Wniosek dowodowy (20051901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu podręcznika „Przewodnik w zakresie prowadzenia i rozliczania projektu” Programu Innowacyjna Gospodarka, który wskazuje definicję wydatków kwalifikowanych, jaka została przyjęta przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu – na okoliczność potwierdzenia iż prokurator myliła się wskazując w akcie oskarżenia iż zakup towarów od podmiotu co do którego istnieją podejrzenia o brak bezstronności.

Uzasadnienie:

Wskazane uzasadnienie aktu oskarżenia jest bez sensu, albowiem zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności, powtórzonymi w przytoczonej publikacji a wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostaną uznane wydatki, które jednocześnie:

  • są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;
  • zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
  • zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu
  • złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
  • zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez PARP;
  • zostały prawidłowo udokumentowane;
  • są zgodne z wykazami zawartymi w odpowiednich rozporządzeniach określających warunki udzielania wsparcia w danym działaniu.

Bez wątpienia wydatki na serwery, oprogramowanie, usługi informatyczne – zakupione od Taskscape Ltd były konieczne do zrealizowania projektu, albowiem zostały jako takie wskazane przez beneficjenta w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zaakceptowane. Bez wątpienia zostały prawidłowo udokumentowane i zaakceptowane albowiem kwoty tych wydatków zostały beneficjentowi zrefundowane. Niezależnie od wątpliwości dotyczących bezstronności wykonawcy Taskscape Ltd, same istnienie „wątpliwości” nie stanowi zatem o braku kwalifikowalności wydatków – tak w myśl publikacji którą posługiwał się beneficjent, jak i w myśl rozporządzenia dot. Kwalifikowalności wydatków.

Prokuratura wskazując brak bezstronności jako dowód nie kwalifikowalności wydatków wskazanych w akcie oskarżenia – po prostu się myli, albowiem nie zapoznała się z definicją kwalifikowalności wydatków i zwyczajnie pomyliła kwalifikowalność wydatków z rozbieżnościami co do spełnienia postanowienia „dołożenia wszelkich starań”

Załącznik: Fragmenty publikacji „Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”