instagram

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR nadal oczekuje na pisemne uzasadnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie stwierdzenia nieprawidłowości uniemożliwiający zwrot weksla spółce.

Bezprawna decyzja o zatrzymaniu weksla spowodowała zawiadomienie policji w celu ustalenia miejsca przechowywania weksla, a ta potwierdziła iż weksel przechowywany jest w siedzibie ZARR. W związku z koniecznością zwrotu weksla, jaki wynika z umowy pracownicy ZARR zobowiązali się doręczyć decyzję uzasadniającą odmowę wydania weksla w terminie siedmiu dni, jak tylko nieprawidłowości zostaną stwierdzone, co narusza standardy realizacji umowy, a także wszelkie standardy administracyjne, albowiem urzędnicy nie mogą zapowiadać sfabrykowania nieprawidłowości celem uzasadnienia bezprawnego przetrzymania cudzej własności. Istotnie dnia 14 lipca 2015 r. doręczono decyzję administracyjną określającą wysokość kwoty zwrotu części dotacji, w zamian za którą nastąpi zwrot weksla.

Decyzja administracyjna została następnie podważona tak co do istoty wydania decyzji administracyjnej, jak i kwoty z odsetkami wskazanej jako kwota do zwrotu. Do postępowania wstąpił kolejno Minister Cyfryzacji kwestionując iż wydana decyzja jest decyzją administracyjną, a następnie Minister Rozwoju kwestionując naliczoną kwotę zwrotu w zakresie wysokości odsetek. W tej sytuacji nie wiadomo na jakiej podstawie ZARR odmówił wydania weksla, skoro na dzień w którym osobiście zażądano jego zwrotu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu, a dopiero dwa tygodnie później, z dniem nastąpienia skutku prawnego doręczenia decyzji o stwierdzeniu nieprawidłowości, tak sama decyzja, jak i kwota przypadająca do zwrotu zostały zakwestionowane i nie mogły zatem być podstawą odmowy wydania weksla.

Co istotne, w piśmie z dnia 22 lipca 2015 ZARR uzasadniała iż zwrot weksla nastąpi po dokonaniu zwrotu kwoty wskazanej przez PARP w decyzji z dnia 29 czerwca 2015 r., choć przestępstwo bezprawnego zatrzymania rzeczy nastąpiło już 2 lipca 2015 r., ponieważ dnia 2 lipca 2015 r. nie nastąpił skutek prawny wynikający z tej decyzji, a nastąpił on dwa tygodnie później kiedy pismo zostało nadane i odebrane przez beneficjenta. Ponadto ZARR wyraźnie domaga się zwrotu kwoty wskazanej w piśmie z dnia 29 czerwca 2015 r., choć prawomocna decyzja Ministra Rozwoju skutecznie zakwestionowała wysokość tej kwoty, co wskazuje iż co do zasady kwota była nieprawidłowa, a zatem ZARR domagał się jej bezprawnie od beneficjenta, bezprawnie zatrzymując weksel domagając się nienależnych pieniędzy.

Zgodnie z utrwaloną rozmową, jaka miała miejsce w siedzibie ZARR dnia 2 lipca 2015 r. z Anną Płusą – opiekunem projektu, celem bezprawnego zatrzymania weksla miało być powstrzymanie możliwości „spieniężenia” projektu „zagranicznemu” podmiotowi. Cel ten co prawda nie został osiągnięty, ponieważ faktycznie projekt pozyskał zagranicznego inwestora, natomiast tryb w jakim z decyzji ZARR doszło do przeprowadzenia tej operacji odbył się to ze szkodą dla finansów publicznych na sumaryczną ponad miliona złotych. Wkrótce po odmowie weksla odłożono negocjacje dotyczące sprzedaży spółki i rozpoczęto procedurę upadłościową. Efektem tego postępowania wystąpiły szkody na mieniu skarbu państwa w postaci: niezapłaconych podatku dochodowego i towarów i usług od sprzedaży przedsiębiorstwa, niespłaconych należności podatkowych przez spółkę, a nadto szkoda w wartości utraty własności projektu unijnego na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy, a sfinansowanego ze środków krajowych. Tylko podatków i należności publicznych, jakich w tej sytuacji uniknięto przekracza grubo jeden milion złotych.

W związku z rozpoczęciem procesu upadłościowego utrudniono również jakąkolwiek możliwość odzyskiwania jakichkolwiek innych należności z tytułu ewentualnych decyzji o zwrocie części kwoty dotacji, ponieważ w odróżnieniu od trybu negocjacji, odzyskanie ich w sytuacji rozpoczętej procedury upadłościowej będzie utrudnione. Sytuacja ta jest w całości zawiniona przez ZARR, która to wybrała postępowanie przymusowe, w miejsce negocjacyjnego. Warto dodać iż beneficjent wielokrotnie przestrzegał agencję przed powyższymi skutkami. Beneficjent w szczególności ostrzegał iż postępowanie ZARR prowadzi do likwidacji spółki w Polsce, co niesie ryzyko utrudnienienia dochodzenia lub wyjaśnienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Beneficjent apelował o zmianę linii postępowania, w tym niezależnie: o zwrot weksla spółki w sytuacji gdy oferowano sprzedaż spółki za kwotę prawie trzech milionów złotych wraz ze spłatą ewentualnych należności publicznych, jakie mogły by być w tej sytuacji stwierdzone w przyszłości.

Skoro z ostatecznej decyzji administracyjnej Ministra Rozwoju wiemy iż kwota jaką domagał się ZARR wzamian za zwrot weksla została podważona, zachodzi uzasadnione podejrzenie iż żądanie wskazanej przez ZARR kwoty wzamian za zwrot weksla było nieuzasadnione, co może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 284 kodeksu karnego. Ponadto w tej sytuacji, działając jako udziałowiec spółki, mogę wystąpić z roszczeniem administracyjnym wobec ZARR w przypadku stwierdzenia bezczynności w odpowiedź na wezwanie do usunięcia skutków naruszenia prawa, a także z roszczeniem cywilnym w świetle wyrządzenia szkody polegającej na odmowie zwrotu weksla wzamian za kwotę, której spółka nie miała prawa zwracać. W tej sytuacji uprzejmie wzywam do wyznaczenia terminu spotkania z moim reprezentantem prawnym celem polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku podjęcia negocjacji w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, zapowiadam skierowanie sprawy na drogę karną, administracyjną i cywilną jednocześnie.

2015-07-23 – Pisemne uzasadnienie żądania zwrotu weksla ZARR
2015-07-23 – Pisemne uzasadnienie odmowy zwrotu weksla przez ZARR
– 2015-07-28 – ZARR – WFE-RIF/955/2271/BZ/2015 – Odpowiedź na wezwanie zwrotu weksla
2017-05-19 – Żądanie polubownego zamknięcia sprawy zwrotu weksla
2017-05-19 – Uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niestety po zmianach w prokuraturze, nowy prokurator sprowadzony do prokuratury w celu wyjaśnienia sprawy przywłaszczenia weksla, odmówił przeprowadzenia jakichkolwiek czynności wyjaśniających przeciwko jakimkolwiek urzędnikom, oraz odmówił jakiegokolwiek uzasadnienia przyczyny swojej decyzji o odmowie wszczęcia postępowania:
2017-07-12 – Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
2017-07-18 – Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania