Wniosek dowodowy (19091201)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z mojego odwołania od decyzji Ministra Rozwoju, zapadłej w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego Zagozda sp. z o.o. oraz z prawomocnego uzasadnienia sądu wskazującego mój brak interesu prawnego i faktycznego w rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego z uwagi na toczące się postępowanie karne

Uzasadnienie

Prokuratura niczym nie uzasadniła sumy kwoty jaką wskazała w akcie oskarżenia, a która odpowiada mniej więcej całości kwoty dotacji. Tymczasem zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu ja nie miałem wpływu na ustalenie kwoty należnej od syndyk Zagozda sp. z o.o., albowiem zgodnie z prawomocnym wyrokiem: wszelkie zobowiązania dochodzone od syndyk przez PARP powstały w trakcie gdy ja już nie pełniłem funkcji w spółce, a nadto nawet toczące się postępowanie karne nie uzasadnia interesu faktycznego czy prawnego w postępowaniu administracyjnym, albowiem w żadnym stopniu dochodzenie tych roszczeń nie tyczy się mojej osoby. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie nawet jeśli żądania podniesione w roszczeniach PARP dotyczą nieprawidłowości karnych, nieprawidłowości te w żaden sposób nie zmieniają mojej sytuacji prawnej ani faktycznej. Orzeczenie WSA jest prawomocne.