instagram

Odmowa wznowienia postępowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości broni się jak może przed wznowieniem postępowania. Nawet w świetle nowych dowodów, próbując wykorzystać dualizm reżimów cywilno-prawnego i administracyjnego rządzących umową o dofinansowanie, uznaje stosowanie prawo postępowania administracyjnego jako „bezprzedmiotowe” w odniesieniu do wydanych przez siebie decyzji administracyjnych.

PARP najwyraźniej nie rozumie, że niezależnie od zawartej umowy cywilno-prawnej, nadal będzie zmuszony stosować do postępowania kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ żadna instytucja publiczna nie może się sama zwolnić z jego stosowania. Analogicznie PARP nie rozumie że kwestia zmiany lub braku zmiany stanowiska nie ma żadnego znaczenia w zakresie obowiązku wznowienia postępowania w przypadku pojawienia się nowych istotnych dowodów mających wpływ na rozstrzygnięcie zakończone decyzją administracyjną.

Odpowiedź na pismo:

Odpowiadając na zażalenie, minister poprosił o uzupełnienie odpowiedzi celem wznowienia postępowania:

Na pytania jakie minister zadał celem wznowienia postępowania, Taskscape udzieliła odpowiedzi:


Jednak nawet po uzupełnieniu odpowiedzi nadal odmawia wznowienia postępowania:

Skarga na decyzję ministra