Wniosek dowodowy (19091201)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z mojego odwołania od decyzji Ministra Rozwoju, zapadłej w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego Zagozda sp. z o.o. oraz z prawomocnego uzasadnienia sądu wskazującego mój brak interesu prawnego i faktycznego w rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego z uwagi na toczące się postępowanie karne.

celem: stwierdzenia braku mojego interesu prawnego i faktycznego w postępowaniu karnym poprzez wyjaśnienie postępowania zarządu Zagozda sp. z o.o. w całym okresie realizacji projektu – zmierzającego do zapewnienia prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie, a także celem: stwierdzenia braku możliwości zapobieżenia powstania szkody wskazanej przez prokuraturę z uwagi na brak możliwości wnoszenia dowodów w postępowaniu administracyjnym określającym rzekome nieprawidłowości wynikające z braku dowodów dotyczących realizacji projektu, oraz kwotę zwrotu wynikającą z decyzji administracyjnej związaną z tymi nieprawidłowościami.

poprzez: zobowiązanie WSA w Warszawie do wydania odpisu orzeczenia i odwołania od decyzji administracyjnej zapadłej w czasie, gdy zarząd w spółce pełniła syndyk spółki Zagozda sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Uzasadnienie

Prokuratura niczym nie uzasadniła sumy kwoty jaką wskazała w akcie oskarżenia, a która odpowiada mniej więcej całości kwoty dotacji, albowiem wskazując rzekome oszustwo w zakresie faktycznej realizacji projektu, nie uwzględniła iż dotacja przyznana była również na prace i zlecenia nie związane z realizacją projektu, a dotyczące m.in. wynagrodzeń osób pełniących funkcje związane z samym nadzorowaniem prawidłowego rozliczenia dotacji, obsługą prawną i księgową spółki.

Tymczasem zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu w postępowaniu upadłościowym ja nie miałem wpływu na ustalenie kwoty należnej od syndyk Zagozda sp. z o.o., albowiem zgodnie z tym wyrokiem: wszelkie zobowiązania dochodzone od syndyk przez PARP powstały w trakcie gdy ja już nie pełniłem funkcji zarządczych w spółce. W szczególności wszelkie decyzje administracyjne związane ze zwrotem dotacji, rozwiązaniem umowy rozpoczęte zostały i przypadały na okres gdy spółką zarządzała syndyk pod nadzorem sędzi komisarz. W związku z tym istnieje uzasadniona wątpliwość czy jeśli ja zarządzałbym w tym czasie spółką, to czy doprowadzono by do wydania tych decyzji.

Warto zauważyć, że z kolei zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu w postępowaniu administracyjnym – nawet wskazane w uzasadnieniu toczące się postępowanie karne dotyczące prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie nie stanowi o interesie prawnym lub faktycznym. Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu nie mam żadnego interesu prawnego lub faktycznego w wyjaśnianiu prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie. Zgodnie z orzeczeniem sądu prowadzenie przeciwko mnie postępowania karnego obejmującego prawidłowość realizacji umowy nie powinno mieć miejsca, albowiem ja nie mam żadnego interesu prawnego i faktycznego, aby te konkretnie nieprawidłowości osobiście wyjaśniać.

Zgodnie z wyrokiem sądu w żadnym stopniu dochodzenie tych roszczeń nie tyczy się mojej osoby, ale spółki, która zgodnie z wyrokiem jest inną osobą i reprezentuje ją syndyk, a nie poprzedni zarząd. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie nawet jeśli żądania podniesione w roszczeniach PARP dotyczą nieprawidłowości karnych, nieprawidłowości te w żaden sposób nie zmieniają mojej sytuacji prawnej ani faktycznej.

Nie wchodząc w dalszą polemikę z kontrowersyjnym orzeczeniem WSA, zwrócić uwagę należy na to, że orzeczenie WSA jest prawomocne.

Załącznik 1: Odwołanie od decyzji Państwowej Agencji Rozwoju Regionalnego z dnia 18 stycznia 2016 r. doręczonej 27 stycznia 2016 r. (znak sprawy: DWG-14.14-512-32-148-57/16-GSZ (575))