Wniosek dowodowy (19092001)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: a) wiadomość od Magdaleny S**** z dnia 25 sierpnia 2010 do Magdaleny Ornat-Strutyńskiej, b) druga wiadomość od Magdaleny S**** z dnia 25 sierpnia 2010 do Magdaleny Ornat-Strutyńskiej, c) odpowiedź z dnia 1 września od Magdaleny Ornat-Strutyńskiej do Magdaleny S****.

na okoliczność potwierdzenia iż w projekcie nie doszło do żadnego oszustwa, albowiem beneficjent informował PARP – za pośrednictwem jego pełnomocnika – o trudnościach ze znalezieniem wykonawców oraz sposobach rozwiązania projektu, co skutkowało sprzeciwem ZARR aby projekt porzucić w czasie jego realizacji i nakazem zrealizowania przy udziale dostępnych wykonawców.

poprzez: uwzględnienie treści wiadomości wskazanych w uzasadnieniu w materiale dowodowym postępowania.

Uzasadnienie

Prokurator powinna zważyć że dotacje to środki publiczne, a pieniądze zainwestowane w projekt TaskBeat finansowane są z budżetu ogólnego. Gdyby realizować ten projekt wydając środki publiczne na realizację projektu bez zamiaru jego zrealizowania, doszłoby do przestępstwa. Tymczasem beneficjent zamierzał zrealizować projekt, a z racji braku innych zainteresowanych realizacją części prac wybierał podmiot Taskscape Ltd. Jak wynika z materiału dowodowego podmiot Taskscape Ltd wybierany był jako wykonawca TYLKO do tych części projektu, których nie chciał się podjąć żaden inny wykonawca. Gdyby nie pozwolić podmiotowi Taskscape Ltd na uczestnictwo w realizacji projektu, projekt należałoby zakończyć w połowie jego realizacji – z całą szkodą dla środków publicznych. Oczywiście zakończenie realizacji projektu bez zrealizowania efektu mierzonego wskaźnikami trwałości byłoby to ze szkoda dla pieniędzy publicznych, jakie do tamtego czasu były w projekt zainwestowane, i to pewnie bez jakichkolwiek szans na ich odzyskanie.

Upoważniona osoba zgłaszała pisemnie do PARP zagrożenie dla realizacji projektu (pismo o sygnaturze TB1391) polegające na trudnościach w znalezieniu wykonawcy. Zgłoszenia wskazywały, że w przypadku braku zainteresowania innych wykonawców, samodzielnie będzie trzeba ten projekt zrealizować, a jak nikt się nie podejmie realizacji, trzeba będzie projekt zamknąć. Zawiadomienia beneficjent kierował w zgodzie z nakazem informowania o trudnościach w realizacji umowy – zgodnie z jej postanowieniami. Efektem tych zawiadomień beneficjent otrzymał od swojego partnera nakaz kontynuowania realizacji umowy. Kontynuowanie realizacji projektu nakazywał ZARR, który był odpowiedzialny za zarządzanie projektem i musiałby wyjaśniać przed PARP jakim prawem pozwolił na jego porzucenie i porażkę projektu w trakcie jego realizacji, jeśli nastąpiłoby to w świetle obiektywnych możliwości jego ukończenia przy udziale podmiotu Taskscape Ltd.

My nigdy nie planowaliśmy samodzielnie realizować projektu. Tak jak ja nie planowałem zaangażować się osobiście w kierowanie projektu, tak w przypadku Magdy nie planowała ona angażować się w jego realizację. Faktycznie jednak to prace Taskscape Ltd, Pani Magdaleny i jej pracowników uratowały realizacje projektu w okresie, w którym do pewnych prac nie można było znaleźć innych wykonawców. Dowodem na to że nikt z nas nie planował był fakt iż oboje w tamtym czasie gdy w Polsce trwała realizacja projektu, oboje – wraz z Magdą – mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii. Dopiero gdy wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy razem, okazało się że bez naszego zaangażowania projektu nie uda się zrealizować, co było powodem naszego późniejszego powrotu do Polski, a też przy okazji różnych nieporozumień między nami.

Taka realizacja projektu była wysoce niekorzystna dla nas, bo choć nie pracowaliśmy z Magdą nawet w jednym biurze, i nie wspólnie to jednak razem przyjechaliśmy do Polski zdaje się w okolicach marca 2011 r. (TB10818). Zamiar zrealizowania projektu był naszym wspólnym celem i przedmiotem naszych wspólnych starań, choć nie współpracowaliśmy bezpośrednio razem. Magdalena pracowała w tamtym czasie głównie z pracownikami Taskscape Ltd, a ja pracowałem nad kilkoma projektami, w tym projektem którego dotyczy to postępowanie. Jest oczywistym że praca zawodowa małżonków nad tym samym projektem jest niekorzystna dla związku, zatem trudno zarzucić, że zgodziliśmy się aby działać w jakimś porozumieniu. Niekorzystna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy – nie była przez nas wcale zaplanowana. Jest oczywistym że nikt nie planuje dla swojego związku niekorzystnej sytuacji. Sytuacja ta była wymuszona koniecznością zrealizowania projektu.

W odpowiedzi na pisma beneficjenta o zagrożeniu dla realizacji projektu w związku z trudnościami z wyborem całkowicie niezależnych wykonawców PARP (za pośrednictwem ZARR) absolutnie nie zgadzał się na zmarnowanie środków publicznych i jednocześnie wskazał ze mamy obowiązek wybrać tego wykonawcę, który stanie do projektu – niezależnie od zasad „konkurencyjności”, lub „bezstronności” – albowiem wedle umowy zasadę konkurecyjności uważa się za spełnioną jeśli nie ma innych wykonawców, a zgodnie z postanowieniami umowy – bezstronność wybranego wykonawcy nie jest fakultatywna, tj. wykonawca może budzić wątpliwości co do stronniczości, jeśli beneficjent dołożył wszelkich starań żeby znaleźć innego.

ZARR nakazując realizację projektu pomimo wskazanych trudności w jego realizacji, zwrócił jednocześnie uwagę na to, iż naczelną zasadą w realizacji projektów unijnych, w tym projektu który realizowaliśmy – jest zasada efektywności ekonomicznej (znana również jako „zasada efektywności” lub „zasada słuszności”), która zakłada iż środki z dotacji powinny być wydawane oszczędnie i celowo – zgodnie ze słusznymi potrzebami projektu. Oznacza to że jeżeli podmiot Taskscape Ltd jako jedyny jest w stanie zrealizować prace zgodnie z budżetami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jego prace są uzasadnione potrzebami projektu, a nadto niezbędne do osiągnięcia celów projektu – to prace te należało zlecić podmiotowi Taskscape Ltd. Nie zrealizowanie tych prac, nawet przy udziele podmiotu Taskscape Ltd oznaczałoby że beneficjent godzi się na marnowanie środków publicznych podejmując świadomą decyzję o ich zmarnowaniu w sytuacji gdy obiektywnie mógł projekt kontynuować. Takie postępowanie narażałoby zarząd beneficjenta na szereg zarzutów karnych, w tym działania na szkodę własnej spółki.

W ocenie PARP ogłoszenie konkursu bez rozstrzygnięcia pomimo obecności oferty mieszczącej się w budżecie, byłoby naruszeniem zasady efektywności ekonomicznej. To PARP właśnie stanowczo nie zgadzał się na odrzucenie oferty Taskscape Ltd, i ostatecznie wskazał iż projekt w tej sytuacji musi być kontynuowany. W ocenie PARP skoro spółka podpisała umowę zobowiązująca spółkę do tego ze projekt będzie zrealizowany z użyciem zewnętrznych wykonawców, w określonych budżetach, to jest obowiązkiem spółki jest wybrać tego wykonawcę i zrealizować projekt do końca, a nie jedynie zamknąć projekt bez efektu po wielu miesiącach skonsumowaniu środków dotacji. W tamtym czasie nikt nie informował nas, że dopełnienie zasady efektywności ekonomicznej może stać w sprzeczności z innymi zasadami realizacji projektu, zatem nie podjęto żadnych czynności mających na celu zablokowanie czy wykluczenie podmiotu Taskscape Ltd skoro oferta spełniała warunki postępowania, a zasada efektywności ekonomicznej nakazywała zrealizowanie projektu z tym wykonawcą, a nadto nie istniała żadna przeszkoda prawna aby tego właśnie wykonawcę wybrać.

Co istotne Anna Płusa, która przejęła projekt po Pani Magdalenie w ogóle nie zapoznała się korespondencją Pani Magdaleny Ornat Strutyńskiej, ponieważ nie rozumiała dokumentacji projektu, nie wiedziała nawet gdzie znajduje się dokumentacja projektu, o czym dowiedzieliśmy się dopiero z późniejszych postępowań, m.in. poprzez fakt iż nigdy nie dostarczyła dokumentacji projektu, nawet w sytuacji gdy miała ją dostarczyć na wezwanie prokuratury (patrz pierwsze zeznania Płusy przed prokuratorem). Ponieważ Anna Płusa nigdy nie wiedziała gdzie znajdują się dokumenty naszego projektu prokurator Karwowska bezskutecznie zobowiązała pisemnie Annę Płusę do dostarczenia całości dokumentacji projektu, o czym w aktach postępowania. Anna Płusa w swoich wyjaśnieniach przed prokuratorem tłumaczyła iż zobowiązanie prokuratury przekracza jej możliwości, jednak zobowiązała się do dostarczenia tej dokumentacji w terminie późniejszym. Dokumentacji jednak nigdy nie dostarczyła, albowiem okazało się że zwyczajnie nie orientowała się dokumentach, które nigdy nie były jej prawidłowo przekazane po zakończeniu współpracy przez Magdalenę Ornat, która do czasu przejęcia obowiązków przez Annę Płusem była opiekunem naszego projektu. Ku zaskoczeniu wszystkich, na potwierdzenie panującego bałaganu Anna Płusa w swoich zaskakujących zeznaniach przed sądem w tej sprawie zeznała nawet wprost że Magdalena Ornat nigdy nie przekazała jej dokumentów projektu wynikających z wiadomości jakie beneficjent wymieniał z PARP za pośrednictwem ZARR.

Załącznik: Wiadomości od Magdaleny S**** do Magdaleny Ornat z dnia 25 sierpnia 2010:

od: magdalena.s****@googlemail.com
do: Magdalena Ornat-Strutyńska <m.ornat@zarr.com.pl>
temat: Zapytanie: kolejne pilne pytanie
data: 25 sierpnia 2010
wysłana przez: mailserver.zagozda.co

Pani Magdaleno,

Firma posiada ogromne problemy z pozyskaniem ofert na oprogramowanie od potencjalnych wykonawców, w związku z czym wygląda na to że spółka zmuszona będzie zrealizować część zamówień bez pomocy zewnętrznych dostawców.

Problem polega na tym że dostawcy oprogramowania, na przykład firma Microsoft z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, posiada najlepszą ofertę ale nie przystąpi ona do postępowania przetargowego.

Natomiast w przypadku gdy ofertę tej firmy przedstawi moja firma w ramach trwającego postępowania, oferta będzie mogła być obiektywnie porównana w ramach rozeznania rynku czy procedury konkursowej.

Czy możemy prosić o wytyczne w zakresie procedury wyłaniania wykonawców w przypadku samodzielnej realizacji przez pracowników firmy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej?


Magdalena S****

Załącznik: Kolejna wiadomości od Magdaleny S**** do Magdaleny Ornat z dnia 25 sierpnia 2010

od: magdalena.s****@googlemail.com
do: Magdalena Ornat-Strutyńska <m.ornat@zarr.com.pl>
temat: Zapytanie: kolejne pilne pytanie
data: 25 sierpnia 2010
wysłana przez: mailserver.zagozda.co

Pani Magdaleno,

Spółka ma duży problem ze znalezieniem dostawców w kraju, którzy jednocześnie posiadaliby w ofercie narzędzia i komponenty do tworzenia oprogramowania, które są powszechnie przyjętym standardem dla wybranej w projekcie technologii oraz jednocześnie chcieli brać udział w procedurze konkursowej przyjętej przez spółkę. W związku z wyczerpaniem oferty dostawców krajowych spółka zwróciła się o złożenie oferty do podmiotów z Unii Europejskiej, które posiadają w ofercie narzędzia i licencję w szerszym i bardziej konkurencyjnym asortymencie. Zakładamy że odpowiedzi, które otrzymamy drogą e-mailową będą w języku Niemieckim lub języku Angielskim, które to języki są w spółce w rozumieniu na równi z językiem Polskim. Czy moglibyśmy prosić o instrukcję najlepszej praktyki rozpatrywania konkursu ofert z udziałem dostawców z UE wraz z wytyczną dot. rozliczania środków przeznaczonych na zakup, jeżeli podmiot zagranicznych zaoferowałby najkorzystniejsze warunki zakupu?


Magdalena S****

Załącznik: Odpowiedź od Magdaleny Ornat do Magdaleny S**** z dnia 1 września 2010:

od Magdalena Ornat-Strutyńska <m.ornat@zarr.com.pl>
do magdalena.s****@googlemail.com
DW maciej.z****@zagozda.eu
data 1 września 2010 10:47
temat FW: kolejne pilne pytanie
wysłana przez zarr.com.pl

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do otrzymanego e-mail z dnia 25-08-2010 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 „Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 4”.

Wszystkich wykonawców obowiązują przepisy prawa zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 5 ww. Umowy o dofinansowanie „W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej”. Zgodnie z § 12 ust. 6 ww. Umowy o dofinansowanie „W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11”.

Jednocześnie informujemy, że niekiedy faktury kontrahentów zagranicznych nie zawierają w swej treści numeru rachunku bankowego, gdyż płatność jest dokonywana na rachunek instytucji działającej w Polsce w ich imieniu. Płatności są wtedy dokonywane na podstawie tzw. Instrukcji dokonania płatności, którą Beneficjent otrzymuje za pośrednictwem maila. Taki dokument należy zachować w wersji papierowej, gdyż stanowi podstawę weryfikacji w zakresie zgodności rachunków bankowych.

Każdy poniesiony wydatek na zakup towarów lub usług w ramach realizowanego Projektu musi być potwierdzony dokumentem księgowym w postaci faktury, rachunku lub dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. Zamówienie wygenerowane elektronicznie lub korespondencja mailowa potwierdzająca wygraną licytację/aukcję internetową są niewystarczające.

Beneficjent zostanie zobowiązany do dostarczenia do RIF tłumaczeń wszelkich dokumentów/załączników, które zostały sporządzone w języku innym niż język polski.

Z poważaniem,

Magdalena Ornat-Strutyńska
Inspektor ds. monitorowania i kontroli PO IG
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Św. Ducha 2, 70 – 205 Szczecin

Korespondencja z odchodzącą Magdaleną Ornat, a przjmującą jej obowiązki Annę Płusa nie była nigdy przekazana, zatem ZARR w momencie składania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa i powiadomieniu PARP o nieprawidłowościach w projekcie właściwie nie wiedział o wcześniejszych ustaleniach beneficjenta z Magdaleną Ornat, która reprezentowała PARP w imieniu ZARR i ewidentnie akceptowała sytuację zaistniałą w projekcie – zgodnie z powyższymi dowodami z korespondencji e-mail pomiędzy stronami. Najpewniej ustalenia te nie były nigdy przekazane pomiędzy odchodzącą opiekun projektu, a przejmującą jej obowiązki opiekun projektu, o czym świadczą zeznania Anny Płusy w tym postępowaniu:

Nie kojarzę, żeby Magdalena S**** informowała, że ma problem ze znalezieniem dostawców, którzy dostarczą odpowiednie oprogramowanie, narzędzia, komponenty. Magdalena Ornat-Strutyńska jest poprzednim opiekunem projektu. Na pewno z nią omawiałam projekt, ale nie pamiętam co omawiałam. Nie pracuje na pewno w ZARR, bo przejmowałam od niej dokumentację, kiedy ona odchodziła.„. Jak zauważył adwokat: „Z zeznań dzisiejszego świadka wynika, że nie miała wiedzy na temat kierowanych maili do poprzedniego opiekuna, co ma znaczenie w zakresie kwestii wprowadzenia w błąd ZARRu i PARPu.”.

Postępowanie wskazuje na dowody z korespondencji, o której nawet świadek Płusa nie wiedziała, a także wiadomości wymienianych między pracownikami spółki:

Załącznik: Zapytanie ofertowe od Marty Nowaczyk z dnia 21 lipca 2010:

OD: marta.n****@budzetfirmowy.pl
DO: office@taskscape.com
Data: 21/07/2010 09:52 GMT+1
Temat: Tomek, pilnie proszę zapoznaj się z zapytaniem

Witam,

Słuchaj, jest tak że nie możemy znaleźć żadnego oferenta, ani na te biblioteki programistyczne, ani na oprogramowanie multimedialne. Ja się w tym nie orientuje, ale na stronie firmowej jest ładnie podane specyfikacj i wymagania sprawdzone z harmonogramem. Jeśli dałoby radę znaleźć tam kogoś kto to przeczyta i ten temat ogarnie, to na stronie zagozda.co jest wzór oferty do złożenia, więc wystarczy tylko podać dane, jeśli rzeczywiście zmieścilibyście się z ofertą w budżecie.


Marta N****
Specjalista ds. rozliczenia dotacji
Zagozda sp. z o.o.

Załącznik: Zapytanie ofertowe od Marty N**** z dnia 5 sierpnia 2010:

OD: marta.****@budzetfirmowy.pl
DO: office@budzetfirmowy.pl
Data: 05/08/2010 09:31 GMT+1
Temat: RE: Zapytanie ofertowe na stronie

Cześć Tomek,

Nie wiem czy to będzie znowu angażowało Kamyk Trans i czy byście dali radę w ogóle złożyć ofertę jeszcze w miarę dzisiaj na te środowiska programistyczne. Ja nie wiem, ale nie mamy ofert. Zobacz to ładnie opisane jako zapytanie na stronie internetowej wwww.zagozda.co i budzetfirmowy.pl tam jest szablon oferty który dosłownie można tylko wkleić dane firmy od Magdy jakbyś mógł złożyć?


Marta N****
Specjalista ds. rozliczenia dotacji
Zagozda sp. z o.o.

Załącznik: Zapytanie ofertowe od Marty N**** z dnia 10 października 2010:

OD: marta.n****@budzetfirmowy.pl
DO: office@taskscape.com
Data: 2010/10/15 09:13 GMT+1
Temat: RE: Zapytanie ofertowe na stronie

Cześć,

Nie możemy znaleźć nikogo od tego monitoringu w tym budżecie. Sprawdź proszę budżet na stronie i czy mogłabyś złożyć ofertę na monitoring serwerów, co dzisiaj na stronie firmowej wrzucili?


Marta N****
Specjalista ds. rozliczenia dotacji
Zagozda sp. z o.o.