Wniosek dowodowy (19090301)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zawartości stron internetowych

a) http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-informacje.php oraz
b) http://www.spendingtracker.co.uk/about.html

na okoliczność potwierdzenia iż w całym okresie realizacji projektu TaskBeat, zarówno Magdalena Swebodzińska, jak i Paweł Łukasik – wspólnie realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty. Obok projektu „Budżet Firmowy” (później TaskBeat) realizowaliśmy tj. „Budżet Domowy” i „Spending Tracker”, a zatem korespondencja pomiędzy stronami przedstawiona jako dowód przez prokuraturę – może dotyczyć dowolnego z tych projektów, a niekoniecznie tylko projektu TaskBeat.

poprzez powołanie biegłego w zakresie informatyki zdolnego potwierdzić zawartość i datę powstania wyżej wskazanych stron internetowych, na których opisano projekty „Budżet Domowy”, „Spending Tracker” oraz zespół projektowy i zakres współpracy osób: Magdalena Swebodzińska, Maciej Zagozda, Paweł Łukasik, a także iż strony internetowe opisują tą współpracę tych osób już od 2010 r., tj. od okresu realizacji projektu objętego postępowaniem.

Uzasadnienie

Prokuratura załączyła do postępowania wiadomości e-mail pomiędzy wskazanymi wyżej osobami dowodząc iż zmawiały się one nielegalnie na rozliczenie projektu bez jego realizacji, efektem czego powstały nierzetelne faktury.

Tymczasem wiadomości e-mail załączone przez prokuraturę wcale nie wskazują że ktokolwiek umawiał się lub omawiał jakiekolwiek nierzetelne faktury, lub mechanizm ich generowania tak aby nie odwzorowywały rzeczywistego obrotu gospodarczego. Właściwie dokumenty te reprezentują standardowe ustalenia biznesowe pomiędzy rzetelnymi partnerami biznesowymi. Natomiast istotne jest iż w świetle braku innych dowodów, zgromadzona przez prokuraturę korespondencja między wyżej wymienionymi osobami mogła dotyczyć każdego z trzech powyższych projektów, a szczegółowe personalia innych osób – powołane w treści tej korespondencji w tym postępowaniu wskazują wręcz że korespondencja dotyczyła różnych projektów.

 Niezależnie od tego, prokuratura nie wskazała w ogóle którego z trzech projektów realizowanych w tym samym czasie dotyczy korespondencja – nawet jeśli jej treść wcale nie obciąża jej uczestników, a zatem dokumenty z tej korespondencji nie mogą stanowić dowodu iż doszło do jakieś zmowy lub nieprawidłowości akurat w projekcie TaskBeat. Nie wiadomo którego projektu dotyczyły wiadomości e-mail, ani nie stwierdzono że w ogóle całość korespondencji dotyczy jednego konkretnego projektu.

Jeżeli biegły potwierdzi autentyczność wskazanych stron oraz daty ich powstania, sąd będzie mógł uwzględnić iż strony realizowały kilka projektów jednocześnie, zatem powstanie duża wątpliwość czy załączone wiadomości e-mail dotyczą w ogóle projektu TaskBeat objętego tym postępowaniem, czy też projektu Budżet Domowy (oraz Spending Tracker).

Faktycznie, niezależnie od tego że kolejne dowody podważą w ogóle autentyczność transkryptów z korespondencji przedłożonej przez prokuraturę, warto uwzględnić iż część korespondencji przedłożonej przez prokuraturę jako dowód jakiś nieprawidłowości w projekcie – faktycznie nie dotyczy tego projektu, co wynika choćby z treści niektórych wiadomości. Niezależnie od tego że prokuratura posklejała różne wiadomości z różnych projektów realizowanych w tym samym okresie, niektórych wiadomości w ogóle nie da się dzisiaj nikomu przypisać do żadnego konkretnego projektu spośród wszystkich trzech realizowanych w tym samym gronie w tamtym czasie.

Załącznik: wydruk ze strony: http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-informacje.php