instagram

Wezwanie do negocjacji

W trakcie realizacji projektu doszło do wyłudzenia środków z dotacji przez Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zawarła umowę w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjent zawierał umowę w przekonaniu iż intencją jest jej realizacja. Jednak w sytuacji odmowy realizacji umowy w zakresie punktu 17.1 doszło do naruszenia istotnego warunku realizacji umowy.

Punkt 17.1 umowy mówi o tym iż „Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związne z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami”.

Do negocjacji nigdy nie doszło pomimo wielokrotnych pisemnych wezwań, jakie beneficjent kierował zarówno do ZARR, jak i PARP. Świadomie naruszenie postanowień umowy świadczy również iż doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 15% wartośći projektu na szkodę Zagozda sp. z o.o. poprzez wprowadzenie w błąd zarządu Zagozda sp. z o.o., iż umowa zostanie zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami, do czego nie doszło z powodu jednostronnej decyzji o odmowie jej realizacji. Jednostronna odmowa realizacji postanowień umowy została podjęta przez zarząd ZARR, a także PARP. Jednocześnie doszło do naruszenia reguł wydatkowania środków publicznych, albowiem postanowienia umowy o dofinansowanie stanowią „inne procedury” wydatkowania środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych (u.f.p.).

W sytuacji gdy złamno postanowienie umowy o rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości związanych z realizacją umowy w trybie negocjacji, to nie beneficjent, a agencja złamała umowę o dofinansowanie w sposób świadomy i zamierzony. To właśnie umowa określała jak wątpliwości powinny być rozstrzygane, a co za tym idzie jak ewentualne naruszenia umowy powinny być rozpatrywane. Dopiero wykonanie warunków umowy gwarantowało iż ewentualne naruszenia lub wątpliwości dotyczące realizacji umowy zostaną prawidłowo rozwiązane pomiędzy stronami – skutkując tak wyjaśnieniami sytuacji powstałej w projekcie lub nawet zwrotami kosztów niekwalifikowanych. W trakcie realizacji umowy strony tak właśnie postępowały w przypadku wątpliwośći, co kończyło się tak wyjaśnieniami sytuacji w projekcie, działaniami kontrolnymi, a w jednym przypadku zwrotem około jednego procenta środków. Dopiero w momencie gdy agencja zaprzestała realizacji umowy w tym trybie, beneficjent stracił możliwość takiego postępowania, jakie strony stosowały w czasie realizacji umowy, tj. wyjaśniania wątpliwośći, ewentualnego korygowania projektu lub dokonywania zwrotów kosztów niekwalifikowanych W sytuacji gdy beneficjent wielokrotnie pisemnie wzywał agencję do realizacji umowy, a ta odmawiała jej realizacji beneficjentowi, dalsza realizacja umowy, w tym korygowanie projektu lub dokonywanie zwrotów w sposób określony w umowie – stały się niemożliwe z winy agencji.

Aktualizacja
– Odpowiedzialna za odmowę realizacji umowy urzędnik Magdalena Kotnis, została pozwana bezpośrednio przez właścicieli spółki w trybie postępowania karnego, a w trakcie procesu straciła zajmowane stanowisko prezes ZARR na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie pełnionego stanowiska.
– Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa – oczekuje na zawiadomienie

Załączniki
2015-06-09 – Wezwanie do negocjacji
2015-06-11 – Odmowa przeprowadzenia negocjacji
2015-06-27 – Ponowne wezwanie do negocjacji
2015-07-29 – Ponowna odmowa negocjacji