Wniosek dowodowy (19091001)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu DZF-IV-82252-331-MU/12
z dnia 26.06.2012

na okoliczność potwierdzenia iż wydatki w projekcie poniesione były prawidłowo, albowiem beneficjent ponosił je zgodnie z zaleceniem ministra, które to zalecenie znane było beneficjentowi i rzekomo pokrzywdzonemu w tym postępowaniu.

poprzez: zobowiązanie następny Ministra Rozwoju Regionalnego do przedłożenia tego dokumentu do akt postępowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego władze wdrażające Programy Europejskie w przypadku stwierdzenia powiązań osobowo-kapitałowych nie mają prawa automatycznie kwestionować wydatków, a powinny zbadać i sprawdzić rynkowość zamówień dotyczących zamówień z podmiotami powiązanymi. Takie rozstrzygnięcie wynika z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia DZF-IV-82252-331-MU/12, które beneficjent uznał w trakcie realizacji innego projektu dofinansowanego z europejskigo funduszu rozwoju regionalnego, w którym wydatki poniesione z podmiotami powiązanymi zostały ostatecznie zaakceptowane i rozliczone.

W przypadku naszego projektu wprawdzie obowiązująca wersja wytycznych o których mówi pismo, nie wskazywała wyłączenia podmiotów powiązanych, jednakże analogicznie do zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego ustalono iż wszystkie kwoty poniesione z udziałem podmiotu Taskscape Ltd były rynkowe, albowiem zostały zrealizowane w ramach budżetów wcześniej zaakceptowanych przez PARP, a także poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, każdorazowo rekomendowane przez ZARR do wypłaty środków, następnie zaakceptowane przez PARP w ramach każdego wniosku o płatność. Rynkowość wydatków, w tym w szczególności wydatków poniesionych z udziałem Taskscape Ltd, przez nikogo nigdy nie była kwestionowana.

Zamiast wypełnić polecenie Ministra, urzędnicy PARP nie badali ani procedur rozeznania rynku, ani wyboru wykonawcy, ani rynkowości kwot – uznając (bezprawnie) wydatki za niekwalifikowane tylko dlatego iż budziły bliżej nieokreślone wątpliwości lub zastrzeżenia PARP co do sposobu ich poniesienia. Takie postępowanie było nie tylko przekroczeniem uprawnień, ale wręcz sprzeczne z zaleceniem Ministra Rozwoju Regionalnego i nieuzasadnione. Faktycznie zgodnie z zaleceniem Ministra, podstawą uznania wydatków za kwalifikowane lub niekwalifikowane był dokument „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” – w wersji obowiązującej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Według jasnego polecenia wynikającego z decyzji Ministra zachowanie lub naruszenie zasady konkurencyjności, której to naruszenie wskazuje prokuratura, po pierwsze nie stanowi o niekwalifikowalności wydatków, a nadto nie wynika bezpośrednio z powiązań osobowo-kapitałowych.

Prokuratura słusznie podnosi iż zgodnie z wrażeniem PARP oraz ZARR, zostali oni wprowadzeni w błąd co do zachowania zasady konkurencyjności przez beneficjenta w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków poniesionych w przypadku podmiotu Taskscape Ltd, albowiem jak wynika z zeznań Anny Płusy w prokuraturze Rejonowej Szczecin Śródmieście – zupełnie jej nie rozumie, a nadto przyznała że nawet nie wie gdzie zasada konkurencyjności jest opisana.

Prokuratura nie sprawdziła jednak tego że samo wrażenie (czy odczucie krzywdy) nie czyni jednak z nikogo poszkodowanego. Prokuratura pominęła zupełnie fakt, iż aby wprowadzić kogoś w błąd co do zachowania zasady konkurencyjności, definicja zasady konkurencyjności powinna być wprost określona w umowie o dofinansowanie, albowiem jest to umowa cywilno-prawna. Konieczność zapisania definicji użytych w umowie cywilnej wielokrotnie było podnoszone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazywał na trudności z jednoznacznym uznaniem zasady za spełnioną lub nie spełnioną przez stronę takiej umowy.

Natomiast według Ministra Rozwoju Regionalnego aby wykazać naruszenie tej zasady, niezależnie od jej definicji, z uwagi na jej celowość jedynie – należałoby również udowodnić niekonkurencyjność wydatkowania środków, w tym w szczególności nierynkowość zakupów dokonanych od podmiotu powiązanego (w przypadku rzekomo powiązanej Taskscape Ltd).

Ostatecznie bowiem, niezależnie od przekonań urzędników PARP to Minister Rozwoju Regionalnego w tamtym czasie sprawował nadzór nad wdrażaniem programów ramowych. W ramach przysługujących Ministrowi uprawnień to Minister dyktuje sposób interpretacji zasad obowiązujących w projekcie urzędnikom PARP (IP/IP2 – Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia), nawet jeśli jest on odmienny od wobrażeń podległych mu urzędów, w tym urzędników PARP. Prokuratura przed wniesieniem aktu oskarżenia powinna natomiast skonfrontować percepcje urzędników w tym konkretnym projekcie co do rzekomego nieuzasadnionego ponoszenia wydatków z faktycznym stanem uzasadniającym ich ponoszenie na gruncie przepisów prawa i wytycznych ministerstwa.

Nie może być bowiem tak że sama błędna percepcja co do oczekiwanego stanu rzeczy wskazuje na oszustwo, skoro faktyczny stan rzeczy jest odmienny od percepcji rzekomo poszkodowanego.

Załącznik 1: kopia pisma DZF-IV-82252-331-MU/12