Wniosek dowodowy (19082901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań Małgorzaty Malak – pełniącej rolę koordynatora ds. prawidłowości realizacji umowy dotacyjnej w Zagozda sp. z o.o. – jakie świadek złożyła przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie do postępowania o sygnaturze PO II Ds. 48/2016

Na okoliczność ustalenia kto był osobą przedkładającą faktury i inne dokumenty rozliczeniowe do ZARR i PARP w imieniu spółki.

Poprzez: przyjęcie zeznań Małgorzaty Malak oraz uwzględnienie złożonych zeznań Małgorzaty Malak złożonych przed prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w postępowaniu PO II Ds. 48/2016.

Uzasadnienie

Prokuratura nietrafnie zarzuca mi, że przedkładałem faktury do PARP, które nie odzwierciedlały obrotu gospodarczego, a także inne dokumenty, w tym dotyczące rozliczeń projektu. Oprócz kwestii zasadniczej, tj. że nie faktury te były rzetelne, to istnieją dowody z zeznań świadków, którzy potwierdzili iż prokurator myli się podwójnie: również błędnie wskazując, iż to ja lub Magdalena Swebodzińska składaliśmy jakieś dokumenty rozliczeniowe do rozliczenia dotacji.

W spółce Zagozda pełniłem funkcję prezesa. Prezes żadnej spółki nie zajmuje się rozliczaniem dotacji, ani przygotowywaniem zestawień finansowych, ani księgowych. Prezes każdej spółki, w której zasiadam w zarządzie lub posiadam znaczące udziały jedynie zatwierdza te dokumenty korzystając z wiedzy ekspertów w poszczególnych dziedzinach działalności spółki – powierzając tym ekspertom odpowiedzialność za określone obszary działalności – co wynika z umów powołania, zlecenia lub (jak w tym przypadku) zakresu obowiązków do umowy o pracę, a także regulacji wewnętrznych spółki dotyczących obiegu zadań i dokumentów.

Obieg dokumentów w przypadku spółki Zagozda reguluje procedura „Obieg Dokumentów”. Procedura ta została przyjęta uchwałą zarządu i ogłoszona na serwerach firmowego Intranetu w dziale „Instrukcje”. Zgodnie z procedurą przyjętą w organizacji działalności Zagozda sp. z o.o., faktycznie faktury podpisuję jedynie w momencie wpływu do spółki. Podpisywanie faktur oznacza, iż ZAPOZNAŁEM się z fakturą, faktura jest UZASADNIONA w kontekście wydatków spółki, ale już niekoniecznie w kontekście projektu czy w kontekście odliczeń podatku dochodowego lub podatku VAT.

Tylko podpisane przez zarząd faktury przedkładane są do przekazania do księgowości spółki. Dopiero księgowa wybiera spośród nich te które wiążą się z działalnością spółki, nadają się do odliczenia, następnie składa je do urzędu, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty prowadzenia działalności. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez firmę, ale nie mogą być włączone do kosztów działalności spółki, księgowa nie przedkłada ich w rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Analogicznie inne faktury i dokumenty podpisuję celem przekazania do archiwum projektu. Dopiero osoba odpowiedzialna za nadzór prawidłowości realizacji projektu składa je do instytucji zarządzającej, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty kwalifikowane projektu. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez spółkę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane projektu, osoba odpowiedzialna za prawidłowość rozliczenia dotacji nie przedkłada ich w rozliczeniach.

W każdym z powyższych przypadków to do właściwego specjalisty (w zakresie podatkowym lub dotacyjnym), a nie prezesa, prokurenta lub innego reprezentanta należy należy ocena czy PRZEDKLADAĆ dany dokument. Decyzja podejmowana jest przed SPECJALISTĘ w danej dziedzinie – biorąc pod uwagę sposób rozliczeń, wymagania dotyczące tych lub innych rozliczeń, z tym lub innym urzędem.

Niezależnie od tego, w spółce Zagozda sp. z o.o. prezes nie miał żadnego kontaktu z fakturami. Nie zajmuję się ich sporządzaniem, archiwizowaniem, przedkładaniem, ani zestawianiem z innymi dokumentami. Po uznaniu faktury: czynności rozliczania księgowego, skarbowego lub dotacyjnego – zajmują się odpowiednio wyznaczone przez spółkę osoby, których specjalnością, i odpowiedzialnością kontraktową wynikającą z zajmowanego stanowiska jest samodzielny dobór dokumentów niezbędnych do przedłożenia przed odpowiednimi organami państwowymi celem realizacji statutowych zadań spółki, jakimi są m.in. sporządzanie bilansu, zeznanie podatkowe czy rozliczenie dotacji. Zgodnie z przyjętym regulaminem pracy w naszej spółce nikt poza specjalistą ds. księgowości oraz specjalistą ds. dotacji nie miał nawet prawa zaglądać do segregatorów z dokumentami rozliczeniowymi dotacji (prezes ma jedynie prawo zlecać wystawienie ich kopii).

Odzwierciedleniem powyższego porządku korporacyjnego są zeznania Małgorzaty Malak, która przed prokuratorem Prokuratury Okręgowej (PO II Ds. 48/2016) tłumaczyła jednoznacznie, iż właśnie ona składała dokumenty do ZARR i PARP w związku z realizowanym projektem i zgodnie z własnym uznaniem. Uwzględnienie zeznań Małgorzaty Malak jest absolutnie niezbędne celem wykluczenia zarzutu prokuratora już na etapie rozważania tego, kto w ogóle dokumenty przedkładał. Niniejszy porządek ustanowiony został w drodze dokumentów: a) umowy zleceń zawartych ze specjalistą ds. dotacji (analogicznie specjalistą ds. księgowości), b) zakresu obowiązków specjalisty stanowiącego załącznik do umowy zlecenia, c) regulaminem pracy publikowanym w intranecie spółki (w dziale „Instrukcje”).

Na marginesie warto zauważyć iż obecnie dokumenty „Obieg Dokumentów”, „Regulamin pracy”, a także poszczególne umowy zlecenia ze specjalistami (wraz z załącznikami) – wraz z odpowiadającymi im uchwałami zarządu i dowodami publikacji znajdują się w dyspozycji Taskscape Ltd – obecnego właściciela projektu TaskBeat (wraz z jego dokumentacją).