Wniosek dowodowy (19080920)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów potwierdzenia zrealizowania prac, wypłaty wynagrodzeń i zapłaty należnych podatków przesłanych do akt postępowania przez: Szymona Stomę, Ewę Galant oraz innych wykonawców – którzy do postępowania udzielali pisemnych odpowiedzi na wezwanie OLAF w sprawie potwierdzenia wykonania prac w ramach projektu,

poprzez: zobowiązanie OLAF do ujawnienia tych dokumentów, które zostały pozyskane w trakcie postępowania od wyżej wymienionych (i pozostałych) wykonawców, a nie ujawnione w aktach raportu OLAF.

Na okoliczność stwierdzenia iż projekt objęty postępowaniem był realizowany, co jednoznacznie potwierdzili wszyscy wykonawcy w projekcie – udzielając wyczerpujących informacji do postępowania OLAFu.

Uzasadnienie

W trakcie „dochodzenia” OLAF zwrócił się do wszystkich wykonawców z pytaniami m.in. czy wykonywali prace w ramach projektu, czy otrzymali wynagrodzenie, oraz czy odprowadzono podatki od ich pracy. Ponieważ odpowiedzi potwierdzające uczestnictwo w projekcie, wykonanie projektu, a także zapłatę wszystkich wynagrodzeń i podatków związanych z realizacją projektu nie pasowało do tez stawianych przez prokuraturę jeszcze w trakcie realizacji projektu, dowody te dowody OLAF które świadczyły o faktycznym zrealizowaniu prac w projekcie przez poszczególnych wykonawców – nie zostały uwzględnione w aktach.

Ponieważ prokurator wnioskuje o naprawę szkody w postaci zwrotu całości kwoty dotacji, uzasadniając swój wniosek nie wykonaniem projektu przez wykonawców wskazanych w rozliczeniu finansowym projektu, to koniecznym i uzasadnionym jest uzyskanie wszelkich dowodów w zakresie potwierdzenia wykonania prac w projekcie – tym bardziej iż prokurator nie wykonała żadnej pracy zmierzającej ku ustaleniu z wykonawcami czy wykonywali oni pracę czy nie. Całość kwoty dotacji pokrywa bowiem różne prace dotyczące realizacji projektu i okołoprojektowe, w tym wynagrodzenia, podatki i daniny publiczne, które faktycznie zostały przecież wypłacone, a poszczególni wykonawcy przedstawili PISEMNE oświadczenia i dowody na to że faktycznie prace wykonali, a wynagrodzenie otrzymali.

Z posiadanej przeze mnie wiedzy płynących z zapewnień urzędników OLAF, to OLAF przekazał oświadczenia wszystkich wykonawców wraz z raportem do PARP, a następnie do prokuratury, jednak prokuratura z niewyjaśnionych przyczyn zdecydowała się ukryć te dowody przed aktami postępowania – efektem czego w aktach postępowania nie ma żadnych z oświadczeń wykonawców w projekcie, w tym wskazanych powyżej. W tym zakresie wniosek dowodowy należy traktować również jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków poprzez wykluczenie dowodów pozyskiwanych w ramach postępowania, a świadczących na korzyść oskarżonego.