Wniosek dowodowy (19091001)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu DZF-IV-82252-331-MU/12 z dnia 26.06.2012 na okoliczność

potwierdzenia iż wydatki w projekcie poniesione były prawidłowo.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego władze wdrażające Programy Europejskie w przypadku stwierdzenia powiązań osobowo-kapitałowych nie mają prawa automatycznie kwestionować wydatków, a powinny zbadać i udowodnić nierynkowość kwot dotyczących zamówień z podmiotami powiązanymi. W przypadku naszego projektu wszystkie kwoty poniesione z udziałem podmiotu Taskscape Ltd były rynkowe, albowiem zostały zrealizowane w ramach budżetów wcześniej zaakceptowanych przez PARP w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego, a nadto nigdy ich rynkowość nie została zakwestionowana. Zamiast tego PARP nie badał ani procedur rozeznania rynku, ani wyboru wykonawcy, ani rynkowości kwot – uznając (bezprawnie) wydatki za niekwalifikowane, co było sprzeczne z zaleceniem Ministra Rozwoju Regionalnego.