Wniosek dowodowy (19091502)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodów z a) korespondencji między PARP, a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz b) korespondencji między PARP, a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym,

na okoliczność potwierdzenia, iż PARP zainicjował postępowanie karne w swoim interesie gospodarczym – wskazując organizacjom powołanym dla do ochrony fundamentalnych interesów państwowych – na zagrożenia związane m.in. z cennikiem usługi TaskBeat,

poprzez: zobowiązanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do ujawniania całości korespondencji, jaką kierował do ABW i CBA.

Uzasadnienie

W desperacji wywołanej zmianą warunków świadczenia i cennika usług TaskBeat w końcówce 2014 r. wnosił do w/w organów o sprawdzenie beneficjenta, co oznacza, że zwrócił się do organów o znalezienie nieprawidłowości w projekcie. Bezpośrednio po interwencji PARP do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wpłynęły „anonimy” powołujące się na dokumentację księgową przedkładaną wcześniej do urzędu skarbowego przez Zagozda sp. z o.o.

Ja zwracałem się do PARP z prośbą o udostępnienie desperackich wniosków, petycji, skarg lub żali, jakie PARP kierował do ABW i CBA, ale PARP odmawiał ich udostępnienia powołując się na zmyśloną tajemnicę. Tymczasem korespondencja ta wskazuje, iż PARP za pomocą tych organów (a tutaj prokuratury) załatwia swoje sprawy finansowe, albowiem wyeliminowanie usługi TaskBeat z obiegu generowałoby znaczne oszczędności w budżecie PARP (oraz jej wielu beneficjentów). Mając informacje na temat tych wniosków, zwróciłem się do PARP o udostępnienie korespondencji z ABW i CBA, ale PARP pozostawił te wnioski bez rozpoznania.

Jest wyjątkowo żenującym to, że PARP z desperacji i bezsilności w próbach centralnego sterowania rozwojem sytuacji gospodarczej, w tym wpłynięcia na decyzje rynkowe podmiotu prywatnego – próbuje angażować do walki o korzystne ustalenie cen usługi TaskBeat organy takie jak ABW, CBA oraz wszystkie szczeble prokuratury. Nie może być tak że PARP próbuje rozstrzygnąć spór gospodarczy za pomocą środków przemocy państwowej naruszającej dobra osobiste oraz prywatność zarządu podmiotu, z którym zawarł jedynie umowę cywilno-prawną nie uprawniającą do wpływania na warunki świadczenia usługi powstałej z dofinansowania.

Wykonanie wniosku okaże skalę nie tylko bezsilności PARP, ale również prawdziwe motywacje rzekomo poszkodowanego, które wpłynęły na zainicjowanie już trzeciego postępowania karnego, choć faktycznie jest to tylko elementem nacisku na usługodawcę usługi TaskBeat.

Uzyskanie dokumentacji ma istotne znaczenie dla wykazania prawdziwych motywów urzędników i prokuratury, którzy w trakcie postępowania wybiórczo wskazują tylko te części dowodów potwierdzających tezę prokuratury, inne dowody gubią (m.in. dokumentację zleceń do innych organów, dokumentację zdjęciową projektu, oraz wiadomości e-mail wymieniane w projekcie), a wręcz celowo odmawiają ich przyjęcia (m.in. poprzez odrzucenie realizacji wszystkich wniosków dowodowych przez prokuraturę, a także zawieszenie postępowania przed zabezpieczeniem materiału dowodowego w sprawie).

Wszechstronne wyjaśnienie sprawy wymaga, aby wszystkie pominięte, pogubione, odrzucone, a także przemilczane dowody – świadczące o prawdziwych motywach stojących za sformułowaniem tego aktu oskarżenia – powinny być wniesione do akt tego postępowania.

Załącznik: wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 stycznia 2019 r.