Wniosek dowodowy (19092601)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: dziennik prac wykonanych przez pracowników Taskscape Ltd na rzecz Zagozda sp. z o.o. – zapisanym w dzienniku wynajętych serwerów, tj. tzw. serwera produkcyjnego i serwera zapasowego (oznaczonych kolejno symbolami UAT oraz TB1), a wypożyczonych w ramach prac wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako serwery wynajęte od dostawcy, czyli Taskscape Ltd,

na okoliczność wykazania iż prokuratura myli się w zarzutach iż prace w projekcie wykonywane przez pracowników spółki Taskscape Ltd nie zostały wykonane, albowiem dzienniki obu serwerów zawierają zapisy czynności serwisowych i monitoringu (takich jak np. rekonfiguracja, aktualizacja), a także wszystkie dzienniki logowania na te serwery – przez poszczególnych pracowników Taskscape Ltd, wraz z wykazaniem daty i godziny logowania.

poprzez: zobowiązanie prokuratury do odnalezienia i zabezpieczenia dzienników na obu wynajętych serwerach wchodzących w skład majątku Zagozda sp. z o.o. z tytułu zakończonej umowy wynajmu serwerów przez spółkę Taskscape Ltd.

Uzasadnienie

Prokuratura postąpiła wyjątkowo nierzetelnie formułując oportunistycznie akt oskarżenia, tj. bez zweryfikowania jakie prace zostały wykonane w projekcie w związku z pracami zleconymi przez beneficjenta poszczególnym wykonawcom. Właściwie nie wiadomo w jaki sposób można stawiać tak ciężkie zarzuty nie posiadając żadnych dowodów (oprócz „dowodu” wskazanego przez prokuraturę iż „brak dowodów że było inaczej”) i nie dokonując żadnych czynności w celu uzyskania bardziej konkretnych dowodów na zrealizowanie lub nie zrealizowanie projektu.

Postępowanie prokuratury jest tym bardziej zaskakujące że usługa TaskBeat jest nadal oferowana i dostępna dla każdego pod adresem www.taskbeat.pl. Dzisiaj ten błąd prokuratury korygowany jest na etapie postępowania karnego, w którym na zlecenie i ogromnym kosztem obciążającym oskarżonych sporządzono dokładny wykaz prac programistycznych w projekcie dokonanych w tamtym czasie – w postaci dziennika zmian wykazującego dokładną osobę, datę i godzinę, także treść każdej zmiany naniesionej w projekcie, a płyta z tymi danymi załączona została do materiału dowodowego w tym projekcie.

Analogiczny wykaz prac w zakresie wynajmu i monitoringu serwerów powinien być uzyskany ze spółki Zagozda sp. z o.o. celem zbadania ich zasadności i zgodności z przedmiotem umowy, a także potwierdzenia wykorzystania wynajętych serwerów i odebrania usług wykonanych przez pracowników spółki Taskscape Ltd na rzecz Zagozda sp. z o.o. Jak wspomniałem w swoich zeznaniach, wszystkie prace w projekcie realizowane były zadaniowo, tj. każdy pracownik spółki raportował prace w postaci powierzonego zadania. Zadania te zapisano na komputerach w systemie zarządzania projektami oraz dziennikach usług – na poszczególnych serwerach.

W sytuacji gdy prokuratura dysponuje jedynie dowodem polegającym na tym że „brak dowodów że było inaczej”, to odnalezienie tych dowodów jest zatem niezbędne do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.