instagram

Zmiana Ustawy o utworzeniu PARP obowiązująca od 05.01.2011

[Resolution] : fixed
[Description]
Zmiana Ustawy o utworzeniu PARP obowiązująca od 05.01.2011 nt. zakupów dotowanych

[Additional information]
Od: biuro@parp.gov.pl
Do: biuro@budzetfirmowy.pl

Informacja dotycząca wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.10.240.1603),

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zamieszczonej na stronie Agencji, PARP przedstawia następujące dodatkowe informacje:

Zwracamy uwagę na fakt, że nie uległa zmianie treść przepisu art. 6c ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Niezmiennie podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zasady te znajdują swoje rozwinięcie w umowach o dofinansowanie. Zgodnie z umową przy dokonywaniu zakupu beneficjent ma obowiązek przestrzegać dwóch zasad:

1) dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w ramach umowy, czyli także przy podejmowaniu decyzji związanych z zakupem finansowanym ze środków wsparcia;

2) dodatkowo przy zakupie pow. 14 tys. euro w warunkach określonych w umowie, wybór wykonawcy spośród trzech ofert złożonych przez wykonawców lub dostawców.

Z dniem 5 stycznia 2011r. dodano do już obowiązującego art. 6c dodatkowy przepis uszczegóławiający zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, poprzez sformułowany wprost wymóg, który ma być uwzględniany przy dokonywaniu zakupu towarów i usług ? wybrany wykonawca nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym

Zgodnie z przepisami ustawy powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zmienione przepisy nie mają zastosowania do podmiotów, które dokonały wyboru wykonawcy przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 5 stycznia (nadal obowiązują jednak postanowienia umowy o dofinansowanie w zakresie konfliktu interesów),

Zwracamy uwagę, że z punktu widzenia nowelizacji istotny jest termin wyboru wykonawcy, np. wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie złożonym przed nowelizacją ustawy wskazali konkretny podmiot, z którym będą realizować projekt lub zakres rzeczowy zakupów określonych we wniosku wskazuje możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, mogą realizować projekt przy udziale wskazanego wykonawcy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie.

W ramach POIG Działanie 8.1 i 8.2 nowe przepisy nie zwalniają z obowiązku stosowania dotychczasowych zapisów odnoszących się do ww. zagadnień przewidzianych w dokumentacji programowej dla konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy. Od dnia 5 stycznia 2011 roku Beneficjenci zobowiązani są natomiast do stosowania przepisów wynikających z aktualnego brzmienia ustawy o PARP.

Przypominamy, że tekst ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest dostępny pod adresem: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010240160301.pdf [^]