Wniosek dowodowy (19090601)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: pisma z dnia 16 listopada 2017, jakie otrzymałem od PARP.

Na okoliczność potwierdzenia iż zgodnie z notatką prokurator prokuratury rejonowej Szczecin-Śródmieście PARP w ogóle nie miał żadnych roszczeń wobec mnie w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w zakresie realizacji projektu.

Poprzez zobowiązanie PARP do wydania pism datowanych 16 listopada i kierowanych do mnie.

Uzasadnienie

PARP wiedząc o postępowaniu karnym, postawionych zarzutach, a także znając treść raportu OLAF informował prokurator Karwowską, która sporządziła do akt postępowania notatkę w której czytamy iż „PARP nie jest zainteresowany żadnym postępowaniem prokuratorskim”. Analogiczną informację w okresie późniejszym otrzymałem w drodze pisma, jakie otrzymałem osobiście od PARP.

Od tego czasu, do chwili obecnej nie ujawniono żadnych nowych okoliczności uzasadniających zmianę zdania PARP, który pisemnie informował iż znając wszystkie okoliczności, na tym etapie nie ma żadnych roszczeń wobec mnie (rozumianych jako karne lub cywilne).

Dopiero powzięcie przez PARP informacji o przejęciu projektu TaskBeat przez Taskscape Ltd w sposób pozbawiający PARP wartości weksla stanowiącego zabezpieczenie prawidłowości realizacji umowy PARP – zmienił zdanie PARP co do roszczeń i PARP przystąpił do postępowania karnego.

Przystąpienie PARP do postępowania, a zatem jego prowadzenie, jest wynikiem jedynie sporu natury cywilnej, w której PARP na skutek własnych zaniedbań pozbawił się możliwości dochodzenia roszczeń od Zagozda sp. z o.o. z wykorzystaniem weksla.

Załącznik: pismo PARP z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie braku roszczeń