Wniosek dowodowy (19082601)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodów z dokumentów: a) oświadczeń o istnieniu powiązań osobowo kapitałowych między Zagozda sp. z o.o., a Małgorzatą Malak, i innymi osobami, b) protokołów z poszczególnych kontroli potwierdzających prawidłowe zrealizowanie umowy o dofinansowanie, c) rekomendacjami płatności formułowanymi przez ZARR i przesyłanymi do PARP, d) dokumentów zatwierdzających poszczególne płatności na rzecz Zagozda sp. z o.o. na podstawie rekomendacji określonych w pkt c., e) umów cywilno-prawnych łączących osoby określone w dokumentach z punktu a.

Celem: potwierdzenia iż występowanie powiązań osobowo kapitałowych między spółką, a dwiema innymi osobami (innymi niż Magdalena Swebodzińska) nie stanowiło naruszeń zasad obowiązujących w projekcie, mimo że osoby te występowały w charakterze wykonawcy w pracach na rzecz beneficjenta dotacji jakim jest Zagozda sp. z o.o. – na zasadach umowy cywilnej, czyli analogicznie do sytuacji w jakiej znalazła się Taskscape Ltd, również występująca w charakterze wykonawcy w pracach na rzecz beneficjenta dotacji Zagozda sp. z o.o.

Poprzez: zobowiązanie PARP do ujawnienia wszystkich oświadczeń o istnieniu powiązań osobowo kapitałowych, umów zawieranych z osobami wskazanymi przez beneficjenta jako osoby powiązane, protokołów z kontroli na miejscu u beneficjenta powstałych w świetle tych oświadczeń, rekomendacji płatności przesyłanych przez ZARR do PARP, dokumentacji zatwierdzających płatności PARP na rzecz Zagozda sp. z o.o. przez PARP oraz wszelkich innych dokumentów stwierdzających wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów – jakie powstały w okresie realizacji projektu Beneficjenta.

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu aby uznać (umowę) zlecenia Zagozda sp. z o.o. do Taskscape Ltd jako nieprawidłowość samą w sobie generującą wydatki niekwalifikowane tylko z racji tego, że podmioty te rzekomo są powiązane, skoro analogiczne umowy i zlecenia Zagozda sp. z o.o. zawierała z podwykonawcą Małgorzatą Malak generowały wydatki kwalifikowane, chociaż wykonawca ten wskazany był przez beneficjenta w oświadczeniach o braku powiązań osobowo-kapitałowych jako wykonawca powiązany.

art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest to nakaz działania zgodnie z prawem, a to oznacza, że czynności podejmowane przez organy władzy publicznej muszą opierać się na przyznanej im kompetencji. Działania organów władzy publicznej mogą być podejmowane tylko na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a to oznacza, że ingerencja w sferę prawną jednostki oparta musi być na konkretnie wskazanym przepisie (to działanie oparte na wyraźnej podstawie prawnej, która znajduje zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym). Organ władzy publicznej musi działać w granicach prawa, a to oznacza, że rzetelnie. Działania organu władzy publicznej są rzetelne, gdy pozbawione są arbitralności. Wolność od arbitralności to takie działanie władzy publicznej, które daje się racjonalnie wyjaśnić zarówno okolicznościami faktycznymi, jak i prawnymi indywidualnej sprawy. Nie ma znamion szykany lub ekscesu;

Anna Płusa złożyła zeznania które nie trzymają się całości ani faktów:  „Nic mi nie wiadomo o innych wykonawcach spółki Zagozda, poza Taskscape. Nie kojarzę oświadczenia dotyczącego powiązań z Małgorzatą Malak. Nie kojarzę takiego nazwiska. Istnienie powiązań osobowo-kapitałowych powoduje, że nie zostaje zachowana zasada konkurencyjności, czyli dane wydatki nie są kwalifikowane „, albowiem Małgorzata Malak była wskazywana w oświadczeniach dostępnych w aktach sprawy – jako podwykonawca powiązany, a wydatki związane z realizacją prac Małgorzaty Malak – uznane były za kwalifikowane na każdym etapie rozliczenia projektu zarówno przez ZARR jak i PARP.

PARP w swoich pismach próbował bezskutecznie uzasadnić dlaczego Małgorzata Malak jest podmiotem (osobą fizyczną) jako powiązany „właściwie”, a Taskscape Ltd (osobę prawną) jako powiązaną „niewłaściwie”. PARP argumentował że Małgorzata Malak była zatrudniona przez spółkę na zasadach umowy o pracę, a Taskscape Ltd realizowała prace w ramach umowy zlecenia. Tłumaczenia PARP okazały się kłamstwem, ponieważ Małgorzata Malak również pracowała na zasadach umowy zlecenia, a kopia jej umowy, podobnie jak umowy Taskscape Ltd – były udostępniane inspektorom ZARR, a następnie przesyłane do PARP i powinna być dostępna w aktach rozliczenia projektu. Zarówno ZARR, jak i PARP uznały że wydatki „z podmiotem powiązanym”, czyli Panią Małgorzatą są poniesione prawidłowo, a wydatki „z podmiotem powiązanym”, czyli Panią Magdaleną są poniesione nieprawidłowo, co narusza szereg przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w świetle braku wyjaśnienia jak to w ogóle możliwe – również z naruszeniem zasady jawności działania organów państwowych opisaną w Konstytucji RP.

PARP skłamał zatem mając iż sytuacja Małgorzaty Malak i Taskscape Ltd są różne, albowiem oba podmioty realizowały prace na podstawię tej samej umowy cywilnej, tj. umowy zlecenia, a wybrane zostały w tym samym trybie i w tym samym czasie, podczas realizacji tego samego projektu, w myśl tej samej umowy. Abstrahując już od tego że aby jakiekolwiek „zasady w projekcie” wynikające z umowy cywilnej, uznać za obowiązujące, to musiały by one być w tej umowie dookreślone, to do dzisiaj nie wyjaśniono zatem dlaczego PARP do dnia dzisiejszego akceptował prace Małgorzaty Malak jako wykonane „zgodnie z zasadami obowiązującymi w projekcie”, a prace Taskscape Ltd rzekomo miały by być „niezgodne z zasadami obowiązującymi w projekcie”. Postępowanie urzędu w tym zakresie godzi w elementarną zasadę państwa prawa, a czynności dyskryminujące Panią Magdalenę względem Pani Małgorzaty – są bezprawne, a jeśli tak – stanowią przestępstwo przekroczenia uprawnień przez urzędnika realizującego funkcje publiczne.

Załączniki:

– Artukuł „PARP zbyt często zmieniał reguły gry” – Artur Kurasiński opowiada o kłopotach tysięcy beneficjentów”