeprowadzenia, jakie beneficjent podjął w celu zapewnienia konkurencyjności, bezstronności i przejrzystości w realizacji umowy, nawet jeśli zapewnienie bezstronności nie było fakultatywne, a umowa wymagała aby beneficjent „dołożył wszelkich starań” w celu jej zapewnienia, co beneficjent zresztą czynił poszukując innych wykonawców w projekcie.


f[1] Kopia pisma: https://www.evernote.com/l/ABbR-NVW2LhATagWs6XkJx17doaMBE03-Hw/