instagram

Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta

Udziałowcy Zagozda sp. z o.o. zwrócili się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o ponowne zbadanie sprawy w związku z podejrzeniem iż w trakcie realizacji projektu prowadzono bezprawne działania kontrolne zakończone negatywnymi wnioskami dla beneficjenta.

Prowadzenie kontroli pod nieobecność, i bez zawiadomienia, a także bez przekazania protokołów kontrolnych beneficjentowi uniemożliwiło wykazanie dokumentów na potwierdzenie realizacji prac w projekcie. Prowadzenie kontroli w tajemnicy przed beneficjentem uniemożliwiło ustosunkowanie się do wniosków z kontroli, które z powodu braku uczestnictwa beneficjenta były dla beneficjenta negatywne. Wnioski z tej kontroli były następnie wiążące i musiały być uwzględniane tak przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i Ministra Rozwoju (Regionalnego).

PARP, który faktycznie nakazał przecież ZARR przeprowadzenie tej dodatkowej kontroli początkowo zaprzeczył odpowiadając iż nie wie niczego ażeby w projekcie były prowadzone dodatkowe kontrole. Dopiero interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich zobowiązała PARP do zweryfikowania swojego postępowania. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest w sprawie jednoznaczne, w związku czym Rzecznik poprosił Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o wyjaśnienia w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady jawności.