Wniosek dowodowy (19092301)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonego dokumentu – umowy zawartej pomiędzy Kancelarią Radcy Prawnego Rafałem Malujdą, a Zagozda sp. z o.o., w związku z obsługą prawną bieżącej działalności spółki na okoliczność posiadana przeze mnie opieki prawnej i podejmowania wszelkich czynności w uzasadnionym przekonaniu ich zgodności z prawem, w szczególności tego, iż oświadczenia składane w projekcie składane były z najlepszą wiedzą zgodną ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnienie

Ocena prawna dokumentów spółki o znaczeniu prawnym została powierzona profesjonalnej obsłudze prawnej, wraz z przyjęciem oświadczenia iż ocenie tej podlegały również oświadczenia w ramach umowy o dofinansowanie. Przedmiotem działalności spółki Zagozda sp. z o.o. w tamtym okresie była wyłącznie realizacja projektu objętego niniejszym postępowaniem, albowiem jak wynika z dokumentów finansowych – spółka nie prowadziła w tamtym czasie innej działalności gospodarczej. Faktycznie wszystkie dokumenty, w tym umowy i oświadczenia o znaczeniu prawnym, w tym oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych, były konsultowane z kancelarią radcy prawnego, który faktycznie doradzał nam głównie w zakresie interpretacji warunków umowy o dofinansowanie, w tym postępowania dotyczącego wyboru wykonawców, jak również opiniował oświadczenia i aneksy występujące w umowie o dofinansowanie. Rafał Malujda znał projekt realizowany przez Zagozda sp. z o.o., oraz sytuację moją, jak i mojej partnerki, albowiem znamy się również prywatnie. Złożone przeze mnie oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych złożone zostały w formie zgodnej z rekomendacją prawnika.

Pierwsza strona umowy o obsługę prawną