instagram

Nielegalna trzecia kontrola

W związku z odpowiedzią PARP wskazującą iż w projekcie przeprowadzono dwie kontrole: w 2012 r. i 2014 r., o których beneficjent był informowany, otrzymał i zatwierdził protokół kontroli, zwracam się o wznowienie postępowania administracyjnego w związku z ujawnieniem dodatkowej kontroli, która miała miejsce w 2015 r.

Jednocześnie zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy pod informacją Rzecznika Praw Beneficjenta uzyskaną w marcu 2017 r.: https://www.zagozda.co/zgloszenie-do-rzecznika-beneficjenta/ . PARP poświadczył nieprawdę próbując zataić przed beneficjentem, a także przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich informacje o tym iż w projekcie przeprowadzono trzy kontrole: pierwszą w 2012 r., drugą w 2014 r., a także trzecią, o której istnienia PARP nie potwierdził z uwagi na to że odbyła się z naruszeniem umowy o dofinansowanie, kodeksu postępowania administracyjnego oraz konstytucyjnej zasady jawności

Tymczasem zgodnie z informacjami wynikającymi z dokumentu „Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013” (Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Warszawa, Lipiec 2013) w projekcie mogą być realizowane jedynie kontrole systemowe lub na miejscu a także planowane lub doraźne: