Wniosek dowodowy (19092701)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów: a) umowy i upoważnienia Anny Płusy do reprezentowania ZARR – udzielonego przez ZARR, oraz b) umowy i upoważnienia ZARR do przeprowadzenia czynności kontrolnych i opiniowania prawidłowości realizacji umowy dotacyjnej przez beneficjenta – udzielonego przez PARP.

na okoliczność potwierdzenia: iż nie miało miejsca oszustwa, albowiem PARP powziął informacje o istniejących powiązaniach między osobami zaangażowanymi w realizację projektu już w trakcie pierwszej kontroli za pośrednictwem swojego pełnomocnika – o czym wprost zeznała Anna Płusa – wskazując iż „okazało się to (relacje osób) podczas którejś kontroli”, a która to kontrola była przerwana narodzinami mojego pierwszego dziecka, co oznacza że nikt nie zatajał sytuacji w projekcie przed PARP, a PARP powinien posiadać wiedzę o tych okolicznościach i z tego tytułu przyjąć należy iż w trakcie realizacji projektu taką wiedzę posiadał, a jednocześnie godził się na rozliczanie kolejnych płatności w projekcie na rzecz podmiotu Taskscape Ltd – mimo (rzekomych) powiązań osobowo-kapitałowych, nawet jeszcze przed okresem i w czasie w którym ustawa zabroniła nawiązywać takich relacji w kontekście umowy o dofinansowanie.

poprzez: zobowiązanie wydania niniejszych dokumentów przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie.

Uzasadnienie

Prokurator zarzuca że wiedza na temat powiązań z moją żoną była utajniona przed poszkodowanym, tymczasem w drodze upoważnień Anna Płusa reprezentowała poszkodowanego. Mając dostęp do publicznych rejestrów, a także dokonując kontroli umów i faktur przekazywanych do ZARR w czasie projektu – wiedziała iż spółka Taskscape Ltd i Zagozda sp. z o.o. realizowały wspólnie projekt, ponieważ wynikało to z faktur dokumentujących zdarzenia gospodarcze pomiędzy podmiotami oraz z dokumentów przekazywanych przez beneficjenta do ZARR w ramach każdego wniosku o płatność.

Anna Płusa godziła się i akceptowała realizację prac przez Taskscape Ltd, która zgodnie z publicznymi rejestrami była reprezentowana przez Magdalenę Swebodzińską, a spółka Zagozda sp. z o.o. zgodnie z publicznymi rejestrami była reprezentowana przez Macieja Zagozdę. Jednocześnie Anna Płusa wiedziała iż każde z nas w trakcie każdej kontroli omawiało niezależnie prace jednej i drugiej spółki wskazując konkretne zadania, efekty i pracowników odpowiedzialnych za ich wykonanie. Zgodnie z zeznaniami Anny Płusy, podczas realizacji projektu (a wręcz podczas kontroli projektu) wiedziała ona o istniejącym związku Pana Macieja i Pani Magdaleny. Mimo posiadanej wiedzy Anna Płusa postanowiła nie odnotować tego związku, w kontekście współpracy tych podmiotów – jako nieprawidłowości w protokole pokontrolnym żadnej kontroli w której uczestniczyła. Postępowanie Anny Płusy w tym zakresie jest prose do wyjaśnienia, tj. taka nieprawidłowość jest obecnie zmyślona w ramach sfabrykowanych zarzutów, a w czasie realizacji projektu nie stanowiła żadnej nieprawidłowości, ponieważ żadnych zarzutów nie było.

Zgodnie z zeznaniami Anny Płusy: „Pierwsza kontrola została przerwana ze względu na poród pani Magdy, ale była kontynuowana w późniejszym terminie, za obopólną zgodą, czyli wyraziliśmy zgodę na jej przerwanie. Nie wiem, ale wydaje mi się, że przy okazji kontroli na miejscu okazało się, że oskarżeni są parą. Chyba naturalnie w trakcie kontroli wyszło, że dziecko, które ma urodzić pani Zagozda było Macieja Zagozdy„.

Nie ma zatem mowy o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa polegającego na zatajeniu związku pomiędzy podmiotami skoro wiedzą tą świadek dysponowała, lub też naruszeniu jakiejkolwiek zasady obowiązującej w projekcie jeśli świadek dysponując wiedzą godziła się na taki sposób realizacji projektu, czego odzwierciedleniem jest akceptacja zgodności projektu z obowiązującymi zasadami – co odzwierciedlono w protokołach kontroli w 2010-2014. Jeśli ktokolwiek chciałby oszukać Annę Płusę, ZARR lub PARP w tym zakresie, to byłoby sto sposobów aby ten fakt ukryć, na przykład najprostszy polegający na zapewnieniu tego, aby kobieta w zaawansowanej ciąży siedziała w domu.

Dopiero w 2015 r. PARP zmienił zdanie co do akceptowalności wydatków ponoszonych przez podmiot Taskscape Ltd i Zagozda sp. z o.o. fabrykując zarzut oszustwa, choć cała wiedza wykluczająca oszustwo była dostępna przez cały okres realizacji projektu w publicznych rejestrach, dokumentach projektu i świadomości pełnomocników PARP.

Niezależnie od wrażeń, zazdrości czy uprzedzeń tego lub innego urzędnika co do tego kto kogo kocha, a kto z kim sypia, co ma miejsce w różnych wariantach i konfiguracjach każdego projektu, sama ocena czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria przyznania pomocy w ramach wskazanego programu operacyjnego dokonywana jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – Dz. U. UE. L. z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, str.3. Rozporządzenie to dotyczy różnych rodzajów pomocy publicznej (w tym regionalnych programów pomocy), uznanych za zgodne ze wspólnym rynkiem i zwolnionych z obowiązku zgłoszenia planowanej pomocy, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu. W tym miejscu zauważyć trzeba, że treść tych przepisów nie uległa zmianie zaś ich interpretacja nie nastręcza szczególnych trudności. Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Załącznik wyróżnia trzy kategorie przedsiębiorstw, zbiorczo określane jako „MŚP”: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 2 ust. 3 załącznika, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

W art. 3 załącznika zawarta została natomiast definicja przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego i powiązanego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 załącznika, przedsiębiorstwo samodzielne oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3. Ten ostatni przepis (art. 3 ust. 3) załącznika I do rozporządzenia stanowi, że przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki; d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W dalszej części powołanego przepisu wyjaśniono, iż zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy. Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązane. Poza powiązaniami danego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami poprzez udział jednego przedsiębiorstwa w kapitale drugiego, w praktyce występują również powiązania przedsiębiorstw przez osoby fizyczne. Powiązań tych dotyczy ostatni akapit art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia. Przepis ten stanowi: „Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych”. Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku. W świetle powyższego, oceniając status przedsiębiorstwa należy ustalić, czy udziałowcy danego przedsiębiorstwa są również udziałowcami w innych przedsiębiorstwach, czy przedsiębiorstwa te działają na tym samym lub pokrewnych rynkach, czy osoby pozostające w bliskich relacjach osobistych prowadzą wspólnie lub oddzielnie inne przedsiębiorstwa na tym samym lub pokrewnym rynku.

W świetle powyższego, oceniając status powiązania przedsiębiorstw należałoby ustalić, czy udziałowcy danego przedsiębiorstwa są również udziałowcami w innych przedsiębiorstwach, czy przedsiębiorstwa te działają na tym samym lub pokrewnych rynkach, czy osoby pozostające w bliskich relacjach osobistych prowadzą wspólnie lub oddzielnie inne przedsiębiorstwa na tym samym lub pokrewnym rynku. Faktycznie przedsiębiorstwa Zagozda sp. z o.o. i Taskscape Ltd zatem nie były powiązane, ponieważ – jak wynika z publicznych rejestrów – ani Maciej Zagozda, ani Magdalena Swebodzińska nie posiadali przecież udziałów w żadnych innych przedsiębiorstwach, oprócz spółek w których niezależnie i rozdzielnie pełnili funkcje zarządcze. Pani Magdalena nie pełniła żadnej funkcji kierowniczej w spółce Zagozda sp. z o.o., a Pan Maciej żadnej funkcji kierowniczej w Taskscape Ltd. Zawarta umowa o rozdzielności majątkowej wykluczała istnienie powiązania kapitałowego między przedsiębiorstwami również w drodze małżeńskiej wspólnoty majątkowej wykluczając możliwość przyjęcia jakiegoś wspólnego działania gospodarczego, skoro zawarta umowa o rozdzielności majątkowej mówiła iż działania te pozostają odrębne między nami.

Dalsze przepisy załącznika I do rozporządzenie nr 800/2008 przewidują, jakie dane należy brać pod uwagę przy określaniu kategorii przedsiębiorstwa (art. 4 i 5). Zgodnie natomiast z art. 6 załącznika, w przypadku przedsiębiorstw partnerskich i przedsiębiorstw powiązanych uwzględniać należy również dane każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem. Z powyższej regulacji wynika wprost, że status przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie projektu należy oceniać łącznie z podmiotem powiązanym z wnioskodawcą. Chodzi bowiem o ustalenie rzeczywistego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Faktycznie zatem jedynym przepisami, jaki zabraniałyby takich powiązań są przepisy ograniczające możliwość przyznania dotacji beneficjentowi Zagozda sp. z o.o., jeśli uznać że beneficjent jest powiązany z wykonawcą Taskscape Ltd. Pominięcie powiązań wpływających na pozycję gospodarczą przedsiębiorstwa mogłoby spowodować przyznanie dofinansowania podmiotowi, którego potencjał – dzięki powiązaniom z innymi podmiotami – przewyższa potencjał przedsiębiorstwa uprawnionego do pomocy. Stanowiłoby to naruszenie warunków przyznawania pomocy publicznej, a jednocześnie brak weryfikacji powyższych kryteriów nie wykluczał możliwości przyznania pomocy publicznej.

Na konieczność badania powiązań przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc wielokrotnie zwracał też uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE – który wskazał niedopuszczalność tworzenia przepisów, które zezwalają na automatyczne wykluczanie przedsiębiorców powiązanych kapitałowo. W wyroku z 19 maja 2009 r. (sprawa C-538/07 Assitur, akapity 29–30 oraz 32 wyroku). W kontekście tego postępowania warto zauważyć że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że istnienie w ustawodawstwie krajowym przepisu, który zezwala na automatyczne wykluczanie przedsiębiorców powiązanych kapitałowo, narusza zasadę proporcjonalności, tacy bowiem wykonawcy powinni mieć możliwość wykazania, że charakter łączących ich powiązań nie zakłóci uczciwej konkurencji.

yle tylko że w momencie otrzymywania dotacji Taskscape Ltd nie istniała, zatem nie istniały żadne przepisy zabraniające istnienia takich powiązań na gruncie umowy o dofinansowanie. W kontekście tego orzeczenia zarzut prokuratury powołujący się na te przepisy, które powstały po czasie w którym prokuratura ustaliła rzekome przestępstwo ich naruszenia – jest niedopuszczalny, albowiem prawo nie działa wstecz, a niezależnie od tego przepisy te powinny być w ogóle wyeliminowane z porządku prawnego, a zatem ich naruszenie nie może być przestępstwem.