Wniosek dowodowy (19082402)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji zdjęciowej projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 w postępowaniu administracyjnym DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz akt postępowania Prokuratury Rejonowej w Szczecinie ze zgłoszenia zawiadomienia podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu dokumentacji zdjęciowej poprzez ich podmianę przez pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

na potwierdzenie iż dokumentacja ta nie zawiera wszystkich elementów wskazanych przez świadka Annę Płusę, w szczególności: zdjęć zakupionych i wypożyczonych sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, a także licencji na środowiska i biblioteki programistyczne

poprzez

  • zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz
  • zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz
  • zobowiązanie PR Szczecin-Śródmieście do wydania stosownych akt postępowania.

zobowiązanie ZARR do odnalezienia właściwej dokumentacji zdjęciowej oraz wyjaśnienie dlaczego przedłożono niewłaściwą dokumentację zdjęciową do postępowania administracyjnego i karnego.

Uzasadnienie

Dokumentacja zdjęciowa jest istotnym dowodem potwierdzającym istnienie zakupów realizowanych w ramach dotacji, których zamarkowanie zarzuciła prokuratura wskazując oszustwo. Maciej Zagozda wskazał, iż zarzut prokuratury jest niesłuszny, a dowodem jego niesłuszności jest dokumentacja zdjęciowa zrealizowana przez pracowników ZARR podczas kontroli. Również reprezentująca ZARR Anna Płusa zeznała w tym postępowaniu, iż faktycznie dokumentacja zdjęciowa powstała, zeznając, iż (zdjęcia) „wykonywaliśmy, bo byliśmy do tego zobowiązani, w trakcie kontroli dokumentacji tego co było zaplanowane w projekcie, wydaje mi się, że licencji sprzętu, sprzęty na pewno. Jeżeli meble były przedmiotem zakupu to też. Dokumentacja powinna być załączona do akt postępowania, do dokumentacji pokontrolnej. Na pewno była zarchiwizowana czy wydrukowana nie wiem.”

Jeśli zatem świadek zeznała, iż dokumentacja powinna być, a w aktach postępowania PO II Ds 48 2016 zeznała, iż dokumentacja została zamieniona z dokumentacją innego projektu, to należy właściwe zdjęcia projektu należy odszukać, zabezpieczyć i załączyć jako dowód do tego postępowania, albowiem zdjęcia faktycznie zakupionych lub wypożyczonych sprzętów w biurze spółki będą dowodem przeczącym tezie postawionej w akcie oskarżenia.

Nie wyjaśniono, dlaczego dokumentacji tej nie ma w aktach postępowania karnego, chociaż – obok kodu źródłowego powstałej aplikacji – dokumentacja zdjęciowa stanowi niemal materialny dowód faktycznego poniesienia kosztów kwalifikowanych w trakcie realizacji projektu przez beneficjenta. Prokuratura ustaliła, iż dokumentacja zdjęciowa została podmieniona z dokumentacją innego projektu, jednak zamiast zobowiązać pracowników ZARR do jej odnalezienia, zarzuciła mi oszustwo uzasadniając akt oskarżenia tym, iż nie ma dowodów na wykonanie projektu… Prokuratura jednak nigdy nie podjęła próby znalezienia dokumentacji zdjęciowej, choć według urzędników została ona jedynie podmieniona z inną dokumentacją zdjęciową innego beneficjenta, a nie zagubiona. Ustalenie miejsca położenia dokumentacji zdjęciowej ma zatem kluczowe dla zbadania prawdziwości zarzutu pozorności realizacji projektu. Nie wiadomo, dlaczego prokuratura pominęła setki zdjęć z kontroli oraz tysiące dokumentów z komputerów spółki, natomiast sąd powinien nakazać prokuraturze natychmiastowe odnalezienie zdjęć, albowiem stanowią kluczowy dowód w tym postępowaniu.

Od początku tego postępowania jeszcze w 2015 r. prokuratura zobowiązała reprezentującą ZARR do przedłożenia dokumentacji projektu. Zobowiązania złożonego prokuraturze Anna Płusa nigdy nie dopełniła – mimo iż zobowiązanie zapisano w protokole przesłuchania świadka. Biorąc pod uwagę liczbę nieudanych prób sfabrykowania dowodów świadczących o nieprawidłowościach, o których opowiadałem w swoich zeznaniach wiem obecnie, iż podmieniono dokumentację zdjęciową w naszym projekcie. W tej sytuacji mogę jedynie podejrzewać, iż w czasie, gdy ZARR powinien zrealizować zobowiązanie Anny Płusy ZARR rozpoczął fałszowanie dokumentacji, którą zobowiązał się przedstawić prokuraturze. Dzisiaj z akt prokuratury Okręgowej wiemy już jako fakt, iż sfałszowana została dokumentacja zdjęciowa zakupów realizowanych w ramach dotacji, w tym zdjęć sprzętów, oprogramowania i bibliotek zakupionych i dostarczonych przez Taskscape Ltd. Ponieważ nie ja zajmowałem się przedkładaniem dokumentów do rozliczeń dotacji trudno mi wykluczyć, iż podobnemu fałszowaniu nie poddano innych dokumentów rozliczenia dotacji.

Załącznik 1: wyszczególnienie dokumentów z postępowania administracyjnego wskazujące lokalizację (numery kart) postępowania administracyjnego, w którym urzędnicy zawarli sfałszowaną i wybrakowaną dokumentację projektu celem sfabrykowania zarzutów karnych: