Wniosek dowodowy (19082402)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu: dokumentacji zdjęciowej projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00 w postępowaniu administracyjnym DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz akt postępowania Prokuratury Rejonowej w Szczecinie ze zgłoszenia zawiadomienia podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu dokumentacji zdjęciowej poprzez ich podmianę przez pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

na potwierdzenie iż dokumentacja ta nie zawiera wszystkich elementów wskazanych przez świadka Annę Płusę, w szczególności zdjęć sprzętów i oprogramowania, a także licencji na środowiska i biblioteki programistyczne

poprzez

  • zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz
  • zobowiązanie PARP do udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego o sygnaturze DWG14.14-512-32-148-57/16-GSZ(575) oraz
  • zobowiązanie PR Szczecin-Śródmieście do wydania stosownych akt postępowania.
  • zobowiązanie ZARR do odnalezienia właściwej dokumentacji zdjęciowej oraz wyjaśnienie dlaczego przedłożono niewłaściwą dokumentację zdjęciową do postępowania administracyjnego i karnego oraz

Uzasadnienie

Dokumentacja zdjęciowa jest istotnym dowodem potwierdzającym istnienie zakupów realizowanych w ramach dotacji, których zamarkowanie zarzuciła prokuratura wskazując oszustwo. Maciej Zagozda wskazał iż zarzut prokuratury jest niesłuszny, a dowodem jego niesłuszności jest dokumentacja zdjęciowa zrealizowana przez pracowników ZARR podczas kontroli. Również reprezentująca ZARR Anna Płusa zeznała w tym postępowaniu iż faktycznie dokumentacja zdjęciowa powstała, zeznając iż (zdjęcia) „wykonywaliśmy, bo byliśmy do tego zobowiązani, w trakcie kontroli dokumentacji tego co było zaplanowane w projekcie, wydaje mi się, że licencji sprzętu, sprzęty na pewno. Jeżeli meble były przedmiotem zakupu to też. Dokumentacja powinna być załączona do akt postępowania, do dokumentacji pokontrolnej. Na pewno była zarchiwizowana, czy wydrukowana nie wiem. ”

Nie wyjaśniono dlaczego dokumentacji tej nie ma w aktach postępowania karnego, chociaż – obok kodu źródłowego powstałej aplikacji – dokumentacja zdjęciowa stanowi niemal materialny dowód faktycznego poniesienia kosztów kwalifikowanych w trakcie realizacji projektu przez beneficjenta. Ustalenie miejsca położenia dokumentacji zdjęciowej ma wręcz kluczowe dla zbadania prawdziwości zarzutu pozorności realizacji projektu. Nie wiadomo dlaczego prokuratura pominęła setki zdjęć z kontroli oraz tysiące dokumentów z komputerów spółki, natomiast sąd powinien nakazać prokuraturze natychmiastowe odnalezienie zdjęć, albowiem stanowią kluczowy dowód w tym postępowaniu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dnia dzisiejszego pozostaje głównym płatnikiem za usługę TaskBeat finansując korzystanie z usługi od 2014 do dnia dzisiejszego w ramach projektów realizowanych wraz z beneficjentami dotacji. Zagozda sp. z o.o., a obecnie Taskscape Ltd – obecny operator usługi TaskBeat sukcesywnie podnosi ceny za świadczenie usługi TaskBeat, radykalnie zmieniając cennik wraz z zakończeniem realizacji projektu w 2014, co było przyczyną konfliktu między spółką Zagozda, a PARP – zakończonego zmianą decyzji akceptujących wypłatę środków na rzecz spółki Zagozda.

Od początku tego postępowania jeszcze w 2015 r. prokuratura zobowiązała reprezentującą ZARR do przedłożenia dokumentacji projektu, czego świadek Anna Płusa nigdy nie dopełniła – mimo pisemnego zobowiązania zaciągniętego wobec prokuratury i potwierdzonego podpisanym protokołem przesłuchania świadka. Zamiast zrealizować to zobowiązanie ZARR rozpoczął niszczenie dokumentacji, którą zobowiązał się przedstawić prokuraturze. W szczególności zniszczona została dokumentacja zdjęciowa zakupów realizowanych w ramach dotacji, w tym zdjęć sprzętów, oprogramowania i bibliotek zakupionych i dostarczonych przez Taskscape Ltd.