Wniosek dowodowy (19082901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu: zeznań Małgorzaty Malak – pełniącej rolę koordynatora ds. prawidłowości realizacji umowy dotacyjnej, jakie złożyła przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie do postępowania o sygnaturze PO II Ds. 48/2016

Celem: stwierdzenia iż zgodnie z tymi zeznaniami to właśnie Małgorzata Malak, a nie ja lub Magda, jak wynika z aktu oskarżenia – była osobą przedkładającą faktury i inne dokumenty rozliczeniowe do ZARR i PARP.

Poprzez: wystąpienie do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o włączenie akt postępowania PO II Ds. 48/2016 do niniejszego postępowania, w szczególności: zeznań pracowników Zagozda sp. z o.o.

Uzasadnienie

Prokuratura myli się zarzucając mi że przedkładałem faktury do PARP, które nie odzwierciedlały obrotu gospodarczego. Oprócz kwestii zasadniczej, tj. że nie ma żadnych dowodów na to że faktury były nierzetelne, to istnieją twarde dowody z zeznań świadków, którzy potwierdzili iż prokurator myli się podwójnie: również błędnie wskazując iż to ja lub Magda składaliśmy jakieś dokumenty rozliczeniowe do rozliczenia dotacji.

W spółce Zagozda pełniłem funkcję prezesa. Prezes żadnej spółki nie zajmuje się rozliczaniem dotacji, ani przygotowywaniem zestawień finansowych, ani księgowych. Prezes spółki jedynie zatwierdza te dokumenty korzystając z wiedzy ekspertów w poszczególnych dziedzinach działalności spółki – powierzając tym ekspertom odpowiedzialność za określone obszary działalności – co wynika z umów powołania, zlecenia lub (jak w tym przypadku) zakresu obowiązków do umowy o pracę.

Zgodnie z procedurą przyjątą w organizacji działalności Zagozda sp. z o.o., faktycznie faktury podpisuję jedynie w momencie wpływu do spółki. Podpisywanie faktur oznacza iż zapoznałem się z fakturą, i tylko podpisane faktury przedkładane są do przekazania do księgowości spółki. Dopiero księgowa składa je do urzędu, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty prowadzenia działalności. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez firmę nie mogą być włączone do kosztów działalności spółki, księgowa nie przedkłada ich w rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Analogicznie inne dokumenty podpisuję celem przekazania do archiwum projektu. Dopiero osoba odpowiedzialna za nadzór prawidłowości realizacji projektu składa je do instytucji zarządzającej, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty kwalifikowane projektu. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez spółkę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane projektu, osoba odpowiedzialna za prawidłowość rozliczenia dotacji nie przedkłada ich w rozliczeniach.

Ja nie mam żadnego kontaktu z fakturami. Nie zajmuję się ich sporządzaniem, archiwizowaniem, przedkładaniem, ani zestawianiem z innymi dokumentami. Po uznaniu faktury: czynności rozliczania księgowego, skarbowego lub dotacyjnego – zajmują się odpowiednio wyznaczone przez spółkę osoby, których specjalnością, i odpowiedzialnością kontraktową wynikającą z zajmowanego stanowiska jest samodzielny dobór dokumentów niezbędnych do przedłożenia przed odpowiednimi organami państwowymi celem realizacji statutowych zadań spółki, jakimi są m.in. sporządzanie bilansu, zeznanie podatkowe czy rozliczenie dotacji.

Odzwierciedleniem powyższego porządku korporacyjnego są zeznania Małgorzaty Malak, która przed prokuratorem Prokuratury Okręgowej tłumaczyła iż składała dokumenty do ZARR i PARP w związku z realizowanym projektem. Uwzględnienie zeznań Małgorzaty Malak jest absolutnie niezbędne celem wykluczenia zarzutu prokuratora już na etapie rozważania tego, kto w ogóle dokumenty przedkładał.