instagram

Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta

Udziałowcy Zagozda sp. z o.o. zwrócili się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o ponowne zbadanie sprawy w związku z podejrzeniem iż w trakcie realizacji projektu prowadzono bezprawne działania kontrolne zakończone negatywnymi wnioskami dla beneficjenta.

Prowadzenie kontroli pod nieobecność, i bez zawiadomienia, a także bez przekazania protokołów kontrolnych beneficjentowi uniemożliwiło wykazanie dokumentów na potwierdzenie realizacji prac w projekcie. Prowadzenie kontroli w tajemnicy przed beneficjentem uniemożliwiło ustosunkowanie się do wniosków z kontroli, które z powodu braku uczestnictwa beneficjenta były dla beneficjenta negatywne. Wnioski z tej kontroli były następnie wiążące i musiały być uwzględniane tak przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i Ministra Rozwoju (Regionalnego).

Umowa z PARP nie przewiduje tego aby jakiekolwiek kontrole wyłączyć z obowiązków informowania beneficjenta o kontrolach, tym bardziej iż kontrole te przeprowadzane były przez całe zespoły kontrolerów, w przypadku naszej spółki na specjalne zlecenie dyrektora PARP.

PARP, który faktycznie nakazał przecież ZARR przeprowadzenie tej dodatkowej kontroli początkowo zaprzeczył odpowiadając iż nie wie niczego ażeby w projekcie były prowadzone dodatkowe kontrole. Dopiero interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich zobowiązała PARP do zweryfikowania swojego postępowania. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest w sprawie jednoznaczne, w związku czym Rzecznik poprosił Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o wyjaśnienia w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady jawności.

Odpowiedź PARP nie przybliżyła do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „który zapis umowy lub przepisów obowiązującego prawa mówi o tym, że kontrola dokumentacji w ramach projektu, nie skutkuje wysłaniem dokumentacji pokontrolnej?”, skoro informacja pokontrolna nie została wysłana. Na uwagę zwraca fakt iż w wyjaśnieniach kierowanych we wcześniejszych pismach informowaliście Państwo o tym że nieprawidłowości stwierdzono w trakcie „kontroli na dokumentach”, a tymczasem w piśmie z dnia 11 grudnia 2018 r. wyjaśniacie państwo iż nie była to „kontrola”, a jedynie „analiza”, co miałoby uzasadniać brak przesłanego protokołu kontroli.

Jednocześnie twierdzenia o tym iż czynności analizy nie stanowiły kontroli przeczy faktom iż w trakcie przeglądania akt sprawy w Ministerstwie Rozwoju w dniu 25 kwietnia 2016 r. odnalezłem protokoły z takowej kontroli – podpisane tak przez Annę Płusę – po stronie ZARR, jak i Igę Kolinko – po stronie PARP. Protokoły te nie zostały nigdy wysłane do beneficjenta do zatwierdzenia, a zatytułowanie tych dokumentów jako protokół z kontroli wskazuje iż w projekcie nie dokonano tylko „analizy” ani tylko „weryfikacji”, a przeprowadzono kontrolę – jak wyjaśniono w późniejszych pismach była to „kontrola na dokumentach”.


Autor: Krzysztof Kutniewicz