Firma

2010-10 – decyzją krajowego rejestru sądowego powstaje Zagozda spółka w organizacji.

2010-10 – decyzją PARP spółka otrzymuje dotację na realizację systemu zarządzania: „budowa pierwszego w Polsce systemu zarządzania budżetem firmowym w czasie rzeczywistym” (TaskBeat) i jeszcze w 2010 podpisuje umowę dotacji na lata 2010-2015 (2 lata realizacji i 3 lata utrzymania projektu)

2014-08 – spółka kończy realizację projektu potwierdzonego ostateczną kontrolą trwałości, której raport wskazuje na pozytywny wynik kontroli trwałości oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do sposobu rozliczenia dotacji

2014-09 – spółka zmienia regulamin usługi TaskBeat w związku z zakończeniem świadczenia usługi w ramach dotacji, przenosząc legalnie własność projektu na spółkę podnosi ceny za usługę TaskBeat dla użytkowników komercyjnuych.

2014-10 – spółka wchodzi w spór z PARP dotyczący cennika, w którym PARP bezprawnie domaga się pozostawienia usługi w kraju oraz kontrolowania cen za usługę – pomimo zakończenia finansowania, wykonania umowy dotacyjnej i pozostawieniu projektu w gestii prywatnej.

2014-11 – PARP zawiadamia CBA i ABW wskazując iż podniesienie cen usługi TaskBeat godzi w żywotne interesy gospodarcze Rzeczpospolitej Polskiej i domaga się stanowczych kroków wobec spółki celem zapobieżenia podniesieniu cen za usługę.

2014-11 – PARP zawiadamia OLAF wskazując iż podniesienie cen usługi TaskBeat godzi w żywotne interesy Unii Europejskiej, wskazując zagrożenie dla wolnej konkurencji w Europie w sytuacji uzyskania europejskiej ochrony patentowej na świadczenie usługi w jej postaci.

2014-12 – ZARR otrzymuje anonimowe pismo wskazujące numery faktur projektu, nakazujące ponowną ich kontrolę i ostrzegające (ogólnie) przed konsekwencjami zaniechaniem ponownej kontroli polegającymi na „opuszczeniu Polski przez zarząd spółki” i „wyprowadzeniem projektu za granicę”.

2014-12 – ZARR organizuje dodatkową kontrolę po ostatecznej kontroli trwałości u beneficjenta, zapominając zawiadomić kontrolowanego, wypełnia protokoły kontroli bez wizyty, ale nie przesyła ich beneficjentowi – stwierdzając rzekome nieprawidłowości w wyborze wykonawcy.

2014-12 – PARP naciska na obniżenie cen. W związku z anonimowym pismem PARP pisemnie nakazuje ZARR przeprowadzenie kolejnej kontroli wydatków w projekcie na podstawie wskazanych faktur, celem „zbadania zgodności z prawem polskim i europejskim cennika i regulaminu usługi TaskBeat”.

2014-12 – ZARR składa zawiadomienie do prokuratury wskazując iż w toku prowadzonych wyjaśnień, na podstawie anonimowego donosu, wykryto iż rzekomo w projekcie przedkładano rzekomo nierzetelne oświadczenia dotyczące braku powiązań beneficjenta z wykonawcami.

2015-01 – ZARR składa kolejne zawiadomienie do prokuratury celem zbadania podniesienia cen pod kątem przestępstwa. W postępowaniu 1 DS 4336/15 – prokurator nie widzi podstaw do angażowania prokuratury w dochodzenie tego, jak to możliwe że prywatna spółka podnosi ceny za swoje usługi.

2015-02 – ZARR przeprowadza kolejną „po-ostateczną” tajną kontrolę w projekcie „na dokumentach”, tj. bez udziału i zawiadomienia kontrolowanego, celem wykrycia nieprawidłowości, o których wbrew umowie dotacji nawet nie powiadamia kontrolowanego.

2015-03 – Prokurator Karwowska składa propozycję umorzenia postępowań wszczętych przez ZARR jako poszkodowanego rzekomo fałszywymi oświadczeniami, proponując (raz podczas przesłuchania świadka, a raz telefonicznie z zarządem spółki) odstąpienie od czynności wzamian za sto tysięcy złotych, jakie mają być wręczone ZARR najdalej do maja.

2015-06 – spółka kończy realizację projektu przewidzianego na lata 2010-2015 uzyskując wypłatę całości dotacji na podstawie pozytywnych protokołów kontroli weryfikujących szczegółowo postępy i wydatki w latach 2010-2012 poniesione w trakcie realizacji projektu, w tym kontrolę trwałości w projekcie zakończoną w 2014 r.

2015-06 – zarzuty prokuratorskie dotyczące oświadczeń prowadzą do konsekwencji polegających na utracie możliwości świadczenia usług, konsekwentnie utracie pozycji rynkowej i konsekwentnie postawieniu spółki w stan upadłości, nawet przy 100 tysięcy aktywów w samej gotówce i jedynie 30 tysiącach zobowiązań.

2015-08 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie otwarte zostaje postępowanie upadłościowe spółki obejmujące likwidację przedsiębiorstwa oraz jego składników majątku. Dokumentacja księgowa przewożona jest do siedziby syndyk, a dokumentacja projektowa pozostawiona w siedzibie spółki.

2015-10 – zarząd spółki wytacza postępowanie przeciwko Magdalenie Kotnis – prezes ZARR i Radosławowi Runowskiego – dyrektorowi PARP – zarzucając pomówienie zarządu spółki o składanie rzekomo fałszywych oświadczeń. Oboje wycofują się z zarzutów, wskazują iż „działanie pod wpływem błędu” nie jest pomówieniem, tym bardziej jeśli działanie nastąpiło w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

2015-09 – decyzją syndyk składniki majątku spółki przenoszone są do biura Taskscape Ltd celem kontynuowania świadczenia usługi TaskBeat w trakcie postępowania upadłościowego dla istniejących klientów spółki przez Taskscape Ltd, która w zamian zobowiązuje się do uczestnictwa w procesie odkupienia majątku i praw do oprogramowania.

2015-12 – Syndyk otrzymuje oferty zakupu oprogramowania TaskBeat na podstawie wyceny biegłych, w trybie sprzedaży egzekucyjnej – w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów – w zależności od dostępności dokumentacji i wariantu przejęcia praw majątkowych, udziału zespołu projektowego w dalszym świadczeniu usługi TaskBeat.

2017-07 – Taskscape Ltd wygrywa konkurs i nabywa majątek oraz prawa do oprogramowania, a także uzyskane patenty – wchodząc w prawa Zagozda sp. z o.o. w zakresie umów dotacyjnych, umów z klientami, praw do znaków i lokali, jednocześnie ostatecznie przewożąc nabyte serwery i dokumenty do Anglii i Malty.

2017-08 – OLAF po przesłuchaniu ostatnich świadków oświadcza iż bezskutecznie zabezpieczał wywiezioną dokumentację projektu, ale nie zdobywszy nakazów w Londynie i Valetcie nie próbował nawet zabezpieczyć dokumentacji i oprogramowania TaskBeat w siedzibie i serwerowni Taskscape Ltd.

2017-11 – PARP rozwiązuje umowę, która została wykonana zgodnie z terminami określonymi w umowie – lata później wypowiadając umowę po jej wykonaniu uzasadniając tym, że w opinii urzędników brak dokumentacji świadczy o tym, że projekt nigdy nie został zrealizowany, a prace nad nim były tylko zamarkowane.

2017-12 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie zakończono postępowanie upadłościowe Zagozda sp. z o.o. prowadzące do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce, a syndyk uwzględnia spóźnione roszczenia PARP w związku z wypowiedzeniem umowy już po spieniężeniu majątku spółki.

2018-01 – do postępowania przystępuje Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionując prowadzenie kontroli w lutym i czerwcu 2015 bez zawiadomienia, a nawet obecności kontrolowanego i udostępnienia protokołów z kontroli – naruszając konstytucyjną zasadzę jawności działania administracji publicznej.

2018-02 – prokuratura wycofuje się sfabrykowanych zarzutów w sprawie nierzetelnych oświadczeń – wskazując iż została wprowadzona w błąd przez pracowników ZARR co do znaczenia i brzmienia pisemnego oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy beneficjentem dotacji, a jego wykonawcami w projekcie.

2018-04 – OLAF tworzy raport, w którym wskazuje że projekt był sfingowany, albowiem nie udało się zabezpieczyć dowodów z realizacji projektu i podnosząc zarzut udowodniony „brakiem dowodów iż było inaczej”, jednocześnie sugerując, że sfingowanie projektu to scenariusz najbardziej prawodobny, bo nikomu nie udałoby się zrealizować tak złożonego projektu w tak niewielkim budżecie i tak krótkim czasie.

2018-05 – prokuratura umarza postępowanie 1DS 4336/15 wskazując iż podniesienie cen jest sporem natury cywilnej pomiędzy dostawcą, a jego klientami i nie może być rozpatrywane pod kątem karnym, tym bardziej na szkodę ZARR lub PARP które nawet nie są stroną tych umów.

2018-06 – ZARR stawia nowe zarzuty wchodząc do postępowania jako oskarżyciel i zarzucając iż projekt nie był realizowany i zatem nawet nie mógł zostać zbudowany przez zespół spółki Zagozda, a jedynie fikcyjnie rozliczony na szkodę ZARR – pomimo iż sam produkt jest on nadal dostępny na stronie internetowej gotowy do wypróbowania przez każdego.

2019-06 – Sąd Okręgowy odrzuca akt oskarżenia wskazując iż ZARR nie może być poszkodowany żadnym czynem, nie należą i nigdy nie należały się ZARR żadne pieniądze, albowiem ZARR nie jest i nie może być stroną sporu w postępowaniu karnym dotyczącym umowy o dotację, a tym bardziej domagać się pieniędzy od kogokolwiek w ramach naprawienia szkody.

2019-07 – prokuratura nie odpuszcza zarzutów, a proces rozpoczyna się na nowo po zmianie aktu oskarżenia i wstąpieniu PARP jako nowego oskarżyciela i poszkodowanego rzekomego sfingowania realizacji projektu TaskBeat, który nadal dostępny i sprzedawany jest już od tego czasu przez Taskscape Ltd na stronie taskbeat.pl

2019-08 – Taskscape Ltd postanawia opublikować kod źródłowy oprogramowania publicznie – wraz z wykazem zadań pracowników, zmian i autorów każdej linii kodu – doręczając kopię kodu źródłowego do 2015 r. włącznie do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Postępowanie nadal trwa, choć od tego momentu również i ten zarzut traci sens.

2019-09 – PARP podejmuje kolejne próby odbicia projektu z zagranicy, angażując Ministra Rozwoju celem stwierdzenia braku możliwości prawnych cesji projektów ze środków finansowanych przez PARP na rzecz innego podmiotu, nawet lata po zakończeniu okresu trwałości.

2020-12 – Sąd Okręgowy w Szczecinie uwalnia wszystkich oskarżonych z wszystkich zarzutów ZARR i PARP, w tym: wyłudzenia dotacji, oszustwa przy rozliczeniach dotacji, przedłożenia nierzetelnych oświadczeń, przedkładania fałszywych ofert, fałszowania faktur i rozliczeń.

2022-07 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymuje wyrok sądu Okręgowego uwalniający wszystkich oskarżonych z wszystkich zarzutów ZARR, PARP, a także prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście w Szczecinie oraz Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Umowy i zobowiązania, utrzymaniem produktu i dokumentacji projektu wynikającego z umowy dotacji, a także prowadzenie projektów i realizacją sprzedaży produktów i usług spółki zajmuje się obecnie: Taskscape Ltd: www.taskscape.com oraz inne spółki należącego obecnie do byłych pracowników Zagozda sp. z o.o. Taskscape Ltd jest obecnie właścicielem praw, licencji, domen, patentów i know-how ponad 20 projektów zbudowanych z dofinansowania Unii Europejskiej.

Pracownicy Zagozda sp. z o.o. rozwijają się nadal, stając się założycielami własnych spółek prowadzących obecnie badania i wdrażające produkty medyczne (głównie z zakresu endokrynologii i kardiologii), prowadząc działalność badawczą (Hashiona Research oraz Taskscape Research) w Republice Polski oraz przenosząc działalność operacyjną do Wielkiej Brytanii i decyzyjną do Stanów Zjednoczonych.

TaskBeat jest nadal rozwijany, wprowadzając na rynek nowe wersje produktów dla środowiska internetowego oraz urządzeń mobilnych. Rozwiązanie w szczególności skupia się na implementacji patentów w zakresie planowania projektów oraz zarządzania budżetami oraz sztucznej inteligencji, które są szczególnie cenne w implementacji złożonych i wieloetapowych projektów.

Użytkownikami projektu w przeważającej części oraz największymi klientami spółki do dnia dzisiejszego pozostają w Polsce pozostają beneficjenci programów unijnych (finansowanych głównie ze środków PARP i NCBiR) oraz jednostki ochrony zdrowia (finansowane głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Produkty medyczne projektowane i oferowane przez spółki obecnie używane są przez pacjentów na całym świecie.