Wniosek dowodowy (19091301)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: liczba wykonawców powiązanych w projektach POIG, działanie 8.1, prowadzących projekty w latach 2010-2012, w przypadku których stwierdzono powiązania osobowo-kapitałowe z beneficjentami, lub które zostały zadeklarowane przez samych beneficjentów, a których realizacja nie wygenerowała kosztów uznanych przez PARP jako niekwalifikowane.

na okoliczność potwierdzenia iż występowanie powiązań osobowo-kapitałowych nie jest naruszeniem zasad obowiązujących w projektach POIG 8.1 z uwagi na fakt iż ogromna liczba beneficjentów rozliczających koszty z podmiotami powiązanymi rozliczała je w ramach prawidłowo poniesionych kosztów, jakie uznano za kwalifikowane.

Uzasadnienie

Analogiczne zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej skierowano do PARP jeszcze w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jednak PARP nie udzielił odpowiedzi na to pytanie z uwagi na brak możliwości doliczenia się takich wykonawców. Przyczyną braku możliwości ustalenia tej liczby jest fakt iż PARP nie ma tych informacji, nigdy takich nie zbierał mimo ciążącego ustawowego obowiązku. Każdy RIF inaczej rozumie powiązania osobowe i inaczej je liczy, a PARP w ogóle nie interesuje się tymi informacjami, chociaż to PARP nakładał na RIF obowiązek ustalenia tych powiązań. Brak podstawowej wiedzy na temat liczby takich podmiotów wskazuje że urzędnicy PARP nie dopełnili obowiązków ciążących na PARP, a wynikających z ustawy, a jednocześnie wskazuje na to że w instytucji tej panuje bałagan: tak organizacyjny wynikający z braku możliwości doliczenia się nawet wykonawców w projektach, jak i prawny wynikający z tego że wykładnią prawa administracyjnego zajmują się poszczególne regionalne instytucje rozliczeniowe, a w praktyce spółki prywatne dokonujące wykładni prawa na zasadach komercyjnych (tj. zależnych od polityki sprzedaży) – innych w każdym RIFie.

Jednocześnie, jeśli PARP nie udzieli informacji o tym jak ogromna jest liczba podmiotów powiązanych, co do których nie uznano naruszenia zasad w projekcie wnoszę podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez pracowników PARP poprzez niewykonanie ustawowego obowiązku zbadania powiązań osobowo kapitałowych wynikających z ustawy o PARP. Natomiast jesśli PARP udzieli informacji o tym jaka jest liczba podmiotów, wnoszę podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w związku