Wniosek dowodowy (19091401)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: umowa dotacji i protokoły wyboru wykonawcy: Taskscape Ltd

Na okoliczność potwierdzenia iż prokuratura myli się zarzucając w akcie oskarżenia naruszenie „zasady konkurencyjności”.

Uzasadnienie

„Zasada konkurencyjności” należy do grona tzw. zasad ezoterycznych (podobnie na przykład do „zasady fajności”), tj. każdy interpretuje ją wedle własnego uznania. Analogicznie zasada konkurencyjności nie została nigdzie sprecyzowana – ani w samej umowie dotacji, ani powiązanych dokumentach, choć wymaga tego kodeks cywilny, na podstawie którego zawarto umowę dotacyjną. Jak wynika z dokumentów wykonawca Taskscape Ltd był jedynym stawiającym się do postępowania w każdym postępowaniu ofertowym Zagozda sp. z o.o. w którym został wyłoniony, a w tym przypadku umowa dotacji jasno wskazuje, iż w takim przypadku zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną – niezależnie od sposobu interpretacji tej zasady.

Zasada konkurencyjności nie obowiązuje w przypadku wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo, jeśli wykonawca ten jest jedynym jaki staje do postępowania, albowiem umowa dotacji nie zakazuje takich powiązań, a kryteria kwalifikowalności wydatków wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki. Do dzisiaj zresztą wybór wykonawcy powiązanego osobowo i kapitałowo nie jest problemem, a przykładów projektów PARP choćby z ostatnich lat można znaleźć dziesiątki nie szukając za dużo, np. firma matki (nazwa: Nu Delta sp. z o.o.), zleca wszystkie prace projektowe firmie syna – (Nu Software Jakub Pachciarek)*. W przypadku gdy zgłasza się jeden wykonawca nie ma potrzeby nawet maskować zbieżności nazw tych firm – wszystkie dokumenty dostępne są publicznie.

* Nu Delta, i Nu Software – zapytanie: https://www.nudelta.pl/wp-content/uploads/2017/04/zapytanie-ofertowe-2017-1.pdf rozstrzygnięcie: https://www.nudelta.pl/wp-content/uploads/2017/07/wybor.pdf – projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.