Wniosek dowodowy (19091601)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu z dnia 2017-03-06 na okoliczność potwierdzenia iż występowanie powiązań osobowo-kapitałowych wcale nie narusza zasady konkurencyjności obowiązującej w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na okoliczność stwierdzenia iż prokurator błędnie oskarżyła mnie o taką realizację projektu, która jest niezgodna z zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie

Dnia 6 lutego 2017, w związku z realizacją innego projektu dofinansowanego ze środków unii Europejskiej, w którym powstała sytuacja wyboru pomiędzy wykonawcą powiązanym, a wykonawcą znacznie droższym wysłano zapytanie w imieniu Taskscape Ltd reprezentowaną przez Sylwię Szarek, która wówczas reprezentowała spółkę w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (alternatywną do PARP agencją rozdzielającą środki z Unii Europejskiej). NCBiR w obliczu zagrożenia projektu uznał iż wydatki z podmiotem powiązanym mogą być kwalifikowane (pod warunkiem spełniania określonych wymagań), uznając iż nie można narażać środków publicznych poprzez pominięcie takiego wykonawcy.

Zasada konkurencyjności nie była, a powinna być wpisana w umowie cywilnej, jaką jest umowa dotacji z PARP (o czym świadczy zapis końcowy umowy), aby mówić jednoznacznie o jej naruszeniu (lub jednoznacznie o jej wypełnieniu). Nadto NCBiR, realizujący te same wytyczne kwalifikowalności wydatków w ramach tego samego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (a także Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) co PARP, uznał iż wybór wykonawcy NIE jest sprzeczny z zasadą konkurencyjności.

W przypadku NCBiR instytucja ta wymaga co prawda uznaniowej akceptacji wydatków z takim wykonawcą, ale co do zasady samo występowanie powiązań nie stanowi o naruszeniu zasady konkurencyjności. Na uwagę sądu zasługuje również pozostały komentarz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie przestrzegania zasad bezstronności i przejrzystości – wraz ze szczegółowymi zasadami Centrum co do ich stosowania w przypadku środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli tych samych których dotyczy postępowanie. W przypadku tego projektu, realizowanego przy udziale Sylwii Szarek, stosowano te same procedury wyboru wykonawców, co zostało uznane za wystarczające w celu udowodnienia że wybrano ofertę najlepszą.

Nie było to co prawda przedmiotem zapytania, ale analogicznie jak w przypadku projektu realizowanego przez Zagozda sp. z o.o. i spółkę Taskscape Ltd, przedmiotem kolejnych zapytań do NCBiR było wskazanie że z racji braku innych (zainteresowanych) wykonawców na rynku, nie wybranie podmiotu powiązanego oznacza zaprzestanie realizacji projektu i zmarnowanie środków zainwestowanych do tej pory w projekt, co byłoby łatwym mechanizmem zarabiania dużych pieniędzy dla osób zaangażowanych w jego realizację, jednakże świadome nie wybranie podmiotu powiązanego posiadawszy wiedzę o konsekwencjach dla środków publicznych oznaczałoby odpowiedzialność cywilną w ramach umowy oraz odpowiedzialność karną.

Aby uznać dane działanie beneficjenta za naruszające jakąkolwiek zasadę obowiązującą w projekcie należałoby udowodnić błędy w wyborze wykonawcy względem warunków określonych w umowie, w szczególności brak konkurencyjności postępowania, stronniczość wyboru wykonawcy lub brak przejrzystości wyboru beneficjenta. Samo występowanie powiązań osobowo-kapitałowych nie stanowi o naruszeniu żadnej z tej zasad skoro żaden przepis prawa nie zabraniał wyboru takiego wykonawcy. Polskie państwo samo doprowadziło do takiej sytuacji na rynku, że wykonawców brakuje, przed czym również i ja ostrzegałem polityków w swojej działalności publicystycznej. W tej sytuacji jest jedynie absurdem że prokuratura może z powodzeniem ścigać tego który powstrzymał się od wyboru podmiotu powiązanego, jak i ściga tego, który taki podmiot wybrał.

Tak w przypadku NCBiR, jak i w przypadku PARP – instytucje zarządzające wydatkowaniem środków UE akceptowały powiązania osobowo-kapitałowe. W przypadku tego projektu PARP akceptował je za pośrednictwem swojego przedstawiciela ZARR.