Wniosek dowodowy (19090601)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: pisma z dnia 16 listopada 2017, jakie otrzymałem od PARP.

Na okoliczność potwierdzenia iż zgodnie z treścią pisma (a także z notatką prokurator prokuratury rejonowej Szczecin-Śródmieście sporządzoną do akt postępowania) PARP w ogóle nie miał żadnych roszczeń wobec mnie w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w zakresie realizacji projektu.

Poprzez zobowiązanie PARP do wydania pism datowanych 16 listopada i kierowanych do mnie.

Uzasadnienie

PARP wiedząc o postępowaniu karnym, postawionych zarzutach, a także znając treść raportu OLAF informował prokurator Karwowską, która sporządziła do akt postępowania notatkę w której czytamy iż „PARP nie jest zainteresowany żadnym postępowaniem prokuratorskim”. Analogiczną informację w okresie późniejszym otrzymałem w drodze pisma, jakie otrzymałem osobiście od PARP (patrz załącznik).

Od tego czasu, do chwili obecnej nie ujawniono żadnych nowych okoliczności uzasadniających zmianę zdania PARP, który pisemnie informował iż znając wszystkie okoliczności postępowania administracyjnego i prokuratorskiego – na tym etapie nie ma żadnych roszczeń wobec mnie (karnych lub cywilnych).

Dopiero zakończenie postępowania upadłościowego, powzięcie przez PARP informacji o przejęciu projektu TaskBeat przez Taskscape Ltd w sposób pozbawiający PARP wartości weksla stanowiącego zabezpieczenie prawidłowości realizacji umowy – spowodowało że PARP zorientował się że nie może liczyć na przychylność sędzi komisarz i ostatecznie zostanie z niczym, – wobec czego PARP zmienił zdanie co do roszczeń i przystąpił do postępowania karnego.

Przystąpienie PARP do postępowania, a zatem jego prowadzenie, jest wynikiem jedynie sporu natury cywilnej, w której PARP na skutek własnych zaniedbań pozbawił się możliwości dochodzenia roszczeń od Zagozda sp. z o.o. z wykorzystaniem weksla stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, który to weksel ja przekazałem jeszcze w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Załącznik: pismo PARP z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie braku roszczeń