Wniosek dowodowy (19090401)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu wzywającego beneficjenta do złożenia oświadczeń o braku powiązań osobowo kapitałowych

Celem wykazania iż wzór oświadczenia dostępny był na stronach ZARR, opatrzony symbolem ZARR, a zatem nie był dokumentem obowiązkowym wynikającym z umowy PARP.

Poprzez: zobowiązanie ZARR S.A. z siedzibą w Szczecinie do udostępnienia pisma wzywającego beneficjenta do składania oświadczeń o brku powiązań osobowo kapitałowych, wskazującego na adres serwera zarr.com.pl jako źródła szablonów dla tych dokumentów

Uzasadnienie

Oświadczenia o braku powiązań osobowo kapitałowych są indywidualnym wymysłem ZARR S.A., a beneficjent w ogóle nie musiał ich wypełniać zgodnie z postanowieniami umowy. Beneficjenci operujący w POIG z innych regionów w ogóle nie wypełniali takich oświadczeń. Przedłożenie takiego oświadczenia nie było zatem obowiązkiem beneficjenta, a zatem nie miało wpływ na udzielenie dotacji, bo ta udzielona była znacznie wcześniej – na etapie podpisania umowy z PARP, zawartej przecież przed składaniem jakichkolwiek oświadczeń o jakichkolwiek powiązaniach. W momencie podpisywania umowy beneficjent w ogóle nie mógł spodziewać się zmiany prawa, albowiem nie uczestniczy w procesie legislacyjnym, a tym bardziej nie mógł spodziewać się ani ograniczeń w zakresie wyboru wykonawców, ani tym bardziej obowiązków składania jakichkolwiek oświadczeń. To PARP zmienił zasady rozliczania dotacji po podpisaniu umowy i ewentualna umiejętność wywiązania się lub nie wywiązania się beneficjenta nie może być podstawą stawiania jakichkolwiek zarzutów.

Istnienie powiązań w tamtym czasie, jak również obecnie w ogóle nie jest żadną nieprawidłowością. Przykładowo spośród 30 osób zajmujących w 2009 r. w Agencji stanowiska prezesa, zastępcy prezesa i dyrektora zespołu dwie osoby uzyskiwały dochody od spółek prawa handlowego będących kontrahentami PARP. … Spośród 50 osób zajmujących w 2009 r. stanowiska prezesa, zastępcy prezesa, dyrektora zespołu i zastępcy dyrektora zespołu w PARP, 6 osób uzyskiwało dochody od szkół wyższych będących beneficjentami Agencji.” W tamtym czasie PARP uznawał wręcz, że w przypadku gdy beneficjentem dotacji jest agencja, a wykonawcą umowy jest beneficjent agencji to “łączenie pracy w PARP z inną pracą na pełen etat jest naganne” i obiecano “wdrożenie narzędzi do monitorowania skali zjawiska”, choć oczywiście NIK nie miał możliwości zweryfikować ilu pracowników PARP zaangażowanych w realizacje dotacji przyznawanych bezpośrednio PARP jest powiązanych z beneficjentami korzystającymi z dotacji przyznawanych przez PARP.

W tej sytuacji zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego prokurator uważa, że istnienie takich powiązań w tamtym czasie w przypadku spółki Zagozda sp. z o.o. będącą beneficjentem w tym projekcie jest nieprawidłowością, skoro istnienie prawdziwie istniejących powiązań w przypadku gdy beneficjentem dotacji jest sam PARP, to sytuacja taka w ocenie samego PARP zasługuje na co najwyżej ubolewanie, a o co w ocenie PARP nie wiąże się z określeniem wydatków jako niekwalifikowane z uwagi iż sytuacja ta jest ledwie „naganna”.