Firma

2010-10 – decyzją krajowego rejestru sądowego powstaje Zagozda spółka w organizacji.

2010-10 – decyzją PARP spółka otrzymuje dotację na realizację systemu zarządzania: „budowa pierwszego w Polsce systemu zarządzania budżetem firmowym w czasie rzeczywistym” (TaskBeat) i jeszcze w 2010 podpisuje umowę dotacji na lata 2010-2015 (2 lata realizacji i 3 lata utrzymania projektu)

2014-08 – spółka kończy realizację projektu potwierdzonego ostateczną kontrolą trwałości, której raport wskazuje na pozytywny wynik kontroli trwałości oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do sposobu rozliczenia dotacji

2014-09 – spółka zmienia regulamin usługi TaskBeat w związku z zakończeniem świadczenia usługi w ramach dotacji, przenosząc legalnie własność projektu na spółkę podnosi ceny za usługę TaskBeat dla użytkowników komercyjnuych.

2014-10 – spółka wchodzi w spór z PARP dotyczący cennika, w którym PARP bezprawnie domaga się pozostawienia usługi w kraju oraz kontrolowania cen za usługę – pomimo zakończenia finansowania, wykonania umowy dotacyjnej i pozostawieniu projektu w gestii prywatnej.

2014-11 – PARP zawiadamia CBA i ABW wskazując iż podniesienie cen usługi TaskBeat godzi w żywotne interesy gospodarcze Rzeczpospolitej Polskiej i domaga się stanowczych kroków wobec spółki celem zapobieżenia podniesieniu cen za usługę.

2014-11 – PARP zawiadamia OLAF wskazując iż podniesienie cen usługi TaskBeat godzi w żywotne interesy Unii Europejskiej, wskazując zagrożenie dla wolnej konkurencji w Europie w sytuacji uzyskania europejskiej ochrony patentowej na świadczenie usługi w jej postaci.

2014-12 – ZARR otrzymuje anonimowe pismo wskazujące numery faktur projektu, nakazujące ponowną ich kontrolę i ostrzegające (ogólnie) przed konsekwencjami zaniechaniem ponownej kontroli polegającymi na „opuszczeniu Polski przez zarząd spółki” i „wyprowadzeniem projektu za granicę”.

2014-12 – W związku z anonimowym pismem PARP pisemnie nakazuje ZARR przeprowadzenie kolejnej kontroli wydatków w projekcie na podstawie wskazanych faktur, celem „zbadania zgodności z prawem polskim i europejskim cennika i regulaminu usługi TaskBeat”.

2014-12 – ZARR składa zawiadomienie do prokuratury wskazując iż w toku prowadzonych wyjaśnień, na podstawie anonimowego donosu, wykryto iż rzekomo w projekcie przedkładano nierzetelne oświadczenia dotyczące braku powiązań beneficjenta z wykonawcami.

2015-01 – ZARR składa kolejne zawiadomienie do prokuratury celem zbadania podniesienia cen pod kątem przestępstwa. W postępowaniu 1 DS 4336/15 prokurator wstrzymuje jednak stawianie zarzutów po otrzymaniu od spółki kopii wszystkich cenników i regulaminów od 2012 r.

2015-02 – ZARR przeprowadza kolejną „po-ostateczną” kontrolę w projekcie „na dokumentach”, tj. bez udziału i zawiadomienia kontrolowanego, celem wykrycia po-ostatecznych nieprawidłowości, o których wbrew umowie dotacji nawet nie powiadamia kontrolowanego.

2015-03 – Prokurator Karwowska składa propozycję umorzenia postępowań wszczętych przez ZARR jako poszkodowanego, proponując (raz podczas przesłuchania świadka, a raz telefonicznie z zarządem spółki) odstąpienie od czynności wzamian za sto tysięcy złotych, jakie mają być wręczone ZARR najdalej do maja.

2015-06 – spółka kończy realizację projektu przewidzianego na lata 2010-2015 uzyskując wypłatę całości dotacji na podstawie pozytywnych protokołów kontroli weryfikujących szczegółowo postępy i wydatki w latach 2010-2012 poniesione w trakcie realizacji projektu.

2015-06 – zarzuty prokuratorskie dotyczące oświadczeń prowadzą do konsekwencji polegających na utracie możliwości świadczenia usług, konsekwentnie utracie pozycji rynkowej i konsekwentnie postawieniu spółki w stan upadłości, nawet przy 100 tysięcy aktywów w samej gotówce i jedynie 30 tysiącach zobowiązań.

2015-08 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie otwarte zostaje postępowanie upadłościowe spółki obejmujące likwidację przedsiębiorstwa oraz jego składników majątkowych. Dokumentacja księgowa przewożona jest do siedziby syndyk, a dokumentacja projektowa pozostawiona w siedzibie spółki.

2015-09 – decyzją syndyk składniki majątku spółki przenoszone są do biura Taskscape Ltd celem kontynuowania świadczenia usługi TaskBeat dla istniejących klientów spółki przez Taskscape Ltd, która w zamian zobowiązuje się do uczestnictwa w procesie odkupienia majątku i praw do oprogramowania.

2015-12 – Syndyk otrzymuje oferty zakupu oprogramowania TaskBeat na podstawie wyceny biegłych, w trybie sprzedaży egzekucyjnej – w wysokości od 60 tysięcy do ponad półtora miliona złotych – w zależności od dostępności dokumentacji i wariantu przejęcia praw majątkowych.

2017-07 – Taskscape Ltd nabywa majątek i prawa do oprogramowania oraz uzyskane patenty, a także wchodzi w prawa Zagozda sp. z o.o. w zakresie umów dotacyjnych, umów z klientami, praw do znaków i lokali, ostatecznie przewożąc serwery i dokumenty do Anglii i Malty.

2017-08 – OLAF po przesłuchaniu ostatnich świadków oświadcza iż zdobywszy nakazy w Szczecinie zabezpieczył dokumentację finansową spółki, ale nie zdobywszy nakazów w Londynie nie zabezpieczył dokumentacji i oprogramowania TaskBeat w siedzibie Taskscape Ltd.

2017-11 – PARP rozwiązuje umowę, która została wykonana zgodnie z terminami określonymi w umowie – lata później wypowiadając umowę po jej wykonaniu uzasadniając tym, że projekt nigdy nie został zrealizowany, a prace nad nim były zamarkowane.

2017-12 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie zakończono postępowanie upadłościowe Zagozda sp. z o.o. prowadzące do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce i wbrew syndyk uwzględnia spóźnione roszczenia PARP w związku z wypowiedzeniem umowy.

2018-01 – do postępowania przystępuje Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionując prowadzenie kontroli w lutym i czerwcu 2015 bez zawiadomienia, a nawet obecności kontrolowanego i udostępnienia protokołów z kontroli – naruszając konstytucyjną zasadzę jawności działania administracji publicznej.

2018-02 – prokuratura wycofuje się błędnych zarzutów w sprawie nierzetelnych oświadczeń wskazując iż została wprowadzona w błąd przez pracowników ZARR co do brzmienia pisemnego oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy beneficjentem dotacji, a wykonawcami w projekcie.

2018-04 – OLAF tworzy raport, w którym wskazuje że projekt był sfingowany bo zabezpieczono jedynie dokumentację finansową, a nie ma dowodów realizacji projektu, sugerując jednocześnie że nikomu nie udałoby się zrealizować tak dużego projektu w tak niewielkim budżecie.

2018-05 – prokuratura umarza postępowanie 1DS 4336/15 wskazując iż podniesienie cen jest sporem natury cywilnej pomiędzy dostawcą, a jego klientami i nie może być rozpatrywane pod kątem karnym, tym bardziej na szkodę ZARR lub PARP które nawet nie są stroną tych umów.

2018-06 – prokuratora stawia nowe zarzuty – zarzucając iż projekt nie był realizowany i zatem nawet nie powstał, a jedynie fikcyjnie rozliczony na szkodę ZARR – pomimo iż jest on nadal dostępny na stronie do wypróbowania przez każdego – fenomenu którego prokurator Monika Cruz nie potrafi wyjaśnić.

2019-06 – sąd odrzuca akt oskarżenia prokuratury wskazując iż ZARR nie może być poszkodowany żadnym czynem, nie jest i nie może być stroną sporu w postępowaniu karnym dotyczącym umowy o dotację, a tym bardziej domagać się pieniędzy od kogokolwiek w ramach naprawienia szkody lub inaczej.

2019-07 – prokuratura nie odpuszcza zarzutów, a proces rozpoczyna się na nowo po zmianie aktu oskarżenia i wskazaniu PARP jako nowego poszkodowanego rzekomego sfingowania realizacji projektu TaskBeat, który nadal sprzedawany jest przez Taskscape Ltd na stronie taskbeat.pl

2019-08 – Taskscape Ltd postanawia opublikować kod źródłowy oprogramowania publicznie wraz z wykazem zadań pracowników, zmian i autorów każdej linii kodu – doręczając kopię kodu źródłowego do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Umowy i zobowiązania, utrzymaniem produktu i dokumentacji projektu wynikającego z umowy dotacji, a także prowadzenie projektów i realizacją sprzedaży produktów i usług spółki zajmuje się obecnie: Taskscape Ltd: www.taskscape.com Użytkownikami projektu w przeważającej części oraz największymi klientami spółki do dnia dzisiejszego pozostają beneficjenci programów unijnych finansowanych głównie ze środków PARP.