instagram

Zarzut powiązań osobowo-kapitałowych

Około czerwca 2015 ZARR sformułował zarzut iż spółka dokonała zakupu od Taskscape Ltd – podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo w myśl art ustawy o PARP, w którym dnia 5 stycznia 2011 dodano punkt C, który rzekomo doprecyzował wcześniej istniejące zapisy ustawy (nie istniejące). ZARR próbował celowo szkalować beneficjenta, chociaż miał wszystkie kopie umów i faktur, które wskazywały że wszystkie zakupy w projekcie dokonano jeszcze w 2010 r., czyli przed wejściem w życie zmian z 5 stycznia 2011 r. W ramach zmiany dodano punkt, który precyzuje:

Wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie
1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Faktycznie doprecyzowanie przepisów polegało na wprowadzeniu zupełnie nowej regulacji prawnej nieistniejącej w prawie. W wyniku totalnej kompromitacji ministerstwa Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju w 2014 r. doprecyzowała doprecyzowanie ustawy przedstawiając projekt nowych zapisów:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Faktycznie doprecyzowanie doprecyzowania w jeszcze większym stopniu otwierało dowolność zawierania kontraktów z podmiotami, ponieważ każde kolejne doprecyzowanie oddala definicję rozróżniającą osobowość prawną właścicieli spółek, od osobowości prawnej spółek, które wchodzą w zależności kontraktowe. Mówiąc inaczej, urzędnicy formułujący zarzuty naruszenia ustawy kompletnie nie rozumieją iż to spółki nawiązują umowy między sobą, a nie ich właściciele, podobnie jak to nie adwokat jest stroną sprawy, a osoba którą adwokat jedynie reprezentuje. Utożsamianie reprezentujących spółkę dyrektorów ze spółkami, albo reprezentujących.

Według ministerstwa nadzorującego działalność PARP samo występowanie powiązań osobowo kapitałowych zresztą nigdy nie stanowiło powodu do uznania jakichkolwiek wydatków za nie kwalifikowane:

Niezależnie od tego iż minister nadzorujący działalność PARP wyraźnie wskazuje inaczej, PARP do dzisiaj twierdzi przeciwnie: uznając iż samo dokonanie zakupu od podmiotu powiązanego generuje wydatki niekwalifikowane. Również w tym przypadku PARP podnosi argument sprzeczny z wytycznymi ministra, a także pomija iż w ogóle nie było możliwe aby spółka dokonała zakupu od podmiotu powiązanego, skoro definicja podmiotów powiązanych w ogóle powstała w prawie dopiero w 2011 roku, a wszystkie zakupy pomiędzy spółkami Zagozda sp. z o.o. i Taskscape Ltd zostały zrealizowane jeszcze w 2010 r.

Ponieważ PARP nadal twierdzi iż samo występowanie powiązań osobowo kapitałowych jest nieprawidłowością, wysłano następujące zapytanie. Zapytanie ma odpowiedzieć na pytania w jaki sposób rozumieć iż samo występowanie powiązań jest nieprawidłowością, skoro nie było nieprawidłowością w przypadku innych wykonawców w występujących w innych projektach w analogicznej sytuacji, a także innych wykonawców powiązanych w tym projekcie, gdzie wydatki od wszystkich pozostałych podmiotów powiązanych uznawane zostały za kwalifikowane?

Czekamy na odpowiedź, ponieważ PARP ostatecznie zakręcił piruet wokół własnych teorii prawa doprowadzając do sytuacji w której spośród trzech wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo, wyłonionych w ramach tej samej procedury konkursowej, wykonujących prace na podstawie tego samego rodzaju umowy cywilno-prawnej podpisanej i obowiązującej w tym samym czasie. Koszty jednego z tych wykonawców uznane zostały jako niekwalifikowane z powodu istnienia rzekomych (niedozwolonych) powiązań, a koszty pozostałych trzech uznane zostały przeciwnie – jako (dozwolone) koszty kwalifikowane. 

Powyższe pismo wysłane dnia 2018-11-18, do dnia dzisiejszego czeka na odpowiedź.