Wniosek dowodowy (19090101)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów protokołów kontroli zrealizowanych w 2015 r. przez ZARR i PARP bez udziału beneficjenta

na okoliczność stwierdzenia iż kontrola w projekcie odbyła się nielegalnie, tj. bez udziału kontrolowanego i z naruszeniem konstytucyjnej zasady jawności funkcjonowania organów państwowych.

poprzez: uzyskanie z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2015 r. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z odrębnej kontroli przeprowadzonej również w 2015 r., wraz z dowodami powiadomienia podmiotu kontrolowanego o czynnościach kontrolnych oraz dowodami przesłania protokołów kontrolnych kontrolowanemu oraz zatwierdzenia czynności kontrolnych przez kontrolowanego – wedle procedury określonej w umowie o dofinansowanie.

Uzasadnienie

Anna Płusa kłamała w zeznaniach iż nie prowadziła żadnych kontroli w projekcie w 2015 r. Faktycznie miały miejsce dwie kontrole w 2015 r. zarządzone przez PARP, który podmienił protokoły z kontroli jakie miały miejsce w latach 2010-2012 (zakończone wynikiem pozytywnym) protokołami z kontroli jakie przeprowadził w roku 2015 r. po zakończeniu realizacji projektu, a tuż przed zakończeniem obowiązywania umowy o dofinansowanie (zakończone wynikiem negatywnym).

Protokoły rzekomo dokonanej kontroli PARP przedstawił inspektorom OLAF wskazując na nieprawidłowości, o których beneficjent nawet nie wiedział, albowiem urzędnicy nigdy nie byli w 2015 r. w siedzibie beneficjenta, a beneficjent nawet nie był informowany, że jest kontrolowany. OLAF słusznie wskazał iż według otrzymanych informacji obie kontrole w 2015 r. zakończyły się wskazaniem nieprawidłowości, podczas gdy w 2015 r. projekt nie był już kontrolowany. Tymczasem protokoły z lat 2012-2014, w których beneficjent UCZESTNICZYŁ – w ogóle nie zostały okazane urzędnikom OLAF, co znajduje odzwierciedlenie w raporcie OLAF.

Ponieważ prokuratura wykorzystała raport OLAF w materiale dowodowym, który w ten sposób powołuje się na fałszywe kontrole w projekcie, wyjaśnienie rozbieżności w ocenie protokołów z kontroli, jakie otrzymał (i podpisał) beneficjent z protokołami, które przedstawiono do raportu OLAF, a których beneficjent NIE otrzymał (i nie podpisał) – jest kluczowe dla wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.

Co istotne, podmianka protokołów znajduje swoje odzwierciedlenie w raporcie OLAF – przedłożonym do postępowania przez prokuraturę. W raporcie, w którym OLAF mając dostęp jedynie do protokołów z 2015 r. stwierdził iż w projekcie miały miejsce dwie kontrole zakończone negatywnie, podczas gdy miały miejsce wyłącznie dwie legalne kontrole w latach 2010-2014 – obie zakończone pozytywnie.

Do tej pory nie wyjaśniono dlaczego PARP ukrył przed inspektorami protokoły z kontroli 2010-2014, a przedłożył jedynie protokoły z 2015 r., które nie są ważne z uwagi na naruszenie zasad kontroli opisanych w umowie o dofinansowanie, także w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, a nawet wyrażone wymogiem transparentności działania organów państwowych zawartym w Konstytucji Rzeczpospolitej.

Również świadek Płusa okłamała sąd w swoich zeznaniach twierdząc iż nie podpisywała żadnych protokołów kontroli u beneficjenta w 2015 r. podczas gdy faktycznie jej podpis (obok Marcina Posiakowa, Agnieszki Dąbskiej) znajduje się pod protokołem nielegalnej kontroli urządzonej u beneficjenta pod jego nieobecność.

Do bezprawnych protokołów ZARR sygnowanych przez urzędników ZARR, analogiczną kontrolę sfingowano w PARP. Protokoły wyprodukowane wyłącznie na potrzeby uzyskania określonej narracji OLAF wyprodukowała Iga Kolinko.

Konstytucyjność działania ZARR oraz PARP w ramach bezprawnych kontroli kwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich, który podnosił tą kwestię w imieniu praw beneficjenta – do czasu wykreślenia Zagozda sp. z o.o. z rejestrów.

Niniejszy wniosek stanowi również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia konstytucyjnej zasady jawności działania organów państwowych, a także fałszowania dokumentacji projektu poprzez podmianę dwóch protokołów kontroli z lat 2010-2014 z protokołami z 2015 r.

Załącznik: ostatnia strona dokumentu zatytułowanego „Raport kontroli”, podpisana w 2015 r. przez Annę Płusę, Marcina Posiakowa, Agnieszkę Dąbską (zaciemnione podpisy)