instagram

Zarzut powiązań osobowo-kapitałowych

Około czerwca 2015 ZARR sformułował zarzut iż spółka dokonała zakupu od Taskscape Ltd – podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo w myśl art ustawy o PARP, w którym dnia 5 stycznia 2011 dodano punkt C, który rzekomo doprecyzował wcześniej istniejące zapisy ustawy (nie istniejące). ZARR próbował celowo szkalować beneficjenta, chociaż miał wszystkie kopie umów i faktur, które wskazywały że wszystkie zakupy w projekcie dokonano jeszcze w 2010 r., czyli przed wejściem w życie zmian z 5 stycznia 2011 r. W ramach zmiany dodano punkt, który precyzuje:

Wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie
1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Faktycznie doprecyzowanie przepisów polegało na wprowadzeniu zupełnie nowej regulacji prawnej nieistniejącej w prawie. W wyniku totalnej kompromitacji ministerstwa Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju w 2014 r. doprecyzowała doprecyzowanie ustawy przedstawiając projekt nowych zapisów:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Faktycznie doprecyzowanie doprecyzowania w jeszcze większym stopniu otwierało dowolność zawierania kontraktów z podmiotami, ponieważ każde kolejne doprecyzowanie oddala definicję rozróżniającą osobowość prawną właścicieli spółek, od osobowości prawnej spółek, które wchodzą w zależności kontraktowe. Mówiąc inaczej, urzędnicy formułujący zarzuty naruszenia ustawy kompletnie nie rozumieją iż to spółki nawiązują umowy między sobą, a nie ich właściciele, podobnie jak to nie adwokat jest stroną sprawy, a osoba którą adwokat jedynie reprezentuje. Utożsamianie reprezentujących spółkę dyrektorów ze spółkami, albo reprezentujących swoich klientów adwokatów z ich klientami jest niedopuszczalne. Pomylenie strony umowy z jej reprezentantem nie jest sprawą błahą i pozorną, ponieważ systemowe utożsamienie stron umowy z ich właścicielami powoduje oczywiście galimatias prawny, który w powszechnym systemie prawa skutkowałby lawinowym unieważnienie umów udzielenia kredytów, zakupu mieszkań, leasingu samochodów, itd.